Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/310/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w gminie Moryń


 

Uchwała Nr XXXIV/310/2006

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 

 

w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa Mieszkowice w gminie Moryń.

 

 

 

 

 

Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92 poz. 880, z 2005r. Nr 113 poz. 954 i Nr 130 poz. 1087) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

 

 

 

§ 1. Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych,

 

dydaktycznych i krajobrazowych za użytki ekologiczne tereny bagienne, torfowiska, naturalne zbiorniki wodne, śródleśne, stanowiska rzadkich
i chronionych gatunków roślin oraz miejsca bytowania i rozrodu ptactwa wodnego i innych gatunków zwierząt o łącznej powierzchni 15,92 ha położone w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Mieszkowice, oddział 20 d f j, obręb Bielin, działka Nr 20 o pow. 9,97 ha, oddział 20 i , 21 d f, obręb Bielin, działki 20, 21, o pow. 5,95 ha zgodnie z załącznikami nr 1 i 2 stanowiącymi integralną część uchwały.

 

 

 

§ 2.1. W stosunku do wyznaczonych użytków ekologicznych wprowadza się następujące zakazy:

 

1) niszczenia, uszkadzania obiektu lub obszaru,

 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową , utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej

 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- błotnych, 6) wylewania gnojowicy z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych.

 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,

 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką.

 

10) umieszczania tablic reklamowych.

 

 

 

2. Zakazy, o których mowa w ust.1, nie dotyczą:

 

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

 

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

 

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

 

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

 

 

 

§ 3. Nadzór i pielęgnację nad użytkami ekologicznymi powierza się Nadleśnictwu Mieszkowice, na terenie, którego są położone w/w użytki.

 

 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UZASADNIENIE:

 

 

 

Powołanie użytków ekologicznych jest związane z realizacją programu ochrony przyrody Nadleśnictwa Mieszkowice i nastąpiło na wniosek jego służb, więc pielęgnacja czy ewentualna ochrona czynna użytków pozostaje w gestii Nadleśnictwa Mieszkowice.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:33
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:34