herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZARZĄDZENIE Nr 53 /2004w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu


ZARZĄDZENIE Nr 53 /2004

Burmistrza Morynia

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu ".

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym/t.j.Dz.U.z2001rNrl42,poz. 1591 ze zm. z2002rNr23, poz. 220. Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806„ z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 /, oraz na podstawie art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r publicznych zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), zarządzam co następuje:

§ l. l. Zmieniam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.:

„Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Moryniu ", w następujący sposób:

a) Na stronie 2 w pkt. 7 SIWZ: zmieniam wymagany termin realizacji zamówienia z 31.08.2004r na 30.09.2004r,

b) Na strome 3 w pkt. 12.1: zmieniam termin wniesienia wadium na „07-07-2004r."

c) Na strome 3 w pkt. 14.1 pierwszy tiret: zmieniam zapis: „nie otwierać przed 30.06.2004r.godz. 12:10", na: „nie otwierać przed 07.07.2004r godz. 12:10".

d) Na stronie 4 w pkt. 15.2: zmieniam termin składania ofert na 07.07-                        2004r.

§ l. 2. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

§ 2. Treść ogłoszenia z uwzględnieniem w/w zmian zamieścić na stronach internetowych www.moryn.pl i www.bip.moryn.pl.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi informatycznej i zamówień publicznych (ZIP).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Morynia

mgr Jan Maranda

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 28-07-2004 12:55
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-07-2004
Ostatnia aktualizacja: - 28-07-2004 12:55