herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości (Moryń, 309/4 i 309/3)


 

Moryń, dnia 27.07.2006r.

 

 

GMOŚ.72241-7-1/04/06

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza V ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

 

Lp.

 

Nr Księgi Wieczy-

 

stej

 

Nr nierucho-mości

 

Pow.

 

w m2

 

 

Położenie

 

[ obręb]

 

Opis

 

nieruchomości

 

Przeznaczenie

 

w planie

 

miejscowym

 

Wartość nieruchomości

 

Cena nieruchomości

 

Cena wywoławcza

 

nieruchomości
w V przetargu

 

Informacja

 

 

o sprzedaży

 

1.

 

41557

 

309/3

 

1061

 

2 miasta Moryń,

 

ul. Piaskowa

 

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki droga asfaltową, media komunalne znajdują się w ulicy Piaskowej

 

Wg ewidencji gruntów jest to RIV-203m2,

 

RV-858m2

 

Plan miejscowy nie obowiązuje.

 

Kierunek zagospodarowania w studium zabudowa mieszkaniowo-usługowa

 

22.280,00

 

22.600,00

 

22.200,00

 

Sprzedaż

 

na własność

 

2.

 

41557

 

309/4

 

1070

 

2 miasta Moryń,

 

ul. Piaskowa

 

- „ -

 

 

- „ -

 

22.470,00

 

22.700,00

 

22.400,00

 

- „ -

 

 

 

 

 

Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14 min. 30.

 

Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za nierozpoznane urządzenia podziemne.

 

Agencji Nieruchomości Rolnych służy prawo skorzystania z pierwokupu nabycia nieruchomości przeznaczonych w ewidencji gruntów na

 

cele rolne.

 

Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości

 

 

 

-2-

 

 

Uwaga! Do wylicytowanej ceny wywoławczej działek nr 309/3 i nr 309/4 doliczony będzie podatek od towarów i usług

 

w wysokości 22%.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 28-08-2006r. o godz. 11.00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

 

- dowód wpłaty wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej określonej w powyższej tabeli, płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie 25-08-2006r.

 

Wadium przetargowe należy wpłacić na każdą z działek, do której ma zamiar przystąpić Nabywca nieruchomości.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.z 1996r. nr 54,poz.245 z póź. zm.) jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem art.8 przedmiotowej ustawy.

 

Cudzoziemiec przystępując do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę- przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.

 

Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwracane w następnym dniu po przetargu, nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, po potraceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 10 zł. 

 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU JEDYNIE Z WAŻNYCH POWODÓW, NIEZWŁOCZNIE PODAJĄĆ INFORMACJĘ O ODWOŁANIU PRZETARGU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2,
tel. (091) 466-79-54, fax 466-79-51, strona internetowa www.moryn.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 27-07-2006 14:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-07-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 27-07-2006 14:31