Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXXIV/301/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 czerwca 2006r. o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wymagradzania nauczycieli


 

Uchwała Nr XXXIV/301/2006

 

Rady Miejskiej w Moryniu

 

z dnia 29 czerwca 2006 r.

 

 

 

 

 

o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

 

Na podstawie art. 30 ust.6,art.49,ust.1i ust.2, art. 54 ust. 3 i ust. 7,art. 91d ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2003 r. Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 203, poz. 1966, Nr 213, poz. 2081, Dz.U. z 2004r. Nr 96, poz. 956, Nr 179, poz.1845,z 2005r. Nr 10,poz.71, Nr 167,poz.1397,Nr 179, poz.1487, Nr 181,poz.1526,Nr 228,poz.2238) w związku z art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz.558, Nr 113,poz.984, Nr 153,poz.1271, Nr 214,poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162,poz.1568, z 2004r. Nr 102,poz.1055, Nr 116,poz.1203,Nr 167,poz.1759, z 2005r. Nr 172,poz.1441, Nr 175,poz.1457oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) i rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 6 marca 2006 roku zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 43, poz. 293,z późn. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

 

 

 

 

 

§ 1. W uchwale Nr XXXII/288/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 23 marca 2006 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli wprowadza się następujące zmiany:

 

 

 

1) § 4 ust.2 otrzymuje brzmienie:

 

„ust.2 W przypadku, gdy średnie wynagrodzenie nauczycieli na terenie gminy w danej grupie , o którym mowa w ust.1 jest niższe, Rada Miejska w Moryniu podwyższy minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego i ustali nową stawkę wynagrodzenia zasadniczego z oznaczeniem na jaki okres.”

 

 

 

2) § 6 otrzymuje brzmienie:

 

 

 

㤠6. Warunki przyznania nauczycielom dodatku motywacyjnego:

 

1) osiągnięcia w realizowanym procesie dydaktycznym:

 

a) uzyskiwanie przez uczniów dobrych wyników nauczania, potwierdzonych

 

wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów i sprawdzianów,

 

b) osiąganie sukcesów w konkursach, zawodach, olimpiadach itp.,

 

2) osiągnięcia wychowawczo - opiekuńcze:

 

a) umiejętne rozwiązywanie problemów wychowawczych uczniów we

 

współpracy z ich rodzicami,

 

b) pełne rozpoznanie środowiska wychowawczego uczniów, aktywne i efektywne

 

działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

 

3) wprowadzenie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie

 

kształcenia i wychowania:

 

a) wprowadzanie programów autorskich, innowacji i eksperymentów

 

pedagogicznych oraz innych rozwiązań metodycznych,

 

 

 

 

 

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art.42 ust.2,pkt2

 

Karty Nauczyciela:

 

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych,

 

b) udział w komisjach przedmiotowych i innych,

 

c) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami

 

uczniowskimi działającymi na terenie szkoły,

 

d) prowadzenie nieodpłatnie kół zainteresowań,

 

e) aktywny udział w realizacji innych zadań statutowych szkoły,

 

5) szczególnie efektywne wypełnianie zadań i obowiązków związanych

 

z powierzonym stanowiskiem:

 

a) prowadzenie właściwej polityki kadrowej,

 

b) przestrzeganie dyscypliny budżetowej w oparciu o posiadane środki

 

finansowe,

 

c) pozyskiwanie środków pozabudżetowych oraz umiejętność ich właściwego

 

wykorzystania na cele szkoły,

 

d) podejmowanie działań zapewniających utrzymanie powierzonego mienia

 

w stanie gwarantującym optymalne warunki do realizacji zadań dydaktyczno-

 

wychowawczych,

 

e) dobra współpraca z organami Gminy, radą rodziców i środowiskiem lokalnym,

 

f) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa oświatowego oraz prawa

 

pracy,

 

6) realizowanie w szkole zadań edukacyjnych, wynikających z przyjętych przez

 

organ prowadzący priorytetów w realizowanej lokalnej polityce oświatowej:

 

a) podejmowanie działań mających na celu promowanie szkoły,

 

b) obecność szkół w środowisku lokalnym, udział w imprezach, konkursach

 

i przeglądach organizowanych przy współpracy z instytucjami społeczno-

 

kulturalnymi.”

 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2006 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przewodniczący Rady

 

 

 

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Beata Szczerbicka 05-07-2006 15:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 05-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Beata Szczerbicka 05-07-2006 15:06