herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXI/276/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Morzycko)

 Uchwała Nr XXXI/276/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 9 lutego 2006r.

                   w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy.

Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92 poz. 880 z póź. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1.1. Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych za zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą „ Morzycko” obszar o pow. 413,07ha obejmujący jezioro Morzycko i tereny położone wokół jeziora Morzycko, w województwie zachodniopomorskim.

2. W skład zespołu przyrodniczo-krajobrazowego wchodzą obszary położone w n/w obrębach ewidencyjnych: Obręb 1 miasta Moryń: część działki nr 2 o pow. 1,5054 ha stanowiąca pasmo lasów przy jeziorze i drodze, działka nr 5 o pow. 0,4133ha, nr 6 o pow. 6,1156 ha, nr 10 o pow. 0,0897ha, nr 11 o pow. 0,0303 ha, nr 12 o pow.0,2120 ha, oraz działka nr 19 o pow. 0,1327ha (stanowiąca pododdział t oddziału 241 obrębu leśnego Mieszkowice). Obręb 3 miasta Moryń: działka nr 1/1 o pow.0,3568 ha, część działki 1/21 o pow. 8,4442 ha z wyłączeniem plaży miejskiej znajdującej się na tej samej działce (po linii istniejącego ogrodzenia), działki nr 2 o pow. 361,9377 ha, nr 28 o pow. 0,0376 ha, nr 29 o pow. 0,5903 ha, nr 112 o pow. 0,3934 ha, nr 227 o pow. 2,1227 ha, nr 375/1 o pow. 0,0860 ha, nr 386 o pow. 0,1258 ha, nr 383/1o pow. 0,3429 ha, nr 388 o pow. 0,1713 ha Obręb Przyjezierze II: działka nr 834/1 o pow. 2,01 ha

- 2 -

Obręb Gądno:

część działki nr 238 o pow. 1,92 ha (stanowiąca część pododdziału n oddziału leśnego 238 obrębu leśnego Mieszkowice - pasmo lasu między jeziorem a drogą gruntową), część działki nr 239 o pow. 4,88 ha (stanowiąca pododdziały h, l, m oddziału leśnego nr 239 obrębu leśnego Mieszkowice,) część działki nr 240 o pow. 2,58 ha (stanowiąca przyległą do jeziora część pododdziału a o powierzchni 0,99 ha, i pododdział c o powierzchni 1,59 ha oddziału leśnego nr 240 obrębu leśnego Mieszkowice), działka nr 241/1 o pow. 16, 85 ha (stanowiąca oddział leśny nr 241 pododdziały a, b, c, d, f, g, h, i, j, k, l, obrębu leśnego Mieszkowice), część działki 242/1 o pow. 0,66 ha (stanowiąca pododdziały c, f, h oddziału leśnego nr 242 obrębu leśnego Mieszkowice), część działki nr 241/5 o pow. 1,07 ha między brzegiem jeziora a ogrodzeniem ośrodka wczasowego.

3. Celem powołania zespołu przyrodniczo-krajobrazowego jest ochrona misy jeziora Morzycko stanowiącej formę krajobrazową wyróżniającą się w skali Pojezierza Pomorskiego wraz z cennymi ekosystemami wodnymi, bagiennymi, torfowiskami, nadbrzeżnym pasem lasu oraz parkiem miejskim będącym największym skupiskiem Bluszczu pospolitego na Pomorzu.

4. Ustalenia dotyczące czynnej ochrony części obszaru o szczególnych walorach przyrodniczych:

W celu ochrony najcenniejszych obszarów zespołu przyrodniczo-krajobrazowego:

•„Małego Jeziorka”, czyli zatoki jeziora ze zbiorowiskiem torfowisk w okolicy

plaży miejskiej; (patrz nr.1 na załączonej mapie)

•„Liliowej Zatoki”, czyli zatoki jeziora w okolicy Gądna; (patrz nr.2 na

załączonej mapie)

•„Pływającego Cypla” czyli zalesionego półwyspu o podłożu torfowym w

okolicy Przyjezierza; (patrz nr.3 na załączonej mapie)

•„Bobrzego Bagna”, czyli torfowiska przejściowego w obrębie Przyjezierza;

(patrz nr.4 na załączonej mapie)

•„Ujścia Słubi” rejonu źródlisk i szuwarów o szczególnej wartości dla osiadłego i migrującego ptactwa wodnego (patrz nr 5 na załączonej mapie) należy zastosować w ich obrębie ochronę czynną w formie likwidacji „dzikich” mostków wędkarskich, oraz ustawienia tablic informacyjnych z wyszczególnionymi walorami obiektów i ich zagrożeniami.

5. Przebieg granicy zespołu przyrodniczo-krajobrazowego określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.

§.2 1. W stosunku do zespołu przyrodniczo-krajobrazowego „Morzycko” wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania obiektu lub obszaru,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, odbudową , utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- błotnych, 6) wylewania gnojowicy,

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,

9) umieszczania tablic reklamowych.

2. Zakazy, o których mowa w ust.1, nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 3. Jako sprawującego nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym wyznacza się Burmistrza Morynia, a w części będącej w Zarządzie Lasów Państwowych Nadleśnictwo Mieszkowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-03-2006 09:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2006 09:20