herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 42/2004w sprawie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowa


ZARZĄDZENIE Nr 42/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 08 czerwca 2004r.

w sprawie zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń ".

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. dz.u. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, oraz z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203/, oraz art. 38 ust. 4 w powiązaniu z ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo Zamówień publicznych (Dz.U .Nr 19, poz. 177) zarządzam co następuje:

§ l Zmieniam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 obejmujące dowozy dzieci do szkól prowadzonych przez Gminę Moryń ":

a) na stronie l SIWZ po wierszu 15 wstawić wiersz 16 i 17, w załączniku l do SIWZ (strona Nr 5), stanowiącego formularz ofertowy, oraz w wierszu 8 ogłoszenia: wstawić treść: „Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień): 60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych",

b) przesuwam termin składania i otwarcia ofert na dzień 16-09-2004r, w związku z czym dokonuję zmian w SIWZ:

- na stronie 2, wiersz 2 od dołu,

- na stronie 3, wiersz 17 od góry i 10 od dołu,

- oraz w ogłoszeniu, wiersze 5 i 6 od dołu datę z 09-06-2004r zmieniam na 16-09- 2004r.

c) poprawiam oczywistą omyłkę w treści specyfikacji na stronie 3 w wierszu 16 od góry:

-jest: oznaczenie: "Oferta na przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 i 2005/2006 ..., - winno być: oznaczenie: "Oferta na przewozy szkolne na rok szkolny 2004/2005 ...

§ 2 Treść zmienionego ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie zamieścić na stronach internetowych www.moryn.pl i www.bip.moryn.pl.

§ 3 Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi informatycznej i zamówień publicznych (ZIP).

§ 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                     Burmistrz Morynia

                                                                                      mgr Jan maranda

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:23
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:23