herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 70/2006 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 23.06.2006r.


 

Zarządzenie nr 70/2006

Burmistrza Gminy Moryń

 z dnia 23 czerwca 2006r.

 w sprawie określenia wymagań, jakie musi spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

 Na podstawie art. 7, ust. 3 ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236 poz. 2008 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje:

 § 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami jest zobowiązany:

 1.  dysponować nieruchomością na bazę techniczną, wyposażoną w miejsce postojowe,

 2.  posiadać pojazd przystosowany do przewozu wyłapywanych zwierząt, zapewniający ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,

 3.  posiadać sprzęt pozwalający na humanitarne wyłapywanie zwierząt,

 4.  zapewnić w razie potrzeby pomoc lekarsko-weterynaryjną,

 5.  zapewnić odpowiednią ochronę osobistą dla osób wyłapujących zwierzęta.

 § 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, jest zobowiązany:

 1.  dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, w szczególności takiego rodzaju, jak:

 1.  klatki dla zwierząt,

 2.  pomieszczenia do przeprowadzenia kwarantanny bezdomnych zwierząt,

 1.  posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, zapewniający ochronę przed wpływem warunków atmosferycznych,

 2.  dysponować kadrą posiadającą kwalifikacje do opieki weterynaryjnej niezbędne
  w prowadzeniu takiej działalności,

 3.  prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

 § 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jest zobowiązany:

 1.  prowadzić zarejestrowaną działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

 2.  dysponować nieruchomością wraz z obiektami i urządzeniami technicznymi do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem,

 3.  posiadać środki niezbędne do grzebania zwłok zwierzęcych i ich części,

 4.  posiadać środki niezbędne dezynfekcji zwłok zwierzęcych i ich części przed zagrzebaniem,

 5.  posiadać urządzenia i środki techniczne umożliwiające spalanie zwłok zwierzęcych
  i ich części.

§ 4. 1. Powyższe wymagania powinny zostać uprawdopodobnione odpowiednimi dokumentami

 2. Dokumentami o których mowa w ust. 1 są w szczególności:

 1) zaświadczenie o wpisie w ewidencji działalności gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego,

 2) umowa o stałej współpracy z weterynarzem,

 3) świadectwa szkolne, dyplomy szkół wyższych lub też ich odpisy, osób o których mowa w § 2 pkt 3,

 4) przez dysponowanie nieruchomością, której mowa w § 1 pkt 1, § 2 pkt 1 i § 3 pkt 2, należy rozumieć wykazanie tytułu prawnego do nieruchomości wynikającego z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przez okazanie stosownego dokumentu bądź umowy.

 §5. Zarządzenie podlega opublikowaniu na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Moryniu.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 26-06-2006 13:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 26-06-2006 13:44