herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXIV/314/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/267/2005


 

 

 

.

 

 

 

Uchwała Nr XXXIV/314/2006r

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006r.

 

 

 

 

 

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/267/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2006 rok

 

 

 

 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt. 9 lit.”i” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

 

§ 1. W Uchwale Nr XXX/267/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 grudnia 2005r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2006 rok, zmienionej Uchwałami Nr XXXI/284/2006r. Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 9 lutego 2006r w sprawie zmian budżetu na 2006r i Nr XXXIII/296/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 20 kwietnia 2006r w sprawie zmiany budżetu na 2006r oraz zmienionej Zarządzeniem Burmistrza Nr 33/06 z dnia 31 marca 2006r w sprawie zmiany budżetu na 2006r oraz ustalenia układu wykonawczego,

 

 

 1.  

  dotychczasowy zapis §3 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 

§ 3.Ustala się przychody budżetu w wysokości 1.054.075zł,

 

- z tytułu kredytu bankowego na finansowanie zadań inwestycyjnych ujętych w załączniku nr 12 w rozdziale 63003,80101, 90003 w wysokości 704.800zł,

 

- z tytułu pożyczki z budżetu państwa na prefinansowanie programu z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych- 176.900zł.

 

- z tytułu innych kredytów i pożyczek 172.375zł”.

 

 1.  

  dotychczasowy zapis § 4 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4.Ustala się rozchody budżetu w wysokości 168.000zł z przeznaczeniem na spłatę rat kredytu bankowego w wysokości 48.000zł oraz przeznaczeniem na udzielnie pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu 120.000zł”.

 

 

 1.  

  dotychczasowy zapis § 5 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie

 

„§ 5.Planowany deficyt budżetu w kwocie 1.329.200zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w wysokości 443.125zł oraz z tytułu przychodów wymienionych w § 3 uchwały w wysokości 1.054.075zł”

 

 1.  

  dotychczasowy zapis § 15 uchwały budżetowej otrzymuje brzmienie:

 

§ 15. Upoważnia się Burmistrza Morynia do udzielenia w roku budżetowym pożyczek do kwoty 160.000, - zł (słownie złotych: sto sześćdziesiąt tysięcy).

 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

Karol Głodny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie:

 

 

 

Konieczność zmiany w Budżecie Gminy Moryń wynika z następujących przesłanek:

 1.  

  Należy skorygować wysokość nadwyżki budżetowej, która planowana była w wysokości 495.500zł, zaś wykonana została w kwocie 443.125zł.

 2.  

  Udzielenie pożyczki dla instytucji kultury pod nazwą Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, skutkuje zwiększeniem rozchodów o kwotę 120.000zł, dla których należy wskazać również finansowanie, czyli źródło ich pokrycia - zaplanowano że rozchody te zostaną pokryte z kredytu lub pożyczki.

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 13:46