herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE NR 36 /2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


ZARZĄDZENIE NR 36 /2004

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 18 maja 2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r.. Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806)oraz art.35 ust. l ustawy o gospodarce nieruchomościami (jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póz. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

L.p

Nr nierucho- mości

Pow. [m2]

Nr KW

Położenie [obręb]

Opis nieruchomości

Rodzaj zbycia i cel umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

l.

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

Część działki

nr137/11

 

 

Część dz.25

7,5

 

 

370m2

38468

 

 

33098

3 miasta Moryń,

ul. Rynkowa

 

 

Obręb 3 Moryń,

ul.Jezioma

Nieruchomo ść

niezabudo wana

 

 

Nieruchomo ść

niezabudo wana

Dzierża wa do 31-08-   2004r. na powię kszenie powier zchni pod garażem blasza nym

 

 

 

Dzierżawa na okres do lat trzech pod uprawę warzyw

2,46 zł/m2 rocznie plus podatek Vat (22%)

 

 

 

 

716,10 zł za l ha rocznieplus obowiązujący podatekVat

W

przypa- dku ogło- szenia przetargu czynsz może ulec zmianie

Oprócz czynszu dzierżawnego i podatku Vat Dzierżawcy będą ponosić opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

       2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

          5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 26-05 -2004r. do 15-06-2004.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 11:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 11:54