herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Morynia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze


Uchwała Nr XXXV/324/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006 r.

w sprawie zakresu i formy informacji Burmistrza Morynia o przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego gminnej instytucji kultury za I półrocze.

Na podstawie art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420; z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 608) - Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Informacja Burmistrza Morynia z przebiegu wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze powinna obejmować część opisową i zestawienie tabelaryczne.

2. Cześć opisowa zawiera między innymi informacje:

 1. ogólne z wykonania planu dochodów i wydatków,

 2. o przebiegu wykonania dochodów i wydatków budżetowych wg działów,

 3. o wykonaniu dochodów i wydatków z zakresu zadań zleconych,

 4. o przebiegu wykonania planu przychodów budżetowego kosztów zakładu budżetowego,

 5. o wykonaniu planu przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 6. o wykonaniu planu przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej, oraz o należnościach i zobowiązaniach, zobowiązaniach tym wymagalnych.

3. Zestawienie tabelaryczne z przebiegu wykonania dochodów i wydatków za I półrocze zawierają informacje w kolejnych załącznikach:

 1. Załącznik Nr 1 - wykonanie planu dochodów wg ważniejszych źródeł,

 2. Załącznik Nr 2 - wykonanie planu dochodów wg działów i rozdziałów,

 3. Załącznik Nr 3 - wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst,

 4. Załącznik Nr 4 - wykonanie dochodów Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 5. Załącznik Nr 5 - wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

 6. Załącznik Nr 6 - wykonanie planu wydatków wg działów i rozdziałów,

 7. Załącznik Nr 7 - wykonanie planu wydatków związanych z realizacją zadań w własnych i realizowanych na podstawie porozumień z jst,

 8. Załącznik Nr 8 - wykonanie wydatków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

 9. Załącznik Nr 9 - wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami,

 10. Załącznik Nr 10 - wykonanie przychodów i kosztów zakładu budżetowego,

 11. Załącznik Nr 11 - wykonanie przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

 12. Załącznik Nr 12 - wykonanie planu przychodów i wydatków samorządowej instytucji kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 1999 roku w sprawie zakresu i formy informacji Zarządu Miejskiego z przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE:

Zgodnie z art. 198 ust.2 organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego określa zakres i formę informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze. Podjęta Uchwała Nr XII/120/99 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 26 stycznia 1999r, opierała się na podstawie prawnej ówczesnej ustawy o finansach publicznych - tj. z roku 1998. Zmiana Ustawy o finansach publicznych dokonana w roku 2005 (Dz.U.Nr 249, poz. 2104), obliguje do zaktualizowania podstawy prawnej uchwały w sprawie zakresu i formy informacji z wykonania budżetu Gminy Moryń za I półrocze.

Organ stanowiący określa również zakres i formę informacji o przebiegu wykonania planu finansowanego za I półrocze jednostek wymienionych w art. 4 ust. 1 pkt. 7, 8 i 12 ustawy o finansach publicznych; z wymienionych jednostek funkcjonuje na terenie gminy Moryń jedynie samorządowa instytucja kultury o nazwie Miejski Ośrodek Kultury w Moryniu, w strukturze której funkcjonuje Miejska Biblioteka Publiczna w Moryniu.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 07:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: - 28-09-2006 07:58