herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/2004w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.


Z A R Z Ą D Z E N I E NR 51/2004

BURMISTRZA MORYNIA

Z D N I A 23 czerwca 2004

w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy.

Na podstawie art. 30 ust.2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.( Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r., Nr 23, poz 220, Nr 62, poz. 558, Nr. 113, poz. 984, Nr. 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806 ) oraz art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami ( jed. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz. 543 z póź. zm.) zarządzam co następuje:

1§. Przeznaczam w dzierżawę nieruchomości stanowiące własność gminy Moryń:

L.p

Nr nierucho-mości

  Pow.[m2]

Nr KW

Położenie [obręb]

Opis nieruchomości

Rodzaj zbycia i cel umowy

Wysokość czynszu

Uwagi

1.

 

 

 

2.

Działka

Nr 228/7

 

 

 

Część dz.194/6

1071

 

 

 

 

252

35513

 

 

 

 

Obręb 3 Moryń, ul. Dworco-wa

 

 

 

Nowe Objezie-rze

Nieruchomość zabudowana budynkiem przeznaczonym na bazę noclegową o pow. 139m2 oraz budynkiem gospodarczym

 

 

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym i budynkami gospodarczmi jak wyżej

Dzierżawa na okres 1 roku . Cel umowy:dzierżawa pomieszczeń na bazę noclegową

 

 

 

Dzierżawa części działki pod uprawę warzyw na okres do lat trzech

Stawka miesię-cznego czynszu:820,00 zł plus obowią zujący podatek VAT ( 22% ) wartości czynszu.

 

 

 

 

Stawka rocznego zynszu dzierża-wnego 716,10 zł za 1 ha plus podatek VAT ( 22% wartości czynszu)

Oprócz czynszu dzierżawnego i podatku Vat Dzierżawcy będą ponosić opłaty z tytułu podatku od nieruchomości.

2 §. Wykaz nieruchomości podaje się do publicznej wiadomości i wywiesza na okres 21 dni na tablicach ogłoszeń: w Urzędzie Miejskim w Moryniu, przy budynku Policji w Moryniu, ogłoszenie w prasie.

3 §. Wykonanie zarządzenia powierzam stanowisku ds. gospodarki mieniem i ochrony środowiska.

4 §. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

5 §. Termin wywieszenia wykazu: od 24-06-2004r. do 15-07-2004r.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:45