herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 37/2004w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkól


ZARZĄDZENIE Nr.37/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 20 maja 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkól prowadzonych przez Gminę Moryń ".

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 200 Ir Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568/ zarządzam co następuje:

§ l Zatwierdzam istotne warunki zamówienia na zadanie pn.: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń ".

§ 2 Akceptuję treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Treść ogłoszenia przekazać do publikacji w lokalnej prasie, oraz zamieścić na stronach internetowych www.moryn.pl i www.bip.morvn.pl.

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi informatycznej i zamówień publicznych (ZIP).

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

zamówienia

Szacowanie wartości zamówienia

Przedmiot zamówienia:

„Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

Cena za 1 km za wykonanie przewozu dzieci i młodzieży w okresie obowiązywania dotychczasowej umowy - zawartej w trybie przepisów ustawy o zamówieniach publicznych (Dz.U.z 2002r Nr 72, poz. 664) - tj. od 01-09-2003 do 24-06-2004r: wynosi 1,95zł netto.

Zgodnie z harmonogramem obiegu na dowozy do Szkół Podstawowych w Klępiczu i Moryniu, łączny dzienny limit kilometrów wynosi: 152km.

Zakładając, że w ostatnim okresie znacząco wzrosły ceny paliw, należy przyjąć wzrost stawki za 1km do wysokości 2,1 0zł.

Obliczając wartość zamówienia należy w/w pomnożyć przez siebie, a następnie pomnożyć o:

20 - czyli średnią liczbę dni w miesiącu,

10 - czyli liczbę miesięcy trwania roku szkolnego,

Stosując powyższe wartość zamówienia kształtuje się na poziomie;

2,10zł x 152km x 20 x 10 = 63.840,00zł / 4,0468 (średni kurs zł w stosunku do EUR) = 15.775,43 zł. (słownie: piętnaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć EUR 43/100).

Szacowanie wykonał Marek Kurjata - Inspektor ZIP, w dniu: 2004-05-10

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:03