herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej (Witnica, 107/25)


Moryń, dnia 28-06-2006r.

GMOŚ.7145-1-1/02/06

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi Wieczy-

stej

Nr nieruchomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

nieruchomości

i sposób jej zagospodarowania

Cena nieruchomości

Cena wywoławcza nieruchomości

Wysokość wadium

Informacja

o sprzedaży

1.

36228

107/25 udział

694/1000 części

659

Witnica

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym

o pow. użytkowej 110,60m2.

( aktualnie obciążona umowami dzierżawnymi do

31-05-2007r.).

Kształt działki nieregularny. Dojazd i dostęp do działki dogodny

z drogi asfaltowej przylegającej do nieruchomości działki. Istnieje możliwość przyłączenia urządzeń wodno - kanalizacyjnych, i sieci elektrycznej.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

Całości udziału tj. 694/1000 części wynosi

- 3430,00

lub

167/1000

części

- 853,00

22/1000 części:

1092,00 zł

307/1000

części:

1485,00 zł

Całości udziału tj. 694/1000 części wynosi

- 3430,00

lub

167/1000

części

- 853,00

22/1000 części:

1092,00 zł

307/1000

części:

1485,00 zł

10 % ceny wywoławczej

Sprzedaż na własność

Nabywcy na własny koszt dokonają geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 02-08-2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 28-07-2006r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.z 1996r. nr 54,poz.245 z póź. zm.) jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem art.8 przedmiotowej ustawy.

Cudzoziemiec przystępując do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę- przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni

od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU JEDYNIE Z WAŻNYCH POWODÓW NIEZWŁOCZNIE PODAJĄC INFORMACJĘ O ODWOŁANIU PRZETARGU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51, strona internetowa www.moryn.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-07-2006 09:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2006
Ostatnia aktualizacja: - 27-07-2006 09:39