herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Zarządzenie Nr 134/06 Burmistrza Gminy Moryń z dnia 30 Pazdziernika 2006


Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 134/06

BURMISTRZA MORYNIA

z dnia 30 października 2006r.

w sprawie ustalenia ceny nieruchomości, wysokości wadium i minimalnego postąpienia dla lokalu użytkowego, przeznaczonego do sprzedaży

w I ustnym przetargu nieograniczonym.

Na podstawie art.30 ust.2, pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.Dz.U.z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558,

Nr 113 poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz.717 , Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203) oraz art. 67 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst z 2000r. Dz.U.Nr 46 poz.543 z póź. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Moryniu Nr XX/168/2004r. z dnia 20-10-2004r. zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości, cenę wywoławczą, wysokość wadium i wysokość postąpienia w I ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż n/w

nieruchomości:

Lp.

Obręb

Nr nierucho-mości

Pow. nieruchomości

m2

Cena nieruchomości

Cena wywoławcza

Wysokość wadium

Wysokość postąpienia

1.

Stare Objezie-rze

97

8700m2

udz. w działce 0,51 części; lokal użytkowy o pow. 210,50m2; pomieszczenie

w budynku gospodarczym

o pow.23,27m2;

piwnica

o pow.26,59m2

31.885,00

31.900,00

3.190,00

Nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych

§ 2. Przeprowadzenie przetargu zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. ( Dz.U. z 2004r. Nr 207) powierza się powołanej komisji przetargowej.

3 . Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-10-2006 09:45
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-10-2006
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-10-2006 09:45