herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości 139/4 ob. Moryń


Moryń, dnia 08-03-2007r.

GMOŚ.72241-1-1/07

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp

Nr Księgi Wieczystej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nierucho-mości

Cena

wywoławcza

Wysokość

wadium

Minimalne

postąpienie

w zł

Informacja
o przezna-czeniu

Informacje o

obciążeniach

nieruchomości

1.

44732

139/4

206

3 miasta Moryń,

ul. Plac

Wolności

Niezabudowa-na, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki drogą asfaltową, możliwość dostępu do mediów komunalnych:

Linii energetycznej, telefonicznej, sieci wodno - kanalizacyjnej

Położona w centrum miasta

Plan miejscowy nie obowiązuje. Kierunek zagospodarowania w studium zabudowa mieszkaniowo-usługowa. Nabywca z chwilą rozpoczęcia budowy powinien uzyskać decyzję o warunkach zabudowy

7.654,09

10.000,00zł

1.000,00 zł

Nie mniejsze niż 1% ceny wywoławczej
po zaokrągleniu w górę do pełnych dziesiątek złotych.

Sprzedaż na własność

Działka nie obciążona

Uwaga! Do działki doliczony będzie podatek od towarów i usług w wysokości 22% ceny wylicytowanej w przetargu.

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 11-04-2007r. o godz. 10-tej w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 06-04-2007r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości,

a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego.

Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem

3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z PODANIEM PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51, strona internetowa www.moryn.pl

2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 13-03-2007 10:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-03-2007
Ostatnia aktualizacja: - 13-03-2007 10:15