herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości nr 314/2 Obr.


Moryń, dnia 14-02-2007r.

GMOŚ.72241-7-1/04/07

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp

Nr Księgi Wieczystej

Nr nieru-chomości

Pow.

w ha

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nierucho-mości

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minimalne

postąpienie

w zł

Informacja
o przezna-czeniu

Informacje o

obciążeniach

nieruchomości

1.

51863

314/2

0,2818

2 miasta Moryń,

ul. Wodna

Niezabudowa-na, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki drogą nieutwardzoną

Odległość do drogi głównej ok. 300 m,

Sklasyfikowa-na w ewidencji gruntów jako RIVa.

Miejscowy plan nie obowiązuje - kierunek zagospodarowania w studium - rolny

4.149,00

4.200,00

420,00

Nie mniejszy niż 1% ceny wywoławczej
po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż na własność

Działka nie obciążona

Nabywcy na własny koszt dokonają geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości. Agencji Nieruchomości Rolnej przysługuje prawo pierwokupu w/w nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 20-03-2007r. o godz. 11-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 16-03-2007r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem

3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51, strona internetowa www.moryn.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 14-02-2007 08:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-02-2007
Ostatnia aktualizacja: - 14-02-2007 08:46