Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/18/2006 - w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r.


Uchwała Nr III/18/2006r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Moryń na 2006r.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 231.925

w tym:

Dział

020

rozdział

02095

§

0750

o kwotę

1.600

600

60016

§

2700

32.562

700

70005

§

0490

2.300

756

75601

§

0350

5.000

75615

§

0310

70.000

§

0320

56.663

§

0910

9.000

75616

§

0310

48.000

§

0360

3.000

§

0450

2.800

852

85219

§

0830

1.000

§ 2. Zwiększa się dochody budżetu o ogólną kwotę 132.883

w tym:

Dział

600

rozdział

60016

§

0960

o kwotę

50

§

0970

1.325

630

63003

§

0920

9

§

6290

10.569

700

70005

§

0920

417

710

71035

§

0830

3.172

750

75011

§

2360

1.350

750

75023

§

0690

230

§

0970

1.605

756

75601

§

0910

500

75615

§

0330

1.350

§

0340

22.400

§

0490

12

§

0500

482

75616

§

0320

31.000

§

0370

2.100

§

0440

760

§

0910

13.500

75618

§

0490

1.200

75619

§

0460

8.516

75621

§

0010

7.758

75624

§

0740

25

758

75801

§

2920

9.919

75814

§

0920

9.015

§

0960

377

§

0970

3.305

852

85215

§

0580

1.252

900

90020

§

0400

535

921

92109

§

0970

150

§ 3. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 147.331

w tym:

Dział

010

rozdział

01008

§

4300

o kwotę

6.000

01010

§

4270

4.000

600

60016

§

6050

30.000

630

63003

§

2820

482

§

6050

11.410

§

6058

13.226

801

80101

§

4010

4.500

§

4110

30.000

852

85214

§

3110W

21.800

85215

§

3110W

2.250

85219

§

4010W

4.700

§

4040W

400

§

4110W

1.250

§

4120W

270

900

90095

§

4210

3.359

§

4300

13.684

§ 4. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 48.289

w tym:

Dział

010

rozdział

01030

§

2850

o kwotę

280

630

63003

§

6059

2.014

710

71014

§

4300

5.000

750

75053

§

4210

275

§

4300

1.437

801

80113

§

4430

2.206

852

85295

§

3110

13.509

§

4210

3.359

§

4300

175

§

4410

101

854

85401

§

3020

320

§

4010

3.350

§

4040

25

§

4110

670

§

4120

40

§

4210

95

900

90015

§

4210

4.433

90095

§

4210

4.000

§

4300

7.000

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Do § 1:

DOCHODY - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

020

Rozdz.

02095

dzierżawy obwodów łowickich

1.600

600

60016

dotacja ANR na remont drogi w Bielinie (korekta dochodów)

32.562

700

70005

opłata adiacencka - przesunięcie w dział 756 rozdz.75618 § 0490 w kwocie 1.200zł

2.300

756

75601

karty podatkowej

5.000

75615

wpływy podatku od nieruchomości od osób prawnych

70.000

wpływy podatku rolnego od osób prawnych

56.663

wpływy z tytułu odsetek od osób prawnych

9.000

75616

wpływy z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych

48.000

wpływy z podatku od spadków i darowizn

3.000

wpływy z opłaty administracyjnej

2.800

852

85219

wpływy z usług OPS

1.000

Do § 2:

DOCHODY - Zwiększenia z tytułu:

Dział

600

Rozdz.

60016

Darowizna na cele drogowe

50

Wpływy z różnych rozliczeń - środki społecznego komitetu budowy dróg

1.325

630

63003

Odsetki związanych z działem „Turystyka”

9

Refundacja płatności z tytułu realizacji zadania „Budowa pomostu cumowniczo- widokowego w Moryniu” - środki własne

10.569

700

70005

Odsetki z tytułu nieterminowych wpłat za dzierżawy mienia gminnego

417

710

71035

Wpływy z opłat cmentarnych

3.172

750

75011

Dochody z tytułu wydawania dowodów osobistych - prowizja

1.350

75023

Różne opłaty - administracja

230

Wpływy z różnych dochodów

1.605

756

75601

Odsetki od dochodów z tytuły karty podatkowej

500

75615

Wpływy z podatku leśnego od osób prawnych

1.350

Wpływy z podatku od środków transportowych od osób prawnych

22.400

Wpływy z tytułu innych opłat pobieranych przez jst

12

Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych

482

75616

Wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych

31.000

Wpływy z tytułu podatku od posiadania psów

2.100

Wpływy z tytułu opłaty miejscowej

760

Wpływy z tytułu odsetek fizycznych podatkach fizycznych opłatach lokalnych pobieranych od osób fizycznych

13.500

75618

Wpływy z tytułu opłaty adiacenckiej

1.200

75619

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

8.516

75621

Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych

7.758

75624

Dywidendy z tytułu posiadanych akcji BOŚ

25

758

75801

Zwiększenie wpływów części subwencji oświatowej

9.919

75814

Odsetki z tytułu różnych rozliczeń

9.015

801

80101

Dobrowolne wpłaty na utrzymanie szkół

377

Wpływy szkół z różnych dochodów

3.305

852

85215

Grzywny i kary z tytułu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych

1.252

900

90020

Wpływy z opłaty produktowej

535

921

92109

Wpływy z wynajmu sal świetlic wiejskich

150

Do § 3:

WYDATKI - Zmniejszenia z tytułu:

Dział

010

Rozdz.

01008

Wydatki na usługi w zakresie konserwacji rowów melioracyjnych

6.000

01010

Wydatki na dokumentację sieci wodociągowej Bielin-Macierz

4.000

600

60016

Zmniejszenie wydatków na Rewitalizację Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami.

30.000

630

63003

Zmniejszenie dotacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Morynia i jeziora Morzycko

482

Zmniejszenie wydatków na budowę pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

11.410

Zmniejszenie wydatków na budowę pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

13.226

801

80101

Zmniejszenie planu wynagrodzeń w SP Klępicz

Zmniejszenie planu składek ZUS SP Moryń

4.500

30.000

852

85214

Zmniejszenie planu wydatków OPS na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

21.800

85215

Zmniejszenie planu wydatków OPS na dodatki mieszkaniowe

2.250

85219

Zmniejszenie planu wydatków OPS - wynagrodzenia

4.700

Zmniejszenie planu wydatków OPS - dodatkowe wynagr. roczne

400

Zmniejszenie planu wydatków OPS - składki ZUS

1.250

Zmniejszenie planu wydatków OPS - składki na Fundusz Pracy

270

900

90095

Zmniejszenie planu wydatków rzeczowych - prace społecznie użyteczne (przeniesienie mylnie planowanych i księgowanych wydatków do działu 852 rozdz. 85295)

3.359

Zmniejszenie planu wydatków z tytułu świadczeń pieniężnych - prace społecznie użyteczne (przeniesienie mylnie planowanych i księgowanych wydatków do działu 852 rozdz. 85295)

13.684

Do § 4:

WYDATKI - zwiększenia z tytułu:

Dział

010

Rozdz.

01030

Prowizji 2%-owej dla Izb Rolniczych

280

630

63003

Zwiększenie wydatków na budowę pomostu cumowniczo-widokowego w Moryniu

2.014

710

71014

Zwiększenie wydatków na opracowania geodezyjne mienia gminnego

5.000

750

75053

Zwiększenie wydatków na zakupy związane z obsługą wyborów - wydatki gminy

275

Zwiększenie wydatków na dowozy do wyborów - wydatki gminy

1.437

801

80113

Zwiększenie planu wydatków na dowozy szkolne - ubezpieczenie autobusu szkolnego

2.206

852

85295

Zwiększenie planu wydatków na prace społecznie użyteczne - świadczenia pieniężne

13.509

Zwiększenie planu wydatków na prace społecznie użyteczne - zakupy narzędzi

3.359

Zwiększenie planu wydatków na prace społecznie użyteczne - usługi transportowe

175

Zwiększenie planu wydatków na prace społecznie użyteczne - delegacja w związku ze szkoleniem w sprawie prac społ. użytecznych

101

854

85401

Zwiększenie wydatków na świetlice szkolne - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

320

Zwiększenie wydatków na świetlice szkolne -wynagrodzenia

3.350

Zwiększenie wydatków na świetlice szkolne - dodatkowe wynagrodzenia roczne

25

Zwiększenie wydatków na świetlice szkolne - składki na ubezpieczenia społeczne

670

Zwiększenie wydatków na świetlice szkolne - składki na fundusz pracy

40

Zwiększenie wydatków na świetlice szkolne - zakup materiałów i wyposażenia.

95

900

90015

Zwiększenie planu wydatków na zakup zniszczonych lamp oświetleniowych

4.433

90095

Zwiększenie wydatków na pozostałą działalność w dziale gospodarki komunalna - uzupełnienie planu wydatków pomniejszonych z tytułu przeniesienia na dział 852 rozdz. 85295 na zakupy rzeczowe związane z pracami społecznie użytecznymi

4.000

Zwiększenie wydatków na pozostałą działalność w dziale gospodarki komunalna - uzupełnienie planu wydatków pomniejszonego z tytułu przeniesienia na usługi związane z pracami społecznie użytecznymi

7.000

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-02-2007 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 06-02-2007 12:46