herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Ogłoszenie Burmistrza Morynia o przetargu nieograniczonym na: Wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej w Nowym Objezierzu


 

Burmistrz Morynia

Plac Wolności 1

74-503 Moryń

REGON: 811684864, NIP: 858-17-28-396

www.moryn.pl, www.bip.moryn.pl, um@moryn.pl

tel.:091-466 79 50, fax: 091-466 79 57

 

ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości poniżej 60.000 euro

na roboty budowlane:

„Wykonanie stabilizacji nawierzchni drogi gminnej w Nowym Objezierzu”

CPV:

Grupa cpv 451 Przygotowanie terenu pod budowę,

  1.  Roboty przygotowawcze,

Grupa cpv 452 . Zagospodarowanie terenu i roboty drogowe 

     1.      Roboty drogowe

WADIUM - 500zł.

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 1 - za pobraniem 10,00zł.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych, ofert wariantowych.

Termin realizacji zamówienia: do dnia 15-08-2006r.

W przetargu mogą uczestniczyć oferenci nie wykluczeni na podstawie art. 22 ust 1 pkt. 1-3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r - Prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2004r Nr 19, poz. 177 z póź. zm./, oraz na podstawie art. 24 ust. 1 pkt.1-4 i 10 oraz ust.2 pkt.1-4 ustawy j.w.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:

cena: 90 %

warunki gwarancji 10 %

Termin składania ofert upływa dnia 31-07-2006r o godz. 12:00. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 31-07-2006r o godz. 12:10 w siedzibie Zamawiającego, pok. Nr 11.  

Termin związania ofertą: 15 dni od daty otwarcia ofert., tj. do dnia 15-08-2006r.  

Osobami uprawnionymi do kontaktów z oferentami :

  •  Sławomir Jasek, tel.091-466 79 62 w godz. 8:00 - 14:00,

  •  Regina Prus, tel. 091-466 79 59 w godz. 8:00 do 14:00.  

Moryń: 2006-06-29

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 29-06-2006 15:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-06-2006
Ostatnia aktualizacja: Marek Kurjata 30-06-2006 09:44