herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż działki zabudowanej (Witnica 107/25)


 

Moryń, dnia 04-08-2006r.

 

 

GMOŚ.7145-1-1/02/06

 

 

O G Ł O S Z E N I E

 

 

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

 

 

Lp.

 

Nr Księgi Wieczy-

 

stej

 

Nr nieruchomości

 

Pow.

 

w m2

 

 

Położenie

 

[ obręb]

 

Opis

 

nieruchomości

 

Przeznaczenie

 

nieruchomości

 

i sposób jej zagospodarowania

 

Cena nieruchomości

 

Cena wywoławcza nieruchomości do II przetargu

 

Wysokość wadium

 

Informacja

 

o sprzedaży

 

1.

 

36228

 

107/25 udział

 

694/1000 części

 

659

 

Witnica

 

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym

 

o pow. użytkowej 110,60m2.

 

( aktualnie obciążona umowami dzierżawnymi do

 

31-05-2007r.).

 

Kształt działki nieregularny. Dojazd i dostęp do działki dogodny

 

z drogi asfaltowej przylegającej do nieruchomości działki. Istnieje możliwość przyłączenia urządzeń wodno - kanalizacyjnych, i sieci elektrycznej.

 

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie obowiązuje.

 

 

Całości udziału tj. 694/1000 części wynosi

 

- 3430,00

 

 

lub

 

 

167/1000

 

części

 

- 853,00

 

 

220/1000 części:

 

1092,00 zł

 

 

307/1000

 

części:

 

1485,00 zł

 

Całości udziału tj. 694/1000 części wynosi

 

- 1565,00

 

 

 

lub

 

 

167/1000

 

części

 

- 376,54

 

 

220/1000 części:

 

496,10

 

 

307/1000

 

części:

 

692,36

 

10 % ceny wywoławczej

 

 

Sprzedaż na własność

 

 

 

 

 

Nabywcy na własny koszt dokonają geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

 

 

Przetarg odbędzie się w dniu 05-09-2006r. o godz. 1000 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

 

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

 

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 01-09-2006r.

 

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

 

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych.

 

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

 

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym cudzoziemcem w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920r.

 

o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.z 1996r. nr 54,poz.245 z póź. zm.) jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie, z zastrzeżeniem art.8 przedmiotowej ustawy.

 

Cudzoziemiec przystępując do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę- przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.

 

 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni

 

od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

 

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU JEDYNIE Z WAŻNYCH POWODÓW NIEZWŁOCZNIE PODAJĄC INFORMACJĘ O ODWOŁANIU PRZETARGU DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.

 

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

 

fax. 466 79 51, strona internetowa www.moryn.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-08-2006 11:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-08-2006 12:57