Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

III/9/2006 - w sprawie zaopiniowania projektu dotyczącego ustanowienia dodatkowego obszaru Natura 2000 – „Ostoja Cedyńska”


Uchwała Nr III/9/06

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 grudnia 2006

w sprawie zaopiniowania projektu dotyczącego ustanowienia dodatkowego obszaru Natura 2000 - Ostoja Cedyńska

Na podstawie art. 27 ust.2 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r.

o ochronie przyrody ( Dz.U. Nr 92 poz. 880 z póź. zm.) Rada Miejska

w Moryniu uchwala co następuje:

§ 1. Pozytywnie opiniuje projekt ustanowienia dodatkowego obszaru Natura 2000 - „Ostoja Cedyńska”.

§ 2. Proponowany obszar „Ostoi Cedyńskiej” przedstawia mapa stanowiąca załącznik nr 1 do w/w uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest wyznaczana na europejskim terytorium państw członkowskich Unii Europejskiej w celu ochrony siedlisk przyrodniczych gatunków roślin i zwierząt zagrożonych wyginięciem. W Polsce łącznie wytypowano 256 obszarów Natura 2000. Z ogólnej liczby 184 specjalnych obszarów ochrony siedlisk 12 położonych jest w tzw. regionie alpejskim, zaś 172 pozostałe obszary w tzw. regionie kontynentalnym, który obejmuje resztę kraju - liczba ich jest niewystarczająca. W związku z powyższym strona Polska została zobowiązana do wyznaczenia dodatkowych obszarów w tym regionie. Zaprojektowane obszary uwzględniają również część gminy Moryń. Proponowany obszar „Ostoi Cedyńskiej” będzie zajmował 20849,65 ha, którego zadaniem będzie ochrona zagrożonych wyginięciem cennych gatunków ptaków, zwierząt i roślin, miejsc ich występowania oraz pewnych typów siedlisk (skupiska roślinne). Obszar „Ostoi Cedyńskiej” obejmuje kompleks leśny na terenach sandrowych i morenowych na północ od Cedyni. W lasach (około 50% powierzchni obszaru) dominują siedliska kwaśnych dąbrów i buczyn; płaty o dobrze zachowanym naturalnym charakterze są chronione w rezerwatach przyrody (np. mezotroficzne dąbrowy). Wiele siedlisk pierwotnie zajętych przez dąbrowy porastają obecnie nasadzenia sosnowe. Występują duże płaty kwaśnych buczyn, z fragmentami ponad 100-letnich drzewostanów.
Poza terenami leśnymi przeważają grunty rolne znajdujące się wokół osad wiejskich oraz wody - mniejsze i większe jeziora, cieki wodne i torfowiska. Największe jeziora to: jezioro Moryńskie, Mętno i Ostrów. Obszar charakteryzuje silne mikrozróżnicowanie topograficzne, liczne bagienka i wymoki śródleśne, liczne źródła. Na proponowanym terenie występują co najmniej 23 gatunki ptaków z załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 4 gatunki z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK).Bardzo ważna ostoja dla lęgowych ptaków drapieżnych, zimujących łabędzi krzykliwych i jako zlotowisko żurawi w okresie wędrówki jesiennej (do 12.000 ptaków).W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: bielik, kania czarna, kania ruda, rybołów, krakwa; w stosunkowo wysokim zagęszczeniu występuje trzmielojad. W okresie zimy występuje, co najmniej 1% populacji szlaku wędrówkowego następujących gatunków ptaków: gęś gęgawa i gęś zbożowa. Ponadto teren jest bardzo zróżnicowany florystycznie - różnorodność ta osiąga jedne
z najwyższych wartości w Polsce. Występują bardzo liczne stare dęby rozproszone
w kompleksach leśnych. Na obszarze zachowały się najlepiej w kraju płaty mezotroficznych dąbrów.
Zgodnie z art. 33 ust. 1 Ustawy Ochrony Przyrody dla obszaru Natura 2000
nie ustanawia się zakazów jak dla innych form ochrony przyrody. Natomiast jedynym wskazaniem jest, aby stan siedlisk przyrodniczych i siedlisk gatunków, dla których ustanowiono ten obszar, nie uległ pogorszeniu. Odpowiednie działania służące celom ochrony danego obszaru mogą liczyć na wsparcie z funduszy unijnych.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 06-02-2007 12:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 06-02-2007 12:53