Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/12/2006 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń


UCHWAŁA Nr III/12/06

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 grudnia 2006r.

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń

Na podstawie art. 9, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 , zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz.319 ) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

§1.Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń przyjętego uchwałą Nr XXXVI/352/98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 6 lutego 1998 roku.

§2.Przedmiotem zmiany studium jest zmiana funkcji rolniczej wyznaczonego obszaru na funkcję rekreacyjną z zaleceniem sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

2.1.Granica obszaru o którym mowa w ust.1 przebiega po granicy geodezyjnej działki nr 110/6 w obrębie Przyjezierze i jest wykazana w załączniku graficznym do niniejszej uchwały.

§3.Zakres zmiany studium zgodny z art.10 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w zakresie objętym zmianą.

§4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, informacje o podjęciu uchwały Burmistrz Morynia ogłasza w prasie miejscowej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Karol Głodny

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR ........................

RADY MIEJSKIEJ W MORYNIU Z DNIA ................................

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń

1. Do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń przystępuje się na podstawie art. 9, ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami) w celu doprowadzenia do zgodności zamierzonego do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ze studium. Zmianę studium sporządza się na wniosek właściciela terenu.

Mając na względzie to, iż każdy ma prawo do zagospodarowania terenu, do którego ma tytuł prawny oraz to iż wnioskowana zmiana studium nie narusza chronionego prawem interesu publicznego oraz osób trzecich ( art. 6 ustawy z dnia 27 marca 2003r.o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) oraz to, iż za zmianą planu przemawia słuszny interes strony, a przepisy szczególne nie sprzeciwiają się zmianie (art. 155 kodeksu postępowania administracyjnego ) przystępuje się do zmiany studium.

2.Dokonanie zmiany studium jest możliwe w świetle znanych uwarunkowań, proponowana zmiana nie narusza w obowiązującym studium struktur funkcjonalno przestrzennych oraz zasad obsługi komunikacyjnej i kształtowania infrastruktury technicznej. Dopuszczenie zabudowy wzdłuż drogi powiatowej do Miętna pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie projektowanej w ciągu drogi powiatowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

Wskazana w studium obwodnica w ciągu drogi krajowej ( obecnie wojewódzka) wynikała z planu Gądno - Przyjezierze, który stracił moc, zadanie to nie jest ujęte w planie województwa.

Obszar proponowany do sporządzenia zmiany studium, nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody poza położeniem w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego - dla otuliny nie ma sprecyzowanych zakazów i nakazów w Rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 24/2006 z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego.  

W Studium i w waloryzacji przyrodniczej nie włączono objętego zmianą studium obszaru do terenów o istotnych walorach kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych i nie wprowadzono zakazu zabudowy. Studium w materiałach poglądowych ( mapka „ Turystyka i wypoczynek - rekreacja, w skali 1:100 000) zalicza teren objęty niniejszą zmianą do terenów atrakcyjnych dla funkcji turystycznej.

3.Zakres zmiany studium dotyczy zmiany funkcji rolnej terenu objętego zmianą studium na funkcję rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy letniskowej ze wskazaniem do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ( art. 10 , ust. 2, pkt. 9).

4.Obszar objęty zmianą studium na etapie sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego będzie wymagał uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne. Bilans tych gruntów przedstawia się następująco: RIII - 11,42; RIV - 2,62; PsIII - 1,05; PsIV - 2,62; LsIII - 0,19.

5.Zakres zmiany studium będzie zawierać elementy określone w art. 10, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w dostosowaniu do przedmiotu zmiany z uwzględnieniem Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 28 kwietnia 2004r. w sprawie zakresu projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy ( Dz. U. Nr 118, poz. 1233) - §8 precyzuje przypisy w odniesieniu do zmiany studium.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-02-2007 12:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 06-02-2007 12:49