herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Rokowania na sprzedaż nieruchomości (Moryń, działka 1/19)


 

Moryń, dnia 13-07-2006r.

 

GMOŚ.7220-1-1/03/06

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Nr Księgi

 

Wieczy-

 

stej

 

Nr nieru-

 

chomości

 

Pow.

 

w m2

 

 

Położenie

 

[ obręb]

 

Opis

 

nieruchomości

 

Przeznaczenie

 

w planie

 

miejscowym, obciążenia i zobowiązania,

 

Cena

 

nierucho-mości

 

 

Cena

 

wywoławcza

 

do rokowań

 

Wysokość

 

zaliczki tytułem zabezpie-czenia kosztów

 

 

 

Terminy nie doszłych do skutku przetargów i rokowań

 

Informa

 

cja o przezna-czeniu

 

Informa-

 

cje o

 

obciąże-

 

niach

 

nierucho-

 

mości

 

1.

 

SZ1Y/00025812/2

 

1/19

 

368

 

obręb 3 miasta Moryń,

 

ul. Rybacka

 

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej. 98,90m2

 

( była lodownia).

 

Dojazd do działki dogodny. Kształt działki dość regularny w kształcie pięcioboku. W pobliżu ( ul. Lipowa) znajduje się sieć wodociągowa, linia energetyczna, sieć kanalizacyjna.

 

Nieruchomość położona przy jeziorze Morzycko na trasie ścieżki rowerowej, w pobliżu centrum miasta. Nieruchomość może być wykorzystana na cele mieszkaniowe z możliwością prowadzenia działalności handlowo-usługowej.

 

 

Miejscowy plan nie obowiązuje.

 

Wg decyzji

 

o warunkach zabudowy nieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno-usługowe.

 

19.872,00

 

12.000,00 zł

 

1200,00

 

I- 22-03-2006r.

 

II-25-05-2006r.

 

Rokowania 04.07.2006r.

 

Sprzedaż na

 

własność

 

Nierucho-

 

mość

 

nie

 

obciąż-

 

ona

 

 

 

 

Rokowania odbędą się w dniu 18-08-2006.o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

 

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 14-08-2006r.r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania - działka nr 1/19, obręb 3 miasta Moryń.

 

 

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 80937010460300064820030007, uiszczoną w terminie do 30-06-2006r.

 

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 14-08-2006r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

 

 

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

 

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

 

2. datę sporządzenia zgłoszenia

 

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

 

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

 

5. proponowany sposób realizacji warunków rokowań.

 

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia zamknięcia rokowań, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

 

 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

 

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 20-07-2006 13:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 20-07-2006 13:28