herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 39 /2004w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejsc


ZARZĄDZENIE Nr 39 /2004

Burmistrza Morynia

z dnia 31 maja 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Stare Objezierze o długości L=1.200m ".

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806„ z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 / zarządzam co następuje:

§ l. Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

„Modernizacja drogi gruntowej stanowiącej dojazd do pól w miejscowości Stare Objezierze o długości L=1.200m ".

§ 2. Akceptuję treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Ogłoszenie zamieścić na stronach internetowych www.moryn.pl i www.bip.morvii.pl

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi informatycznej i zamówień publicznych (ZIP).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:12
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:12