herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Uchwała Nr XXXVII/332/2006 - w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu

Uchwała Nr XXXVII/332/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia  25 października 2006 r.

 

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu

 

                  Na podstawie art. 40 ust. 2 pkt. 2  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568;

z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457 oraz z 2006 r. Nr 17 poz. 128/ Rada Miejska uchwala co następuje:

 

 

§ 1

Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu zwany dalej Statutem.

 

Postanowienia ogólne

 

§ 2

Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu został powołany uchwałą Nr XII/67/90 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Moryniu z dnia 27.04.1990 r. i działa na podstawie:

 1. ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej /Dz.U.Nr 64 poz. 593 z późn. zm./,
 2. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm./,
 3. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U.Nr 249 poz. 2104/,
 4. ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych /jednolity tekst Dz.U.z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z pózn. zm./,
 5. niniejszego statutu,
 6. innych właściwych aktów prawnych.

 

§ 3

1.Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu zwany dalej „Ośrodkiem” jest samorządową

   jednostką organizacyjną gminy działającą w formie jednostki budżetowej.

2. Siedzibą Ośrodka jest miasto Moryń.

3. Obszar działania Ośrodka obejmuje obszar administracyjny gminy Moryń.

 

 

Zakres działania i zadania Ośrodka

 

§ 4

Działania Ośrodka mają na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie dokonać wykorzystując własne środki, możliwości i uprawnienia.

Ośrodek realizuje zadania pomocy społecznej:

- ustawowo zlecone z zakresu administracji rządowej,

- własne gminy.

 

Ośrodek realizuje zadania własne gminy o charakterze obowiązkowym, do których należy:

 1. opracowanie i realizacja gminnej strategii integracji rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem problemów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka;
 2. udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego pozbawionym;
 3. przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych;
 5. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych

      w wyniku zdarzenia losowego;

 1. organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania;
 2. sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym;
 3. dożywianie dzieci;
 4. praca socjalna;
 5. opłacanie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę, która zrezygnuje

      z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej

      opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny oraz wspólnie

      niezamieszkującym matką, ojcem lub rodzeństwem;

 1. tworzenie gminnego systemu profilaktyki i opieki nad dzieckiem i rodziną;
 2. kierowanie do domu pomocy społecznej i ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańca gminy w tym domu;
 3. sporządzanie sprawozdawczości oraz przekazywanie jej właściwemu Wojewodzie, również w wersji elektronicznej z zastosowaniem systemu informatycznego;
 4. utrzymywanie Ośrodka Pomocy Społecznej, w tym zapewnienie środków na wynagrodzenia pracowników.

 

Ośrodek realizuje zadania własne gminy z zakresu pomocy społecznej, w sczególności:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków specjalnych celowych;
 2. przyznawanie i wypłacanie pomocy na ekonomiczne usamodzielnienie w formie zasiłków, pożyczek oraz pomocy w naturze;
 3. podejmowanie innych zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z rozeznanych potrzeb gminy, w tym tworzenie i realizacja programów osłonowych.

 

Ośrodek realizuje zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, do których należy:

 1. przyznawanie i wypłacanie zasiłków stałych;
 2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym w NFZ;
 3. organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
 4. przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną;
 5. realizacja zadań wynikających z rządowych programów pomocy społecznej mających na celu ochronę poziomu życia osób i rodzin z grup społecznych oraz rozwój specjalistycznego wsparcia.

 

Ośrodek realizuje także zadania właściwe pomocy społecznej, a określone w przepisach szczegółowych, poza ustawą o pomocy społecznej, do których należy:

 1. udzielanie pomocy socjalnej i prawnej osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz współdziałanie z zakładami opieki zdrowotnej i sądami w zakresie określonym ustawą o ochronie zdrowia psychicznego;
 2. przyznawanie i wypłacanie dodatków mieszkaniowych na zasadach określonych w ustawie o dodatkach mieszkaniowych;
 3. przyznawanie i wypłacanie świadczeń rodzinnych i dodatków do tych świadczeń zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych;
 4. przyznawanie i wypłacanie zaliczek alimentacyjnych oraz prowadzenie postępowań wobec dłużników alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczce alimentacyjnej;
 5. przyznawanie i wypłacanie świadczeń z tytułu urodzenia dziecka;
 6. wypłacanie świadczeń pieniężnych z Państwowego Funduszu Kombatantów na zasadach określonych w ustawie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego.

 

§ 5

W celu realizacji zadań statutowych Ośrodek współpracuje z prowadzącymi działalność na terenie gminy organizacjami społecznymi, Kościołem Katolickim, związkami wyznaniowymi oraz osobami fizycznymi i prawnymi.

 

Organizacja Ośrodka

 

§ 6

 1. Ośrodkiem kieruje Kierownik, którego zatrudnia Burmistrz Morynia.
 2. Kierownik zarządzając Ośrodkiem zapewnia wykonywanie jego zadań statutowych, ustala jego organzację wewnętrzną i reprezentuje go na zewnątrz.
 3. Kierownik Ośrodka jest właściwy do nawiązywania stosunku pracy z pracownikami

oraz do dokonywania wobec nich czynności z zakresu prawa pracy.

 1. Kierownik jest uprawniony do wydawania zarządzeń, regulaminów i instrukcji.

 

§ 7

W Ośrodku funkcjonują następujące stanowiska pracy:

 1. Starszy pracownik socjalny działający w rejonie I /Witnica, Gądno, Bielin, Przyjezierze, Dolsko/.
 2. Starszy pracownik socjalny działający w rejonie II /Moryń, Klępicz, Mirowo, Stare Objezierze, Nowe Objezierze, Młynary/.
 3. Starszy pracownik socjalny do spraw realizacji pomocy społecznej i dodatków mieszkaniowych.
 4. Starszy pracownik socjalny do spraw realizacji świadczeń rodzinnych i zaliczek alimentacyjnych.
 5. Główny księgowy – obsługa finansowo-księgowa i kadry.
 6. Aspirant pracy socjalnej.
 7. Opiekunki wykonujące usługi opiekuńcze – 2 osoby.

 

§ 8

 1. Strukturę organizacyjną Ośrodka oraz zakres zadań dla pracowników Ośrodka ustala Kierownik w Regulaminie Organizacyjnym.
 2. Regulamin Organizacyjny Ośrodka podlega dla swej ważności, zatwierdzeniu przez Burmistrza Morynia.
 3. Na podstawie Regulaminu Organizacyjnego Kierownik ustala szczegółowe zakresy czynności pracowników Ośrodka.

 

§ 9

 1. Decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach w zakresie zadań określonych niniejszym statutem wydaje Kierownik Ośrodka na podstawie upoważnienia Burmistrza Morynia.
 2. Kierownik Ośrodka podejmuje rozstrzygnięcia i wydaje decyzje administracyjne także w innych sprawach na podstawie odrębnych upoważnień.

 

§ 10

 1. Kierownik Ośrodka składa Radzie Miejskiej w Moryniu coroczne sprawozdanie z działalności Ośrodka oraz przedstawia potrzeby w zakresie pomocy społecznej.
 2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, składane jest corocznie w terminie do 30 marca.

 

Gospodarka finansowa

 

§ 11

 1. Ośrodek prowadzi gospodarkę finansową w formie jednostki budżetowej, na zasadach określonych w ustawie o finansach publicznych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan finansowy, zgodny z uchwałą budżetową Rady Miejskiej w Moryniu i zatwierdzany przez Burmistrza Morynia.
 3. Za prawidłową gospodarkę finansową Ośrodka odpowiada Kierownik.

 

Mienie Ośrodka

 

§ 12

 1. Ośrodek wyposażony jest w mienie stanowiące własność gminy, a służące realizacji zadań statutowych.
 2. Ośrodek samodzielnie zarządza przekazanym mu majatkiem w granicach udzielonych upoważnień.
 3. Zarząd i ochrona mienia wykonywane są z zachowaniem szczególnej staranności.

 

Postanowienia końcowe

 

§ 13

1.      W sprawach nie uregulowanych niniejszym Statutem mają zastosowanie przepisy prawne cytowane w § 2 uchwały.

2.      Zmiana Statutu następuje w trybie i na zasadach przewidzianych dla jego uchwalenia.

 

§ 14

Traci moc uchwała Nr XVII/134/04 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 27 maja 2004 r.

w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Moryniu.

 

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 17-11-2006 12:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-11-2006
Ostatnia aktualizacja: - 17-11-2006 12:16