herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 45/2004 w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu


ZARZĄDZENIE Nr 45/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 14 czerwca 2004r.

w sprawie zatwierdzenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i dokumentacji przetargowej na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu ".

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806„ z 2003rNr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 / zarządzam co następuje:

§ l. Zatwierdzam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Moryniu ".

§ 2. Akceptuję treść ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na w/w zadanie. Ogłoszenie zamieścić na stronach internetowych www.moryn.pl i www.bip.morvn.pl.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi informatycznej i zamówień publicznych (ZIP).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:30