herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie nr 60/2004r w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie :


ZARZĄDZENIE Nr 60/2004

Burmistrza Morynia

z dnia 29 czerwca 2004r.

w sprawie przesunięcia terminu i zmian w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie: „Termomodernizację budynku Zespołu Szkół w Moryniu ".

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 ze zm. z 2002r Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806,, z 2003r Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, oraz z 2004r Nr 102, poz. 1055 /, oraz na podstawie art. 38 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r o zamówieniach publicznych (Dz.U. Nr 19, poz. 177), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Zmieniam Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu szkół w Moryniu ", w następujący sposób:

  1. Na stronie 2 w pkt. 7 SIWZ: zmieniam wymagany termin realizacji zamówienia z 31.08.2004r na 30.09.2004r,

  2. Na stronie 3 w pkt. 12.1: zmieniam termin wniesienia wadium na „07-07-2004r.”

  3. Na stronie 3 w pkt. 14.1 pierwszy tiret: zmieniam zapis: „nie otwierać przed 30.06.2004r. godz. 12:10”, na: „nie otwierać przed 07.07.2004r godz. 12:10”.

  4. Na stronie 4 w pkt. 15.2: zmieniam termin składania ofert na 07.07-2004r.

§ 1. 2. Pozostałe zapisy SIWZ pozostają bez zmian.

§ 2. Treść ogłoszenia z uwzględnieniem w/w zmian zamieścić na stronach internetowych www.moryn.pl i www.bip.moryn.pl.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się samodzielnemu stanowisku ds. zarządzania projektami, obsługi informatycznej i zamówień publicznych (ZIP).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie:

Zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia określone są przepisami art. 38 ust. 4 -7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych. Zamawiający -w tym przypadku Burmistrz Morynia - w szczególnie uzasadnionych przypadkach, ma możliwość zmodyfikowania treści Specyfikacji. Modyfikacja ta winna być dokonana przed terminem składania ofert. Modyfikacja w tym przypadku dotyczy zmian terminów składania ofert i realizacji zadania. Modyfikacja SIWZ jest podyktowana w głównej mierze znikomym zainteresowaniem ze strony oferentów, pomimo umieszczenia ogłoszeń o przetargu w siedzibie Zamawiającego, w prasie o zasięgu regionalnym (Gazeta Wyborcza), oraz na stronach internetowych www.bip.moryn.pl . Specyfikację przed terminem składani ofert zakupił 1 Oferent. W przypadku nieprzesunięcia terminów zachodzi niebezpieczeństwo braku ofert w przetargu i brak jego rozstrzygnięcia, co uniemożliwi w znacznym stopniu realizację zadania w okresie wakacyjnym, czyli w okresie, kiedy budynek nie jest użytkowany zgodnie z funkcja jaką pełni.

Mając na uwadze powyższe, konieczne było zastosowanie art. 38 ust. 4-7 ustawy - Prawo zamówień publicznych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 20-08-2004 10:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-08-2004
Ostatnia aktualizacja: - 20-08-2004 10:06