herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXI/277/2006 w sprawie uznania za zespół przyrodniczo-krajobrazowy(Dolina Słubi)

    Uchwała Nr XXXI/277/2006

                                             Rady Miejskiej w Moryniu

                                                   z dnia 9 lutego 2006r.

                w sprawie uznania za zespół przyrodniczo- krajobrazowy.

Na podstawie art. 44 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92 poz. 880 z póź. zm.) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1.1. Uznaje się ze względów estetycznych, naukowych, przyrodniczych i dydaktycznych za zespół przyrodniczo-krajobrazowy pod nazwą Dolina Słubi ”, obszar o pow. 154,16 ha obejmujący rzekę Słubię, jej dolinę z drzewostanami i bagnami oraz niektóre jeziora przez które przepływa, położone w kompleksach leśnych Nadleśnictwa Mieszkowice, w obrębach ewidencyjnych Gądno, Przyjezierze II, Nowe Objezierze, Witnica - na działkach: nr 3/1, 7/2, 7/3, 8, 17/1, 17/2, 18/1, 18/2, 57, 58, 59, 60, 80/1, 81/2, 81/3, 82/1, 82/3, 83/2, 83/3, 84/1, 84/2, 88/3/89/1, 91/1, 91/2, 91/3,91/4,92/2, 92/4, 93, 124,126, 127,128,226/1,226/2, 227,228/1, 230/1, 230/2, 233, 234/1, 234/2,239, 240, 244, 245, 922 zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Przebieg granicy zespołu przyrodniczo- krajobrazowego określąją mapy stanowiące załącznik nr 2 i 3 do niniejszej uchwały.

§.2 1. W stosunku do zespołu przyrodniczo - krajobrazowego „ Dolina Słubi” wprowadza się następujące zakazy:

1) niszczenia, uszkadzania obiektu lub obszaru,

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym albo budową, odbudową , utrzymaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych,

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby,

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy oraz obszarów wodno- błotnych 6) wylewania gnojowicy,

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi,

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu,

9) umieszczania tablic reklamowych.

- 2 -

2. Zakazy, o których mowa w ust.1, nie dotyczą:

1) prac wykonywanych na potrzeby ochrony przyrody po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

2) realizacji inwestycji celu publicznego po uzgodnieniu z organem ustanawiającym daną formę ochrony przyrody,

3) zadań z zakresu obronności kraju w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa państwa,

4) likwidowania nagłych zagrożeń bezpieczeństwa powszechnego i prowadzenia akcji ratowniczych.

§ 3. Jako sprawującego nadzór nad zespołem przyrodniczo-krajobrazowym wyznacza się Nadleśnictwo Mieszkowice.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-03-2006 09:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2006 09:21