herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

w sprawie współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu : Geopark „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”


Uchwała Nr XXXV/319/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006r.

w sprawie współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu : Geopark „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 12 i pkt 12 a ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23,
poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271 i Nr 214, poz.1806;
z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116,
poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457

oraz z 2006r. Nr 17, poz. 128) Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje się projekt porozumienia o współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu: Geopark „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”.

§ 2. Projekt porozumienia stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wyraża się zgodę na przystąpienie do współpracy w ramach polsko-niemieckiego: Geopark „Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” jako strona porozumienia wraz z innymi gminami powiatu gryfińskiego oraz powiatami Gryfińskim, Barnim, Uckermark oraz Związkiem Komunalnym Pomerania

w Schwedt.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol GłodnyU z a s a d n i e n i e

Idea utworzenia „ polsko- niemieckiego Geoparku „ Kraina epoki lodowca
na brzegach Odry” na terenach powiatów Uckemark i Barnim oraz Powiatu Gryfińskiego zrodziła się na spotkaniach organizowanych przez stronę polską
i niemiecką.

Geopark to przestrzeń skupiająca teren o podobnej budowie geologicznej oraz unikalnej roślinności i niezwykłych walorach przyrodniczych, z którą mogą obcować zwiedzający dzięki odpowiedniej infrastrukturze. Tego typu park, którego szlak łączy również zabytki architektury oraz inne atrakcje turystyczne, jest już w trakcie realizacji po stronie niemieckiej, a więc ideą tego projektu jest rozszerzenie tego obszaru na teren gmin powiatu gryfińskiego.

Celem takiej formy ochrony ma być promocja obszarów o szczególnych walorach geologicznych ( utwory geomorfologiczne, osady, głazy narzutowe, sandry, itp.), uwrażliwienie ludzi na walory krajobrazowe oraz różnorodne formy rzeźby polodowcowej na naszym terenie i wykorzystanie roli Geoparku w rozwoju gospodarczym regionu. Z tego względu w powstawaniu tych form istotną rolę na rzecz idei zrównoważonego rozwoju odgrywają zintegrowane działania władz
i społeczności lokalnych.

Powstanie Geoparku może uatrakcyjnić pobyt turystów na terenie Gmin wchodzących w skład powiatu gryfińskiego i być atrakcyjną wizytówką regionu. Stwarza także nowe szanse rozwojowe dla gmin i ich mieszkańców, np. w zakresie powstawania nowych usług okołoturystycznych. Umożliwi również na terenie całego powiatu i za rzeką Odrą połączenie ścieżek turystycznych i tras rowerowych, kolejowych ( szlaki drezynowe), rozwój bazy noclegowej, wzrost usług gastronomicznych a poprzez to zwiększenie zatrudnienia.

W oparciu o współpracę przygraniczną sąsiadujących ze sobą obszarów oraz
w ramach Inicjatywy Wspólnotowej INNTERREG III - można zrealizować ten projekt i doprowadzić do utworzenia polsko-niemieckiego Geoparku pod wspólną nazwą: Geopark „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”.

Realizacja tego projektu planowana jest w latach 2007-2013, a rozpocznie się od podpisania porozumienia w tej sprawie pomiędzy Powiatami Uckermark, Barnim, Gryfińskim oraz zaintersowanymi gminami.

Projekt porozumienia o współpracy został przygotowany przez stronę niemiecką
i przedstawiony stronie polskiej do akceptacji.

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/319/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 31 sierpnia 2006r.


- Projekt-

Porozumienie

o współpracy w ramach polsko-niemieckiego projektu:

Geopark” Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”

zawarte w dniu ………………………..

Powiat Gryfiński, reprezentowany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie w imieniu którego występują”

1. Przewodnicząca Zarządu - mgr Ewa De La Torre

2. Członek Zarządu mgr inż. Józef Ruciński

oraz

Gmina Banie, reprezentowana przez Wójta Ryszarda Jusia,

Miasto Cedynia, reprezentowana przez Burmistrza Adama Andrzeja Zarzyckiego,

Miasto Chojna , reprezentowana przez Burmistrza Wojciecha Andrzeja Konarskiego,

Miasto i Gmina Gryfino, reprezentowana przez Burmistrza Henryka Andrzeja Piłata

Miasto i Gmina Mieszkowice, reprezentowana przez Burmistrza Piotra Szymkiewicza

Miasto i Gmina Moryń, reprezentowana przez Burmistrza Jana Marandę

Gmina Stare Czarnowo, reprezentowana przez Wójta Marka Wiosia,

Gmina Widuchowa, reprezentowana przez Wójta Michała Lidwina,

Miasto i Gmina Trzcinsko Zdrój, reprezentowana przez Burmistrza Zbigniewa Łodziewskiego,

w dalszej części porozumienia zwani polskimi partnerami

zawierają z

Powiatem Barnim, reprezentowanym przez Starostę Bodo Ihrke,

Powiatem Uckermark, reprezentowanym przez Starostę Klemensa Schmitz'a,

I Związkiem Komunalnym Pomerania, stowarzyszenie zarejestrowane, reprezentowanym przez Pana Dyrektora Petera Heise,

w dalszej części porozumienia zwani niemieckimi partnerami

porozumienie celem wdrożenia projektu „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”

a następnie powołania do życia wspólnego geoparku.

§ 1.Celem wspólnego polsko- niemieckiego projektu ` Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” jest wykorzystanie powstałego w okresie epoki lodowcowej potencjału geologicznego ( utwory geomorfologiczne, osady, głazy narzutowe, sandry itp.) w rozwoju krajobrazu kulturowego jako cechy wyróżniającej pod kątem wykorzystania turystycznego i poprzez to wspieranie rozwoju regionalnego.

§ 2. Strony porozumienia opracują plan działań dla wyżej wymienionego regionu, zawierający przedsięwzięcia jednostkowe, mogące uzyskać wsparcie finansowe w okresie

2007 do 2013 min. z programu „ Współpraca Terytorialna Cel 3” w ramach

INNTERREG III.

§ 3. Ustala się stworzenie trzech portali wejściowych do „ Krainy epoki lodowca na brzegach „Odry”, po jednym w Województwie Zachodniopomorskim, Meklemburgii- Pomorzu Przednim i Brandenburgii.

§ 4. We wspólnym studium wykonalności wypracowane zostaną uzasadnione naukowo, ekonomicznie i turystycznie pozycje wyjściowe do realizacji tego wspólnego projektu.

§ 5. Środki finansowe na wykonanie tego studium wykonalności zostaną pozyskane

w ramach wspólnego wniosku o wsparcie z Inicjatywy Wspólnotowej

INNTERREG III w wysokości 80.000 euro.

§ 6. Wkład własny partnerzy zapewnią wspólnie w następujący sposób: 15.000 euro- niemiecki partner, 5.000 euro- polski partner, po podjęciu stosownych uchwał przez Rady Miast, Gmin i Powiatu.

§ 7. Partner niemiecki ( powiat Barnim) złoży wniosek o dofinansowanie w imieniu obu partnerów.

§ 8. Partnerem koordynującym po stronie polskiej jest Powiat Gryfiński.

§ 9. Wdrażanie projektu „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry” będzie koordynowana przez polsko- niemiecką Grupę Roboczą, składającą się

z naukowców/ specjalistów geologii oraz specjalistów regionalnych/ branża turystyczna.

§ 10. Ustala się powołanie Kuratorium projektu „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”, w którym reprezentowani SA partnerzy samorządowi ze strony polskiej i niemieckiej.

§ 11. Grupa Robocza wypracuje propozycje indywidualnych przedsięwzięć odpowiadających celom wspólnego projektu „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”

i przewidzianych do wsparcia.

§ 12. Kuratorium na podstawie zaproponowanych przez grupę roboczą projektów będzie zalecać i opiniować działania, sugerowane jako priorytetowe w danym okresie czasu do złożenia wniosku o dofinansowanie oraz będzie się wypowiadać o sposobie zapewnienia koniecznego w tym celu finansowania.

§ 13. Grupa robocza opracuje plan pracy i przedłoży go Kuratorium do zatwierdzenia.

§ 14. Podczas obrad zastosowanie znajdzie zasada terytorialności ( odnośnie każdorazowego przewodniczenia).

§ 15. Po stronie polskiej projekty pn: „ Kraina epoki lodowca na brzegach Odry”

i „ Geopark” będą opracowywane równolegle.

§ 16. Porozumienie sporządza się w 26 jednakowo brzmiących egzemplarzach , po dwa dla każdej ze stron porozumienia ( 6 w języku niemieckim i 20 w języku polskim).

§ 17. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania.

polskie samorządy za niemieckie samorządy

Ewa De La Torre Dodo Ihrke

Przewodnicząca Zarządu Powiatu Starosta

Józef Ruciński Klemens Schmits

Członek Zarządu Starosta

Adam Zarzycki Peter Heise

Burmistrz Dyrektor

Wojciech Konarski

Burmistrz

Henryk Piłat

Burmistrz

Piotr Szymkiewicz

Burmistrz

Jan Maranda

Burmistrz

Marek Woś

Wójt

Michał Litwin

Wójt

Zbigniew Łodziewski

Burmistrz

1

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 28-09-2006 08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-09-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 28-09-2006 08:04