Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV / 24 / 2007 - w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Moryń oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami


UCHWAŁA NR IV/24/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 21 lutego 2007 roku

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli szkół prowadzonych przez Gminę Moryń oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 72 ust.1 w związku z art. 91d pkt1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674: zmiana Nr 220 poz.1600, Nr 17, poz.95)

Rada Miejska w Moryniu

uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się regulamin funduszu zdrowotnego, określający szczegółowe zasady przyznawania nauczycielom środków finansowych z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną dla nauczycieli pracujących zawodowo oraz nauczycieli emerytów i rencistów, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą od dnia 1 stycznia 2007 roku.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 72 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (jednolity tekst Dz.U. z 2006 r. Nr 97, poz.674 z późn.zm.) nauczycielom korzystającym z opieki zdrowotnej przysługują świadczenia finansowe z przeznaczeniem na pomoc zdrowotną niezależnie od przysługującego nauczycielowi i członkom jego rodziny prawa do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego, organ prowadzący określi rodzaje świadczeń przyznawanych w ramach tej pomocy oraz warunki i sposób ich przyznania.

Załącznik

do Uchwały NrIV/24/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 21 lutego 2007

REGULAMIN

FUNDUSZU ZDROWOTNEGO

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa:

1. Tryb przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

2. Szczegółowe zasady i warunki przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli, w tym osoby uprawnione do korzystania z pomocy zdrowotnej.

§ 2.

Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) regulaminie- należy przez to rozumieć „Regulamin Funduszu Zdrowotnego”,

2) szkole - należy przez to rozumieć przedszkole, szkołę lub placówkę albo zespół szkół lub placówek, dla której organem prowadzącym jest Gmina Moryń,

3) dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora jednostki, o której mowa w pkt. 2,

4) nauczycielu- rozumie się przez to nauczycieli zatrudnionych lub emerytowanych (lub przebywających na rencie), w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w pkt.2.

Rozdział II

TRYB PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ

§ 3.

1. Fundusz zdrowotny tworzą środki finansowe wyodrębnione w budżecie szkół, z przeznaczeniem na pomoc dla nauczycieli i stanowią 0,3 % planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia zasadnicze nauczycieli.

2. Środkami, o których mowa w pkt.1 zarządzają dyrektorzy szkół.

3. W celu racjonalnego i jawnego gospodarowania funduszem zdrowotnym dyrektorzy szkół powołują Komisje Zdrowotne.

4. Do zadań Komisji Zdrowotnej należy opiniowanie wniosków o przyznanie pomocy finansowej z funduszu.

5. Rozpatrywanie wniosków odbywa się raz na kwartał.

6. Decyzję o przyznaniu pomocy finansowej podejmuje dyrektor szkoły.

Rozdział III

ZASADY I WARUNKI PRZYZNAWANIA POMOCY ZDROWOTNEJ

§ 4.

Ze świadczeń Funduszu Zdrowotnego mogą korzystać:

1.Nauczyciele zatrudnieni w szkołach, co najmniej w połowie obowiązującego wymiaru godzin zajęć,

2. Nauczyciele szkół po przejściu na emeryturę lub rentę bez względu na datę przejścia na emeryturę lub rentę.

§ 5.

1. Pomoc zdrowotna udzielana jest w formie jednorazowego, bezzwrotnego świadczenia pieniężnego.

2. Pomoc zdrowotna przyznawana jest w związku z:

1) przewlekłą chorobą nauczyciela,

2)długotrwałym leczeniem szpitalnym z koniecznością dalszego leczenia w domu,

3) długotrwałym leczeniem specjalistycznym,

4) koniecznością zakupu szkieł korekcyjnych,

5)koniecznością skorzystania z usług z zakresu protetyki dentystycznej.

3. Wysokość przyznanego świadczenia zdrowotnego uzależnia się od:

1) przebiegu choroby oraz od okoliczności z tym związanych biorąc pod uwagę sytuację materialną nauczyciela (konieczność stosowania specjalistycznych leków, zapewnienia dodatkowej opieki chorego, itp.),

2) wysokości udokumentowanych poniesionych przez nauczyciela kosztów leczenia.

4. Warunkiem przyznania świadczenia zdrowotnego jest złożenie przez nauczyciela wniosku na druku, stanowiącym załącznik do niniejszego regulaminu.

5. Do wniosku należy dołączyć:

1) aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie nauczyciela,

2) dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

3) oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

6. Pomoc zdrowotna udzielana jest raz w roku budżetowym. W uzasadnionych szczególnie ciężkich przypadkach pomoc może być przyznana powtórnie w danym roku.

7. Wysokość przyznanej pomocy zdrowotnej będzie uzależniona od posiadanych środków.

8. W przypadku braku środków na pełne pokrycie potrzeb, świadczenia zdrowotne będą przyznawane w części lub nie będą przyznawane.

Załącznik

do Regulaminu Funduszu Zdrowotnego

WNIOSEK O PRZYZNANIE POMOCY ZDROWOTNEJ

………………………………………………………………………….

Wnioskodawca (imię i nazwisko)

………………………………………………………………………….

Adres zamieszkania i nr tel.

…………………………………………………………………………………………

Szkoła, w której wnioskodawca jest lub był zatrudniony

Uzasadnienie:

………………………………………………………………………………………..…

………………………………………………………………………..…………………

……………….................................................................................................................

…………………………………………………………………………………….........

W załączeniu do wniosku przedkładam:

- aktualne zaświadczenie lekarskie o chorobie,

- dokumenty potwierdzające poniesione koszty leczenia,

- oświadczenie o dochodach przypadających na jednego członka rodziny.

……………………………

data i podpis wnioskodawcy

Opinia komisji Zdrowotnej i proponowana wysokość pomocy finansowej:

………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………..……………

……………...................................………..................................................................

Podpisy członków komisji Zdrowotnej:

……………………………………………….

……………………………………………….

……………………………………………….

Dyrektor szkoły:

Przyznaję pomoc zdrowotną w wysokości:……………………………zł (słownie złotych:………………………………………………………………………………………)

………………………………………….

(data i podpis)

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-03-2007 09:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-03-2007 09:35