herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 41/2004

BURMISTRZA MORYNIA

Z D N I A 07 czerwca 2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jej. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

L.p

Nr nierucho-mości

Pow.

[m2]

Nr

KW

Położenie

[obręb]

Opis

nieruchomości

Rodzaj zbycia i cel umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

1.

2.

Część dz.25

 

Część dz.25

340m2

 

318m2

33098

 

jak wyżej

Obręb 3 Moryń, ul.Jeziorna

 

jak wyżej

Nieruchomo-ść niezabudo- wana

 

jak wyżej

Dzierża-wa na okres do lat trzech pod uprawę warzyw

 

jak wyżej

716,10 zł

za 1 ha rocznie plus obowią-zujący podatek VAT

jak wyżej

W przypa-

dku ogło-

szenia przetargu

czynsz może ulec zmianie

jak wyżej

Oprócz czynszu dzierżawnego i podatku Vat Dzierżawcy będą ponosić opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji  w Moryniu, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 07-06-2004r. do 28-06-2004r.

                                                                                                  Burmistrz Morynia

                                                                                                     mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:21