herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXI/281/2006 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

                            Uchwała Nr XXXI/281/2006

                                           Rady Miejskiej w Moryniu

                                              z dnia 09 lutego 2006 r.

w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

Na podstawie art.5 ust.3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.Nr96,poz.873), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1.1. Uchwala się program współpracy na 2006 r. Gminy Moryń z organiza-cjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

2. Program, o którym mowa w ust.1 dotyczy:

1) organizacji pozarządowych,

2) osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego,

3) stowarzyszeń jednostek samorządu terytorialnego.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

                                                               Załącznik

                                            do Uchwały Nr XXXI/281/2006

                                              Rady Miejskiej w Moryniu

                                                  z dnia 09 lutego 2006 r.

w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego i stowarzyszeniami jednostek samorządu terytorialnego.

PROGRAM WSPÓŁPRAC Y NA 2006 ROK GMINY MORYŃ

Z ORGANIZACJAM I POZARZĄDOWYMI, PODMIOTAMI

PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

STOWARZYSZENIAMI JEDNOSTEK SAMORZĄDU

- TERYTORIALNEGO

Rada Miejska w Moryniu doceniając siłę tkwiącą w aktywnych obywatelach Gminy Moryń, organizacjach pozarządowych i innych podmiotach, przyjmuje program działań na rok 2006.

§ 1. Gmina Moryń dążąc do możliwości najszerszego zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej, wspierać będzie realizację swoich zadań poprzez organizacje pozarządowe.

§ 2. Rada Miejska w corocznym budżecie zapewniać będzie środki na realizację zadań Gminy poprzez organizacje pozarządowe.

§ 3. Gmina realizuje zadania publiczne o których mowa w Ustawie we współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz Podmiotami. Współpraca ta może przybrać następujące formy:

 1. Powierzenia wykonywania zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji,

 2. Wspieranie zadań publicznych, wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji.

§ 4. Zlecanie zadań publicznych przez Gminę odbywać się będzie w drodze otwartego publicznego konkursu ofert, ogłoszonego z co najmniejtrzydziestodniowym wyprzedzeniem.

§ 5. Ogłoszenie o konkursie powinno zawierać informacje o:

 1. Rodzaju zadania

 2. Wysokości środków przeznaczonych na realizację tego zadania,

 3. Zasadach przyznawania dotacji,

 4. Terminach i warunkach realizacji zadania,

 5. Terminie składania ofert,

 6. Terminie, trybie i kryteriach stosowanych przy dokonywaniu wyboru oferty,

 7. Realizowanych w roku budżetowym i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju związanych z nimi kosztami i dotacjami przekazanymi na ich realizację.

§ 6. Ogłoszenie o konkursie zamieszcza się w dzienniku lokalnym, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Moryniu.

§ 7. W uzasadnieniu wyboru oferty podaje się spełnienie przez oferenta wymogów określonych w ustawie i w ogłoszeniu o konkursie.

§ 8. Z oferentem, który wygrał konkurs, sporządzona jest pisemna umowa na powierzenie realizacji zadania publicznego.

§ 9. Podmiot, który realizuje zadania zobowiązany jest do wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków otrzymanych na realizację umowy.

§.10.W czasie wykonywania zadania publicznego Urząd dokonuje kontroli i oceny realizacji zadania pod kątem stanu jego realizacji, efektywności, rzetelności i jakości oraz prawidłowości wykorzystania środków publicznych prowadzenia dokumentacji.

§ 11.Dotowany podmiot zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z wykonania zadania publicznego w terminie 30 dni po upływie terminu, na który została zawarta umowa.

§ 12.Organizacje pozarządowe i Podmioty oraz Burmistrz informują się wzajemnie o planowanych kierunkach działań związanych z działalnością statutową i prowadzą obustronne konsultacje.

§ 13.Organizacje pozarządowe lub Podmioty mogą z własnej inicjatywy złożyć Miastu ofertę realizacji zadań publicznych.

§ 14. Urząd zapewnia organizacjom pozarządowym i Podmiotom pomoc w zakresie:

 1. Przepływu informacji o szkoleniach, konferencjach seminariach związanych z ich działalnością statutową,

 1. Nawiązywania kontaktów międzynarodowych,

 2. Udzielania rekomendacji dla firm sponsorujących projekty organizacji pozarządowych lub Podmiotów,

 3. Udostępniania obiektów użyteczności publicznej dla celów realizacji zadań publicznych.

§ 15. Gmina opiera swoją współpracę z organizacjami pozarządowymi na zasadach pomocniczości, suwerenności stron, partnerstwa, efektywności, uczciwej konkurencji i jawności.

§ 16.Gmina zapewnia jawność zlecania zadań publicznych organizacjom pozarządowym i Podmiotom poprzez:

 1. Ogłaszanie konkursu ofert,

 2. Informowanie społeczności lokalnej o zasadach udzielania dotacji dla organizacji pozarządowych i Podmiotów w drodze konkursu oraz jego rezultatów.

§ 17. Działalność organizacji pozarządowych i Podmiotów w zakresie ich działalności statutowej powinna wspierać Gminę w realizacji jej zadań publicznych.

§ 18.W sferze dotyczącej kultury i ochrony dziedzictwa narodowego podejmowane będą następujące działania:

1) Ochrona średniowiecznego wieńca murów obronnych,

2) Ochrona zabytkowych obiektów sakralnych, kościołów, kaplic cmentarnych.

§ 19.W sferze dotyczącej kultury fizycznej i sportu podejmowane będą następujące działania:

 1. Organizacja i realizacja współzawodnictwa sportowego,

 2. Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,

 3. Organizacja zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych.

§ 20.W sferze zdrowia podejmowane będą następujące działania:

 1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi,

 2. Badania profilaktyczne dla mieszkańców Gminy,

 3. Wspieranie zadań z zakresu publicznej służby krwi.

§ 21.W sferze ochrony środowiska podejmowane będą następujące zadania:

 1. Wspieranie zadań na rzecz edukacji ekologicznej,

 2. Wspieranie akcji „Sprzątanie świata - Polska 2006”

§ 22.W sferze krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży podejmowane będą następujące działania:

 1. Wspieranie różnych form wypoczynku dzieci i młodzieży,

 2. Wspieranie inicjatywy na rzecz krajoznawstwa i rozwoju turystyki.

§ 23.W sferze działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnej podejmowane będą następujące działania;

1) Wspieranie działalności Kół Gospodyń Wiejskich na rzecz społeczności lokalnej.

U Z A S A D N I E N I E

Uchwała w sprawie programu współpracy na 2006 rok Gminy Moryń z organizacjami pozarządowymi innymi Podmiotami jest realizacją ustawowego wymogu uchwalenia programu współpracy na kolejne lata, jak również wyrazem woli kontynuacji wieloletnich doświadczeń w realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe. Realizacja zadań publicznych przez organizacje pozarządowe przyczyni się do większej aktywności obywateli na rzecz społeczności lokalnej.

we przyczyni się do większej aktywności obywateli na rzecz społeczności lokalnej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 07-03-2006 09:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-03-2006
Ostatnia aktualizacja: - 07-03-2006 09:30