herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza III rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości (Moryń, działka 1/19)


Moryń, dnia 30-08-2006r.

GMOŚ.7220-1-1/03/06

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza III rokowania na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi

Wieczy-

stej

Nr nieru-

chomości

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym, obciążenia i zobowiązania,

Cena

nierucho-mości

Cena

wywoławcza

do rokowań

Wysokość

zaliczki tytułem zabezpie-czenia kosztów

Terminy nie doszłych do skutku przetargów i rokowań

Informa

cja o przezna-czeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

SZ1Y/00025812/2

1/19

368

obręb 3 miasta Moryń,

ul. Rybacka

Działka zabudowana budynkiem gospodarczym o pow. użytkowej.98,90m2

( była lodownia).

Dojazd do działki dogodny. Kształt działki dość regularny w kształcie pięcioboku. W pobliżu ( ul. Lipowa) znajduje się sieć wodociągowa, linia energetyczna, sieć kanalizacyjna.

Nieruchomość położona przy jeziorze Morzycko na trasie ścieżki rowerowej, w pobliżu centrum miasta. Nieruchomość może być wykorzystana na cele mieszkaniowe z możliwością prowadzenia działalności handlowo-usługowej.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Wg decyzji

o warunkach zabudowynieruchomość przeznaczona jest na cele mieszkalno-usługowe.

19.872,00

9.500,00 zł

950,00

I- 22-03-2006r.

II-25-05-2006r.

Rokowania 04.07.2006r.

18.08.2006r.

Sprzedaż na

własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

Rokowania odbędą się w dniu 05-10-2006.o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W rokowaniach mogą wziąć udział osoby i podmioty, które do dnia 02-10-2006r.r.w sekretariacie Urzędu Miejskiego, pokój nr 10 złożą pisemne zgłoszenie udziału w rokowaniach, w zaklejonych kopertach, z napisem „ Rokowania - działka nr 1/19, obręb 3 miasta Moryń.

Do oferty należy dołączyć kopię dowodu wpłaty zaliczki na zabezpieczenie kosztów związanych z przeprowadzeniem rokowań w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w MoryniuNr 80937010460300064820030007, uiszczoną

w terminie do 02-10-2006r.

Nabywcy mogą zapoznać się z warunkami rokowań w terminie do 30-09-2006r. pokój nr 2 Urzędu Miejskiego w Moryniu, Plac Wolności 1.

Pisemne zgłoszenie powinno zawierać:

1.imię, nazwisko i adres albo nazwę lub firmę oraz siedzibę, jeżeli zgłaszającym jest osoba prawna lub inny podmiot

2. datę sporządzenia zgłoszenia

3. oświadczenie, że zgłaszający zapoznał się z warunkami rokowań i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń,

4. proponowaną cenę i sposób jej zapłaty

5. proponowany sposób realizacjiwarunków rokowań.

Osobom ustanowionym jako Nabywca nieruchomości wpłacona zaliczka pobrana tytułem zabezpieczenia kosztów zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która wygrała rokowania i uchyla się od zawarcia umowy sprzedaży wpłacona zaliczka przepada na rzecz Sprzedającego. Osobom, których nie ustanowiono Nabywcami nieruchomości zaliczka będzie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dniazamknięcia rokowań,po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

ZASTRZEGAMSOBIEPRAWOZAMKNIĘCIA ROKOWAŃ BEZ WYBRANIA NABYWCY NIERUCHOMOŚCI.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 30-08-2006 13:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 30-08-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 30-08-2006 13:42