herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

ZarządzenieNr 69/2006 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 23.06.2006r.


 

Zarządzenie Nr 69/2006

Burmistrza Gminy Moryń

 z dnia 23 czerwca 2006r.

 w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 Na podstawie art.7 ust. 3a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z póź. zm.) oraz § 2, § 3 i §4 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia (Dz.U. z 2006r. Nr 5, poz. 33) zarządzam co następuje:

 § 1. Zarządzenie ustala wymagania, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się
o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 § 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości powinien spełniać następujące wymagania:

 1.  posiadać zaplecze techniczno-biurowe posiadać sprawne techniczne specjalistyczne środki transportu, w ilości co najmniej
  2 szt. przystosowane do bezpyłowego odbierania oraz transportu odpadów komunalnych, o pojemności od 10 do 32m3, zawierające co najmniej instalację umożliwiająca odbieranie odpadów komunalnych z urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, o których mowa w uchwale nr XXXII/289/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2006r. w sprawie „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moryń”

 1.  dysponować rezerwowymi specjalistycznymi środkami transportu, w celu zapewnienia ciągłości usług w przypadku awarii,

 2.  posiadać środki techniczne umożliwiające zorganizowanie selektywnego zindywidualizowanego odbioru odpadów zebranych selektywnie (w tym ulegających biodegradacji), zarówno w zabudowie jednorodzinnej jak wielorodzinnej,

 3.  prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości porządku na terenie gminy Moryń oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym zarządzeniu,

 1.  dysponować odpowiednią ilością pojemników o różnych pojemnościach, gwarantujących zachowanie ustalonej w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moryń częstotliwości usuwania odpadów z nieruchomości,

 1.  zapewnić usługi mycia i dezynfekcji pojemników i innego sprzętu technicznego oraz środków transportu, używanych do prowadzenia działalności,

 2.  oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy i specjalistyczny oraz pojemniki do zbierania odpadów stałych,

 1.  zapewnić gotowość takiej organizacji świadczonych usług, aby po każdorazowym opróżnianiu pojemników uprzątnięte zostały rozsypane odpady,  

 1.  posiadać środki techniczne umożliwiające przekazywanie organowi gminy, drogą elektroniczną danych wymaganych przepisami, a w szczególności tych o których mowa w art. 9a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

§ 3.1. Wszystkie odebrane z nieruchomości i urządzeń do składowania odpady komunalne lub nieczystości ciekłe muszą być przekazane za pokwitowaniem do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania.

 § 4. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien spełniać następujące wymagania:

 1.  posiadać zaplecze techniczno-biurowe

 2.  posiadać sprzęt samochodowy (pojazd asenizacyjny) zgodny z technicznymi oraz sanitarno-porządkowymi wymaganiami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002r. Nr 193, poz 1617),

 1.  dysponować rezerwowym pojazdem asenizacyjnym spełniającym wymagania zawarte w/w rozporządzeniu, w celu zapewnienia ciągłości usług w przypadku awarii,

 2.  zapewnić usługi mycia i dezynfekcji środków transportu i innego sprzętu technicznego, używanego do prowadzenia działalności,

 3.  oznakować w sposób trwały i widoczny nazwą firmy tabor samochodowy i specjalistyczny,

 1.  prowadzić działalność z zachowaniem odpowiedniego standardu sanitarno-higienicznego i prawidłowego wykonywania usług, zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w tym zakresie, a w szczególności - zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z „Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Moryń” oraz zgodnie z wymaganiami określonymi w niniejszym Zarządzeniu.

 § 5. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami.

 2. Dokumentami , o których mowa, są w szczególności :

 1) tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje się zaplecze techniczno-biurowe,

 2) umowa kupna -sprzedaży, najmu lub faktura potwierdzające posiadanie środków,
o których mowa w § 2 pkt 2 oraz § 4 pkt 2, wraz z ich opisem technicznym.

 § 6. Traci moc Uchwała Nr 246/02 Zarządu Miejskiego w Moryniu z dnia 10-06-2002r. w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie zbierania i transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

 §7. Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Moryniu www.bip.moryn.pl

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 26-06-2006 13:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 26-06-2006 13:36