herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 98/2006 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 4 sierpnia 2006r.


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 98/06

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 4 sierpnia 2006r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, ceny wywoławczej, wysokości wadium

i minimalnego postąpienia, nieruchomości zabudowanej garażem,przeznaczonej do sprzedaży

w drugim ograniczonym przetargu ustnym.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz.543; z 2001r. Nr 129, poz. 1447; z 2002r. Nr 25, poz.253, Nr 74, poz.676, Nr 113 poz.984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz.1112 Nr 153, poz. 1271, Nr 154, poz.1800, Nr 200, poz.1682; z 2003r. Nr 1 poz.15, Nr 240 poz.2058, Nr 80, poz.717, Nr 80, poz.720, Nr 80, poz.721, Nr 162, poz.1568, Nr 96, poz.874, Nr 124, poz.1152, Nr 203, poz.1966, Nr 217, poz.2124; z 2004r. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz.177, Nr 91, poz.870, Nr 42, poz.880, Nr 141 poz.1492) oraz w wykonaniu Uchwał Rady Miejskiej w Moryniu Nr XXVI/231/05 z dnia 23 czerwca 2005r. , Nr XXXIII/294/2002 z dnia

20 kwietnia 2006r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości, cenę wywoławczą, wysokość wadium i wysokość minimalnego postąpienia w drugim ograniczonym przetargu ustnym na sprzedaż n/w nieruchomości:

Lp.

Obręb

Nr nierucho-omości

Pow. nierucho-

mości w m2

Cena

nieruchomości

Cena

wywoła-wcza

do II przetargu

w zł

Wysokość

wadium

w zł

Minimalne postąpienie

1.

3 miasta Moryń

183

842 udz. 20/1000 części

2.378,00

1.520,00

152,00

Nie mniejsze niż 1% ceny wywoła-

wczej

z zaokrągle-niem w górę do pełnych dziesiątek złotych.

§ 2. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów

z dnia 14 września 2004r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 207) powierza się powołanej komisji przetargowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 04-08-2006 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 04-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 04-08-2006 13:54