herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Relacja XXXIV Sesji Rady Miejskiej


Relacja z obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

W dniu 29 czerwca 2006r. odbyły się obrady XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu.

Obrady poprowadził Karol Głodny - Przewodniczący Rady Miejskiej.

W sesji uczestniczyło 12 radnych.

Na wniosek Burmistrza porządek sesji został rozszerzony o projekty 4 uchwał i przedstawiał się następująco .

Porządek obrad XXXIV Sesji Rady Miejskiej w Moryniu

w dniu 29 CZERWCA 2006r.

1. Otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.

2. Przyjęcie protokołu z obrad poprzedniej sesji.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Informacja Burmistrza o pracy w okresie między sesjami

  • sprawozdanie z wykonania uchwał Rady

  • informacja dot. interpelacji.

5.Wnioski i interpelacje radnych.

6.Rozpatrzenie projektów uchwał :

a/ w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego,

b/ w sprawie podziału gminy na obwody głosowania,

c/ o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli,

d/ w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych oraz Przeciwdziałaniu Narkomanii na 2006r.,

e/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę obowiązujących na terenie

gminy Moryń na obiektach zarządzanych przez „Wodociągi Zachodniopomorskie” Sp. z o.o.

w Goleniowie,

f/ w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie

ścieków, obowiązujących na terenie miasta Moryń na obiektach zarządzanych przez Zakład

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Moryniu,

g/ w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości ( garaże ul. Szkolna, dz.183-Moryń),

h/ w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości

( dz. Nr 83,ul.Polna),

i/ w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego,

j/ w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006 rok,

k/ o zmianie w uchwale nr XXII/192/2004 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 29 grudnia 2004r.

w sprawie ustalenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso podatków i opłat

lokalnych na terenie gminy i miasta Moryń,

l/ w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie gminy Moryń,

ł/ w sprawie uznania za użytki ekologiczne obszarów położonych na terenie Nadleśnictwa

Mieszkowice w gminie Moryń.

m/ w sprawie wyrażenia zgody na użyczenie nieruchomości / dz.228/3-LOK/,

n/ w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości / dz.139/11 St.Objezierze/,

o/ w sprawie udzielenia pożyczki dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu,

p/ w sprawie zmian w Uchwale Nr XXX/267/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia

30 grudnia 2005r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na 2006 rok.

7. Odpowiedzi na wnioski i zapytania radnych .

8. Wolne wnioski i zapytania.

9 . Zamknięcie obrad XXXIV Sesji IV kadencji Rady Miejskiej w Moryniu.

Burmistrz Morynia- Jan Maranda, złożył obszerną informację z prac wykonanych w okresie między sesjami Rady .

Wraz z Przewodniczącym Rady wręczył Tadeuszowi Domaradzkiemu- prezesowi LOK- Koło DZIK w Moryniu medal za zasługi. Medal ufundowany został przez Zarząd Główny LOK. Również

Henryk Janicki - prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Morynia i Jeziora Morzycko otrzymał statuetkę „Syrenkę nadodrzańską”. Statuetka przyznawana jest przez gminy członkowskie zrzeszone w EURODYSTRYKCIE NADODRZE-ODERLAND, osobom prywatnym, instytucjom lub stowarzyszeniom za zasłużoną działalność w polsko-niemieckim regionie odrzańskim.

Radni zgłosili wiele wniosków związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy.

Znalazły się wśród nich dotyczące bezpieczeństwa w ruchu drogowym :

- wykonanie sygnalizacji świetlnej na drogach prowadzących na Plażę Miejską w Moryniu,

albo wycofanie się z ruchu dwukierunkowego na rzecz dawniej istniejącego jednokierunkowego,

- wykoszenie poboczy dróg prowadzących w kierunku Klępicza i Starego Objezierza,

- budowa skrzyżowania dróg w Starym Objezierzu,

- namalowanie pasów na jezdni w pobliżu przystanku w Witnicy,

- częstsze kontrole radarowe na drogach gminy,

- stawianie samochodów w pobliżu banku na ulicy Żeromskiego i Rynkowej w Moryniu, co stwarza

zagrożenie zarówno dla pieszych jak i osób poruszających się pojazdami.

Zgłoszono także te, które dotyczyły szeroko rozumianego zachowania czystości i porządku

w gminie:

- zabezpieczenie nieruchomości stwarzających zagrożenie jak np. teren byłej mleczarni w Moryniu

czy niektóre z obiektów znajdujących się w Starym Objezierzu i w Witnicy,

- wprowadzenie zakazu wjazdu na teren Plaży Miejskiej samochodów,

- postawienie większej ilości koszy na śmieci przez sklep PULS ( obecnie ma tylko 1 kosz).

Radni wykorzystując obecność na sesji Komendanta Komisariatu Policji w Chojnie- Stefana Błaszczyka, chcieli uzyskać odpowiedź na pytanie zadawane przez mieszkańców Morynia, „ kiedy zrobiony zostanie porządek z Barem pod Lipą”?

Tak nazywane jest miejsce w okolicy sali widowiskowej w Moryniu , gdzie powszechnym zjawiskiem jest spożywanie alkoholu i używanie wulgaryzmów. Występują również przypadki, kiedy osoby będące pod wpływem alkoholu zaczepiają osoby przechodzące ulicą. Wszystko to dzieje się na głównym placu miasta , naprzeciwko budynku Policji. Podobne zdarzenia mają miejsce na nowo otwartym przystanku przy ul.Szerokiej w Moryniu.

Ustosunkowując się do zadanych pytań, Komendant Błaszczyk powiedział, że problem spożywania alkoholu w miejscach publicznych jest problemem społecznym i narastającym. Poprosił, aby w momencie wystąpienia tego typu nieprawidłowości nie czekać na ich zgłoszenie aż do sesji, a robić to natychmiast. Wówczas policja musi zareagować. Stanowczo stwierdził, że nie może wystąpić sytuacja, kiedy policjant widzi nieprawidłowości i nic nie robi.

Podsumowując temat Burmistrz po raz kolejny podkreślił potrzebę szybkiego reagowania przez policjantów na drobne a dokuczliwe dla mieszkańców wykroczenia.

Z rozpatrywanych 17 projektów uchwał, 15 podjętych zostało jednogłośnie.

Uchwała dotycząca wyrażenia zgody na sprzedaż garaży przy ul. Szkolnej w Moryniu przyjęta została 11 głosami za , 1 radny- wstrzymał się od głosu.

Odrzucona została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie na mienie gminne nieruchomości, a jest nią działka nr 83 stanowiąca drogę - ul.Polna w Moryniu.

Sprawa własności działki nie była rozstrzygnięta od wielu lat.

W momencie zaprzestania działalności przez Zakład Rolny w Moryniu nastąpił podział działek na tym terenie. W 1994r. działka nr 83 przekazana została do zasobu Agencji Własności Rolnych Skarbu Państwa jako droga. W późniejszym czasie następowały próby przekazania tej drogi samorządowi, co powiodłoby się, gdyby w ślad za przekazaniem poszły pieniądze. Obecnie działka znajduje się w zasobach Wojewody. Podjęcie uchwały skutkowałoby koniecznością poniesienia przez gminę dużych kosztów finansowych. AWRSP jednoznacznie odmówiła udziału w kosztach budowy drogi. Po długiej dyskusji radni nie podjęli decyzji o przejęciu drogi ( za- nikt, przeciw- 7, wstrzymało się od głosu- 5 ).

3

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 18-07-2006 11:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 18-07-2006 11:21