herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 47/2004 w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy, oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej


ZARZĄDZENIE Nr 47/2004

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 16 czerwca 2004 r.

w sprawie przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy, oraz ustalenia regulaminu pracy Komisji Konkursowej.

Na podstawie art. 36 a, ust. 5 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. Z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr. 120, poz. 1268, Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194, Nr 144, poz. 1615, z 2002r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185, Nr 200, poz.1683, z 2003r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304, Nr 203, poz. 1966) Burmistrz Morynia zarządza co następuje :

§1Ogłaszam konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy. Przewidywany termin konkursu 3 sierpnia 2004r.

§2W celu powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Witnicy należy wystąpić do Kuratorium Oświaty w Szczecinie, Rady Pedagogicznej SP w Witnicy, Rady Rodziców SP w Witnicy, Zarządu Oddziału ZNP w Moryniu celem delegowania swoich przedstawicieli do udziału w pracach Komisji Konkursowej.

§3 Ustalam regulamin pracy Komisji Konkursowej na kandydata na stanowisko dyrektora SP w Witnicy stanowiący załącznik nr l

§4 Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Obsługi Oświaty.

§5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Morynia

Jan Maranda

Załącznik Nr l

do Zarządzenia Nr 47/2004

Burmistrza Morynia z dn. 16 czerwca 2004r.

REGULAMIN

pracy Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy

§11. Do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Witnicy, Burmistrz Morynia powołuje komisję konkursową zwaną dalej „ Komisją".

2. W skład Komisji wchodzą:

a) trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę,

b) trzech przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

c) dwóch przedstawicieli rady pedagogicznej,

d) dwóch przedstawicieli rodziców,

e) jeden przedstawiciel zakładowej organizacji związkowej.

3. Bez zgody kandydatów w posiedzeniu Komisji nie mogą uczestniczyć przedstawiciele prasy, radia i telewizji.

4. Członkiem Komisji nie może być osoba :

krewna lub powinowata (w stopniu pierwszym) w stosunku do kandydata na dyrektora,

kandydująca w konkursie na dyrektora.

5. Pracami Komisji kieruje Przewodniczący, wyznaczony przez Burmistrza Morynia.

§2 1. Do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły zostaną dopuszczeni kandydaci, którzy spełniają warunki określone Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora, oraz inne stanowiska kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. Nr 89, poz. 826, z 2003r. Dz.U. Nr 189, poz. 1854).

2. Kandydaci przystępujący do konkursu składają w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Moryniu w terminie

14 dni po ukazaniu się ogłoszenia w prasie następujące dokumenty:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły,

2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej -w przypadku nauczyciela akademickiego,

3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia,

4) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

5) ocenę pracy, o której mowa w §1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek,

6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76, ust. l ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2003r. Nr 118, póz. 1112, Nr 137, póz 1304, Nr

203,póz. 1966, Nr 213, póz. 2081) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,

8) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 147, ust l pkt 4 ustawy z dnia 26listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 14, póz 148, Nr 45,poz. 391 Nr 65, póz 594, Nr 96,poz 874, Nr 166,poz. 1611, Nr 189, póz 1851),

10) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, póz 926, Nr 153. póz 1271) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

§3 1. W ustalonym dniu konkursu, lecz nie później niż w ciągu 14 dni roboczych od upływu terminu składania ofert przez kandydatów, wskazanego w ogłoszeniu o konkursie Komisja przeprowadza postępowanie kwalifikacyjne:

1) badanie, czy kandydaci spełniają wymagania formalne i podejmuje decyzji w sprawie dopuszczenia do udziału w konkursie,

2) w przypadku niedopuszczenia któregoś z kandydatów do udziału w konkursie i zgłoszenia przez tego kandydata sprzeciwu, następny etap konkursu nie może odbyć się wcześniej niż po rozpatrzeniu sprzeciwu.

2. Kandydat, którego Komisja nie dopuściła do konkursu może wnieść sprzeciw do Burmistrza Morynia, w formie pisemnej w terminie 7 dni od daty powiadomienia kandydata.

3. Rozpatrzenie sprzeciwu następuje w terminie 3 dni. Decyzja Burmistrza w tej sprawie jest ostateczna

4. W przypadku zakwalifikowania wszystkich kandydatów, względnie braku sprzeciwu niedopuszczonego kandydata, następuje przedstawienie zasad przeprowadzania konkursu w obecności wszystkich kandydatów. Następnie Komisja zapoznaje się z propozycjami przedstawionymi na piśmie, wysłuchuje propozycji kandydatów odnośnie sposobu kierowania pracą szkoły oraz odpowiedzi na zadane przez członków Komisji pytania.

5. Kandydaci prezentują swoje programy i odpowiadają na pytania w kolejności alfabetycznej.

6. Postępowanie kwalifikacyjne odbywać się może w obecności co najmniej 2/3 członków Komisji.

7. Kandydat nie może być obecny przy postępowaniu kwalifikacyjnym innych kandydatów.

§4 1. Po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego odbywa się narada Komisji i głosowanie tajne w celu rozstrzygnięcia konkursu, czyli wyłonienie kandydata na dyrektora szkoły,

2. Każdy członek Komisji głosuje na przygotowanej przez Przewodniczącego opieczętowanej karcie z wpisanymi nazwiskami kandydatów w kolejności alfabetycznej, wyrażając wolę w następujący sposób:

„za" - postawienie przy jednym nazwisku znaku „+",

„ wstrzymuję się" - przekreślenie całej kartki na krzyż znakiem „X".

3. Każdy inny sposób głosowania uważa się za nieważny.

4. Liczenie głosów odbywa się jawnie przez przedstawienie wszystkim członkom Komisji oddanych kart do głosowania.

5. Głosowanie odbywa się również, jeżeli do konkursu przystępuje jeden kandydat,

§5 1. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli na jednego z kandydatów oddała głosy co najmniej połowa obecnych na posiedzeniu członków Komisji.

2. W przypadku gdy żaden z kandydatów nie uzyskał większości głosów o której mowa w ust. l Komisja

przystępuje do drugiego głosowania. Do drugiego głosowania dopuszczeni są kandydaci, którzy uzyskali co najmniej 2 głosy w pierwszym głosowaniu.

3. Konkurs jest rozstrzygnięty, jeżeli w drugim głosowaniu jeden z kandydatów uzyskał większą niż inni kandydaci liczbę głosów.

4. Jeżeli w wyniku drugiego głosowania żaden z kandydatów nie otrzyma wymaganej większości, konkurs uważa się za nie rozstrzygnięty.

5. W przypadku gdy do konkursu nikt się nie zgłosi lub konkurs nie wyłoni kandydata na dyrektora. Burmistrz Morynia powierza stanowisko dyrektora szkoły ustalonemu przez siebie kandydatowi po zasięgnięciu opinii rady rodziców i rady pedagogicznej oraz poinformowaniu o zamiarze powierzenia stanowiska organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

§6 l. Dokumentację konkursu stanowią:

1) Podpisany przez wszystkich obecnych członków szczegółowy protokół,

2) Dołączone do protokołu karty do głosowania.

2. Po podpisaniu protokołu Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki konkursu w obecności wszystkich kandydatów.

3. Protokół wraz z załącznikami Przewodniczący Komisji przedkłada Burmistrzowi Morynia.

§7 Przebieg prac Komisji jest tajny w części dotyczącej samego głosowania. Komisja obraduje bez udziału kandydatów i innych osób.

§8 Burmistrz unieważnia konkurs i zarządza ponowne jego przeprowadzenie w przypadku stwierdzenia:

1) nieuzasadnionego odrzucenia oferty,

2) przeprowadzenia przez Komisję postępowania konkursowego bez wymaganej obecności 2/3 jej członków,

3) innych nieprawidłowości w postępowaniu konkursowym, które mogły wpłynąć na wynik konkursu.

§9 Organ sprawujący nadzór pedagogiczny może w terminie 14 dni od przestawienia kandydata na stanowisko dyrektora zgłosić umotywowane zastrzeżenia. Wówczas organ prowadzący szkołę nie może powierzyć stanowiska temu kandydatowi.

§10 Wszystkie sprawy sporne wynikające ze stanowienia regulaminu rozstrzyga Burmistrz Morynia.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:35
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:35