herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

UCHWAŁA NR II/5/2006 - w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

UCHWAŁA NR II/5/2006

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 05 grudnia 2006r.

w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości na 2007 rok

Na podstawie art.5 ust.1 i 3 i art. 7 ust.3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. z 2006r. Dz. U. Nr 121, poz. 844) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1.Ustala się roczną stawkę podatku od nieruchomości w następujących wysokościach:

  1. Od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na

sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - 0,64 od 1 m2

powierzchni,

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni

wodnych - 3,47 od 1 ha powierzchni,

  1. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej

działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego

- 0,13 od 1 m2 powierzchni,

2. Od budynków lub ich części :

a) mieszkalnych - 0,55 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków

mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności, - 17,42

od 1 m2 powierzchni użytkowej,

c) zajętych na prowadzenie działalności w zakresie obrotu kwalifikowanym

materiałem siewnym - 8,28 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania

świadczeń zdrowotnych - 3,66 od 1 m2 powierzchni użytkowej,

e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizację pożytku publicznego - 3,19 od 1 m2 powierzchni użytkowej;

- budynki letniskowe, które położone są na terenie gminy na cele

rekreacyjne ludności służące właścicielowi i jego bliskim do wypoczynku -

6,19 od 1 m2 powierzchni użytkowej.

  1. Od budowli - 2% ich wartości.

§2.Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 40% od następujących nieruchomości:

- budynków mieszkalnych lub ich części, pozostałych budynków lub ich części, gruntów nie związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

-budowli,

których właściciele prowadzą samodzielne gospodarstwo domowe oraz w przypadku gdy powyższe nieruchomości są użytkowane przez właściciela, z wyjątkiem budynków i gruntów zajętych na cele letniskowe, jeżeli wyłącznym utrzymaniem podatnika i jego małżonka są renty lub emerytury.

§3. Obniża się stawki podatku od nieruchomości o 90% od budynków mieszkalnych i gospodarczych lub ich części oraz gruntów stanowiących własność osób fizycznych prowadzących samodzielnie gospodarstwo domowe, które przekazały gospodarstwa rolne na Skarb Państwa w zamian za emeryturę lub rentę, jeżeli nie są wynajęte, wydzierżawione i nie prowadzi się na nich działalności gospodarczej.

§4.1. Zwalnia się z podatku od nieruchomości budowle oraz grunty będące własnością gminy.

2.Zwolnienia nie stosuje się gdy te nieruchomości, budowle, grunty zostały wydzierżawione bądź wynajęte innej osobie.

§5.Traci moc uchwała Nr XXIX/258/2005 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 08 grudnia 2005r. w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości.

§6.Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-01-2007 12:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2007 12:49