herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na usługę: Przewozy szkolne na rok szkolny 2006/2007 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń


 

Gmina Moryń

reprezentowana przez Burmistrza Morynia

 

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP:858-17-28-396

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na:

 

"Przewozy szkolne na rok szkolny 2006/2007 obejmujące dowozy dzieci do szkół prowadzonych przez Gminę Moryń".

 

Kod i nazwa wg CPV (Wspólny Słownik Zamówień):

60113100 - Usługi transportowe świadczone przy użyciu autobusów szkolnych.

 

WADIUM - 1.000,-zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 10,00zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

Terminy realizacji zamówienia:

- rok szkolny 2006/2007 (tj. od 01-09-2006 do 22-06-2007r),

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177/, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w. 

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: 

cena: - 100 %

Termin składania ofert upływa dnia 14.07.2006r o godz. 12:00.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 14.07.2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.

Termin związania ofertą: 28 dni od daty otwarcia ofert, tj. do dnia 11.08.2006r.

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami :

  •  Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62. w godz. 8:00 - 14:00,

  •  Kazimierz Lorenc, tel. 091-4146057 w godz. 10:00 do 14:00.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 29-06-2006 10:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Marek Kurjata 29-06-2006 13:30