Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV / 30 / 2007 - w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń


RADA MIEJSKA W MORYNIU

MIEJSCOWY PLAN

zagospodarowania przestrzennego

MiEJSCOWOŚCI PRZYJEZIERZE

W GMINIE MORYŃ

Moryń, 2007r.

Uchwała Nr IV/30/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 21 lutego 2007 r.

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przyjezierze w gminie Moryń

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz.717 oraz z 2004 r. Nr 6, poz.41 i Nr 141, poz.1492, z 2005 r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087) uchwala się, co następuje:

DZIAŁ I

Ustalenia wstępne

Rozdział 1

Przedmiot i zakres opracowania planu

* 1. 1. Zgodnie z uchwałą Nr XI/76/03 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 30 października 2003 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przyjezierze, po stwierdzeniu zgodności z ustaleniami „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń ” przyjętego uchwałą Nr XXXVI/352/98 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 06 lutego 1998r., uchwala się miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Przyjezierze, w gminie Moryń o łącznej powierzchni 3,4249 ha, zwany dalej planem.

2. Przedmiotem planu jest zagospodarowanie turystyczno rekreacyjne terenów rolnych.

3. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

 1. rysunek planu - stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, sporządzony na mapie zasadniczej w skali 1:1000;

 2. wyrys ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń ” - stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały;

4) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu planu - stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;

5) rozstrzygnięcie o sposobie realizacji zapisanych w planie inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy oraz zasadach ich finansowania - stanowiące załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.

* 2. 1. Plan obejmuje obszar w granicach rozłogów wsi Przyjezierze w gminie Moryń, stanowiący działki o numerach ewidencyjnych:102/25, 102/26, 102/27, 102/28, 102/29, 102/31, 102/32, 102/33, 102/34, 102/35, 102/37, 102/38, 102/39, 102/40, 102/41, 102/42, 102/43, 102/44, 102/46 i 102/47, którego granice przedstawiono na rysunku planu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 1. Na obszarze objętym planem ustala się:

1) przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu lub różnych zasadach zagospodarowania;

2) zasady ochrony i kształtowania ładu przestrzennego;

3) zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego;

4) parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy;

5) szczegółowe zasady i warunki scalania i podziału nieruchomości objętych planem miejscowym;

6) szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy;

7) zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej;

8) sposób i termin tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów;

9) stawki procentowe, na podstawie których ustala się opłatę, o której mowa w art.36 ust.4. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

3. Na obszarze objętym planem ustala się tereny o następujących kategoriach przeznaczenia:

1) tereny budowlane:

UT - tereny turystyczne i sportowe

 1. tereny komunikacji:

KD - tereny komunikacji drogowej.

Rozdział 2

Główne zasady konstrukcji ustaleń planu

* 3. 1. Ustalenia tekstu planu składają się z:

 1. ustaleń wstępnych;

 2. ustaleń ogólnych dotyczących całego obszaru objętego opracowaniem;

 3. ustaleń dotyczących wyznaczonych w planie terenów elementarnych,

 4. ustaleń końcowych.

 1. Do poszczególnych terenów elementarnych mają zastosowanie wszystkie poziomy ustaleń w ten sposób, że ustalenia ogólne są uściślane i uzupełniane przez ustalenia szczegółowe dla terenu, którego one dotyczą.

 2. Przebieg linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania dla celów opracowań geodezyjnych należy określić poprzez odczyt osi linii z rysunku planu.

 3. Odległość obowiązujących i nieprzekraczalnych linii zabudowy od istniejących lub projektowanych granic działek (w tym linii rozgraniczających tereny o różnym przeznaczeniu i sposobie zagospodarowania) należy określić poprzez odczyt odległości zewnętrznej krawędzi linii zabudowy od osi linii stanowiącej granicę działki.

 4. W części graficznej tereny elementarne, do których odnoszą się ustalenia szczegółowe, oznaczone są symbolami określającymi:

 1. kategorię przeznaczenia terenu oraz kolejny numer terenu elementarnego np.: UT.03,

 2. kolejny numer terenu elementarnego komunikacji drogowej oraz symbol kategorii przeznaczenia terenu np.: 03.KD.P.

* 4. Ilekroć w uchwale występuje termin:

 1. obowiązująca linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię regulacyjną, wzdłuż której należy lokalizować ściany frontowe zabudowy - budynków stałych i tymczasowych, linia ta nie dotyczy podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu;

 2. nieprzekraczalna linia zabudowy - należy przez to rozumieć linię regulacyjną, poza którą realizacja zabudowy stałej i tymczasowej jest niedopuszczalna. Linia ta nie dotyczy podziemnych sieci i urządzeń infrastruktury technicznej oraz podziemnych części budynków znajdujących się całkowicie poniżej poziomu terenu;

 3. wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej powierzchni zabudowy „PZ” - należy przez to rozumieć stosunek maksymalnej powierzchni zabudowanej do całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej;

 4. wskaźnik maksymalnej dopuszczalnej intensywności zabudowy „IZ” - należy przez to rozumieć stosunek całkowitej powierzchni wszystkich kondygnacji nadziemnych budynków do powierzchni terenu działki budowlanej;

 5. wskaźnik minimalnej powierzchni biologicznie czynnej „TZ” - należy przez to rozumieć stosunek powierzchni zielonych i nieutwardzonych oraz wody powierzchniowej, do całkowitej powierzchni terenu działki budowlanej;

 6. wysokość zabudowy „HZ” - należy przez to rozumieć wysokość zabudowy mierzoną od poziomu terenu przy najniżej położonym wejściu do budynku do najwyżej położonego punktu przekrycia budynku, podaną w ilości kondygnacji naziemnych oraz podaną w metrach - np. 2 kond. HZ = 8,0 m  - ustalenia maksymalnej wysokości zabudowy dotyczą wszystkich obiektów budowlanych - przekroczenie określonych w planie parametrów wysokości zabudowy jest niedopuszczalne;

 7. linie rozgraniczające tereny elementarne - należy przez to rozumieć linie rozdzielające tereny o różnych przeznaczeniach lub różnych zasadach zagospodarowania ustalonych w planie - na rysunku planu stanowią one obowiązujące linie podziałów geodezyjnych;

 8. linie podziału terenu - należy przez to rozumieć ustalone w planie linie projektowanego podziału terenu na działki budowlane - linie te określone są jako:

 1. dopuszczalne linie podziału terenu - określające dopuszczenie takiego podziału terenu jako zalecanego, bez konieczności jego przeprowadzenia,

 2. obowiązujące linie podziału terenu - określające zobowiązanie do przeprowadzenia lub utrzymania istniejącego podziału zgodnego z tą linią;

 1. kategoria przeznaczenia terenu - należy przez to rozumieć ustalenie dominującej funkcji oraz zasad i standardów zagospodarowania terenu. Określenie w planie kategorii przeznaczenia terenów stanowi ustalenie obowiązującej struktury funkcjonalno - przestrzennej. W ustaleniach szczegółowych dopuszcza się ograniczenie stosowania kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikających z konkretnych lokalizacji.

DZIAŁ II

Ustalenia ogólne

Rozdział 1

Ustalenia ogólne dotyczące zasad zagospodarowania

przestrzennego i  inwestowania

* 5. W granicach planu nie wyznacza się przestrzeni publicznych.

* 6.1. Na terenie objętym planem nie znajdują się obiekty i obszary podlegające ochronie na podstawie przepisów odrębnych dotyczących dziedzictwa kulturowego.

* 7.1. Cały obszar objęty planem położony jest w strefie otuliny Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz w strefie ekspozycji - widoczności, jeziora Morzycko.

 1. W strefie ekspozycji jeziora obowiązuje zakaz lokalizacji zabudowy o wysokości powyżej 8,5 m

* 8.1. Ustala się wymóg uporządkowania podziałów nieruchomości zgodnie z rysunkiem planu.

 1. Realizacja nowych inwestycji lub rozbudowa istniejących obiektów bez dokonania korekty podziałów parcelacyjnych wyznaczających jednostki elementarne oraz obowiązujące linie podziału terenu jest niedopuszczalna.

 2. Do czasu docelowego zagospodarowania terenu dopuszcza się utrzymanie jego dotychczasowego zagospodarowania i użytkowania, jeżeli nie ogranicza to zgodnego z planem zagospodarowania terenów sąsiednich.

* 9. Na terenie objętym planem nie dopuszcza się lokalizowania obiektów tymczasowych za wyjątkiem domków rekreacyjnych usytuowanych w liniach zabudowy wskazanych na rysunku planu.

* 10.1. Dla wszelkich inwestycji na terenach objętych planem należy zapewnić w granicach własnej działki odpowiednią, ze względu na funkcję i wielkość obiektu, ilość miejsc postojowych.

 1. Lokalizacja każdego nowego obiektu, jest uwarunkowana umieszczeniem na terenie nieruchomości niezbędnej dla prawidłowego funkcjonowania ilości miejsc postojowych, to jest:

1) 2 miejsca postojowe na 1 dom rekreacyjny,

2) 1 miejsce postojowe na każde 25 m2 powierzchni lokalu usługowego.

 1. Realizacja inwestycji bez zapewnienia wymaganej liczby miejsc postojowych jest niedopuszczalna.

Rozdział 2

Ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej

* 11. 1. Obsługę komunikacyjną terenu opracowania należy zapewnić z ulic układu :

1) podstawowego: drogi gminnej relacji Moryń - Godków (poza terenem opracowania);

2) obsługującego : 01.KD.W, 02.KD.W i 03.KD.W oraz 04.KD.P.

2. Obsługę inżynieryjną należy zapewnić z projektowanych sieci uzbrojenia podziemnego zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg.

3. Przed udostępnieniem terenu dla celów inwestycyjnych należy przenieść poza teren działek budowlanych, w linie rozgraniczające dróg, wszystkie istniejące sieci uzbrojenia technicznego, za wyjątkiem sieci obsługujących wyłącznie daną nieruchomość lub zapewnić dostęp do sieci dla sąsiednich nieruchomości na zasadzie służebności.

* 12. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w energię elektryczną:

 1. zasilenie obiektów ustala się z istniejącej i rozbudowywanej sieci średniego i niskiego napięcia zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg;

 2. ustala się zakaz prowadzenia napowietrznych linii elektroenergetycznych.

* 13. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w gaz:

1) zasilanie obiektów ustala się z projektowanych sieci gazowych średniego i niskiego ciśnienia zlokalizowanych w liniach rozgraniczających dróg;

2) przyłączenie odbiorców do sieci gazowej ustala się za pośrednictwem reduktorów indywidualnych i grupowych;

3) do czasu realizacji sieci gazowej dopuszcza się lokalizowanie indywidualnych zbiorników gazu dla celów grzewczych i socjalno - bytowych lokalizowanych na działce budowlanej wyłącznie jako zbiorników podziemnych.

* 14. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w ciepło:

 1. ustala się stosowanie lokalnych źródeł ciepła, przy czym ich eksploatacja nie może spowodować przekroczenia standardów jakości środowiska;

 2. do opalania w urządzeniach energetyczno-grzewczych ustala się stosowanie paliw ekologicznych, m.in. takich jak gaz ziemny, olej opałowy, energia słoneczna;

 3. na terenie objętym planem ustala się zakaz lokalizowania naziemnych zbiorników na paliwa dla celów grzewczych lokalizowanych poza budynkami;

 4. przed włączeniem do eksploatacji obiektów i urządzeń powodujących powstanie i emisję zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego ustala się konieczność uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie ochrony powietrza.

* 15.     Ustala się następujące zasady lokalizacji infrastruktury telekomunikacyjnej:

 1. ustala się lokalizację sieci telekomunikacyjnej z wykorzystaniem projektowanej kanalizacji telekomunikacyjnej realizowanej w liniach rozgraniczających dróg;

 2. ustala się zakaz budowy napowietrznych linii telekomunikacyjnych;

 3. nie dopuszcza się lokalizowania stacji przekaźnikowych telefonii komórkowej, lokalizowanych na obiektach lub jako maszty wolnostojące.

* 16. Ustala się następujące zasady zaopatrzenia w wodę:

 1. ustala się zaopatrzenie terenu w wodę z istniejącej i rozbudowywanej sieci wodociągowej zlokalizowanej w liniach rozgraniczających ulic;

 2. zaopatrzenie w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów należy zapewnić z hydrantów zlokalizowanych wzdłuż wszystkich ulic wewnętrznych wyznaczonych w planie;

 3. awaryjne zaopatrzenie ludności w wodę należy zapewnić zgodnie z przepisami odrębnymi;

 4. na terenie 01.KD.W dopuszcza się lokalizację studni publicznej, dla awaryjnego zaopatrzenia ludności, której szczegółową lokalizację należy poprzedzić rozpoznaniem hydrogeologicznym, zgodnie z przepisami odrębnymi.

* 17. Ustala się następujące zasady odprowadzenia wód opadowych, ścieków i usuwania odpadów:

 1. ustala się wymóg podłączenia zabudowy do lokalnej sieci kanalizacyjnej;

 2. do czasu realizacji sieci kanalizacyjnej dopuszcza się odprowadzanie ścieków do indywidualnych szczelnych zbiorników wybieralnych;

 3. na terenach usług turystycznych dopuszcza się odprowadzanie niezanieczyszczonych wód opadowych z dachów i powierzchni utwardzonych do ziemi;

 4. zakazuje się odprowadzania nieoczyszczonych wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych bezpośrednio do gruntu i jeziora Morzycko - dopuszcza się odprowadzanie wód opadowych z powierzchni komunikacyjnych do gruntu lub odbiornika, po ich wstępnym podczyszczeniu, na podstawie przepisów odrębnych;

 5. ustala się zasadę wstępnej segregacji odpadów i usuwanie ich zgodnie z zasadami przyjętymi na terenie gminy;

 6. ustala się lokalizowanie śmietników indywidualnie na każdej posesji.

DZIAŁ III

Ustalenia dla terenów elementarnych

Rozdział 1

Ustalenia szczegółowe dla terenów

turystycznych i sportowych UT

* 21.1 Tereny turystyczne i sportowe są to tereny, na których dopuszcza się lokalizację obiektów i urządzeń niezbędnych dla realizacji podstawowej, wypoczynkowej funkcji terenu.

 1. Na terenach tych dopuszcza się lokalizowanie:

 1. domów rekreacji indywidualnej;

 2. mieszkań dla pracowników dozoru, jeśli jest to niezbędne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania terenów turystycznych i sportowych;

 3. plenerowych urządzeń sportowych i rekreacyjnych

 4. obiektów usługowych wyłącznie dla obsługi danego terenu, w miejscach wskazanych w ustaleniach dla jednostek elementarnych;

 5. obiektów pomocniczych służących zaopatrzeniu w elektryczność, gaz, ciepło, wodę, i odprowadzenie ścieków;

 6. miejsc postojowych w ilości niezbędnej dla potrzeb obiektów na własnym terenie;

 7. obiektów małej architektury;

 8. dojść i dojazdów;

 9. zieleni urządzonej.

 1. Na terenach turystycznych i sportowych nie dopuszcza się koncentrowania obiektów budowlanych i elementów zagospodarowania jeśli ze względu na ilość, położenie, rozmiary lub powodowaną uciążliwość mogłyby ograniczać lub uniemożliwiać funkcjonowanie tych terenów, powyższe zastrzeżenia obowiązują także w przypadku zmian użytkowania lub rozbudowy istniejących obiektów.

 2. Inne użytkowanie terenu niż ustalone dla terenów UT jest na tych terenach niedopuszczalne.

 3. Na terenie opracowania wyznaczono następujące tereny turystyczne i sportowe: UT.01, UT.02, UT.03, UT.04, UT.05.

 4. Dla poszczególnych terenów turystycznych i sportowych ustalono szczegółowe zasady i warunki parcelacji terenu, zasady kształtowania zabudowy i zagospodarowania terenu, zasady obsługi inżynieryjnej oraz ograniczenia stosowania ustaleń dotyczących danej kategorii przeznaczenia terenu odpowiednio do warunków wynikających z konkretnych lokalizacji.

* 22. Dla terenu UT.01 o powierzchni 1,2559 ha ustala się :

1) przeznaczenie terenu:

teren do zagospodarowania na cele zgodne z kategorią terenów turystycznych i sportowych zgodnie z * 21.2, dopuszcza się lokalizację indywidualnych domów rekreacyjnych,

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu :

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ  = 0.20,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ   = 0.30,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ  = 0.60,

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy do 2 kond, lecz nie więcej niż HZ = 8,5 m,

 5. linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 6. przekrycie wysokimi, symetrycznymi, dwuspadowymi dachami o prostej formie, nachylenie połaci 400 - 500, układ kalenic zgodny z rysunkiem planu, dopuszcza się stosowanie lukarn o wielkości maksimum do 20% powierzchni połaci dachu,

 7. pokrycia dachów dachówką w kolorze czerwonym,

 8. formy zabudowy inspirowane formą tradycyjnej zabudowy wiejskiej, zalecane materiały: cegła, drewno, kamień,

 9. dopuszczalne ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,2 m, oraz o wysokości do 1,6 m lokalizowane wyłącznie wzdłuż zewnętrznych granic zespołu terenów UT, zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,

 10. dopuszczalna lokalizacja plenerowych urządzeń rekreacyjnych, altan, basenów, urządzeń sportowych,

 11. nasadzenia krzewów i drzew zalecane w formie grup zieleni i żywopłotów, zalecane stosowanie gatunków rodzimych;

4) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

obsługa inżynieryjna i komunikacyjna z drogi wewnętrznej 01.KD.W, oraz 02.KD.W oraz na dotychczasowych zasadach z drogi gminnej przylegającej od północy do granic obszaru objętego planem;

5) warunki ochrony:

teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora, obowiązują ustalenia zawarte w * 7.

* 23. Dla terenu UT.02 o powierzchni 0,6126 ha oraz UT.03 o powierzchni 0,3993 ha ustala się :

1) przeznaczenie terenu:

teren do zagospodarowania na cele zgodne z kategorią terenów turystycznych i sportowych zgodnie z * 21.2, dopuszcza się lokalizację indywidualnych domów rekreacyjnych;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu :

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ  = 0.20,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ   = 0.30,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ  = 0.60,

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy do 2 kond, lecz nie więcej niż HZ = 8,5 m,

 5. linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 6. przekrycie wysokimi, symetrycznymi, dwuspadowymi dachami o prostej formie, nachylenie połaci 400 - 500, układ kalenic zgodny z rysunkiem planu, dopuszcza się stosowanie lukarn o wielkości maksimum do 20% powierzchni połaci dachu,

 7. pokrycia dachów dachówką w kolorze czerwonym,

 8. formy zabudowy inspirowane formą tradycyjnej zabudowy wiejskiej, zalecane materiały: cegła, drewno, kamień,

 9. dopuszczalne ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,2 m, oraz o wysokości do 1,6 m lokalizowane wyłącznie wzdłuż zewnętrznych granic zespołu terenów UT, zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,

 10. dopuszczalna lokalizacja plenerowych urządzeń rekreacyjnych, altan, basenów, urządzeń sportowych,

 11. nasadzenia krzewów i drzew zalecane w formie grup zieleni i żywopłotów, zalecane stosowanie gatunków rodzimych;

4) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

obsługa inżynieryjna i komunikacyjna terenu 02.UT z drogi wewnętrznej 01.KD.W oraz 03.KD.W; terenu 03.UT na dotychczasowych zasadach z drogi gminnej przylegającej od północy do granic obszaru objętego planem;

5) warunki ochrony:

teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora, obowiązują ustalenia zawarte w * 7.

* 24. Dla terenu UT.04 o powierzchni 0,1961 ha ustala się :

1) przeznaczenie terenu:

teren do zagospodarowania na cele zgodne z kategorią terenów turystycznych i sportowych, zgodnie z * 21.2, dopuszcza się lokalizację indywidualnego domu rekreacyjnego lub mieszkania dla gospodarza terenu oraz usług gastronomii;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

zakaz dokonywania podziału terenu na działki;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu :

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ  = 0.20,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ   = 0.30,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ  = 0.60,

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy do 2 kond, lecz nie więcej niż HZ = 8 ,5 m,

 5. linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 6. przekrycie wysokimi, symetrycznymi, dwuspadowymi dachami o prostej formie, nachylenie połaci 400 - 500, układ kalenic zgodny z rysunkiem planu, dopuszcza się stosowanie lukarn o wielkości maksimum do 20% powierzchni połaci dachu,

 7. pokrycia dachów dachówką w kolorze czerwonym,

 8. formy zabudowy inspirowane formą tradycyjnej zabudowy wiejskiej, zalecane materiały: cegła, drewno, kamień,

 9. dopuszczalne ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,2 m, oraz o wysokości do 1,6 m lokalizowane wyłącznie wzdłuż zewnętrznych granic zespołu terenów UT, zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,

 10. dopuszczalna lokalizacja plenerowych urządzeń rekreacyjnych, altan, basenów, urządzeń sportowych,

 11. nasadzenia krzewów i drzew zalecane w formie grup zieleni i żywopłotów, zalecane stosowanie gatunków rodzimych;

4) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

obsługa inżynieryjna i komunikacyjna z drogi wewnętrznej 01.KD.W.

5) warunki ochrony:

teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora, obowiązują ustalenia zawarte w * 7.

* 25. Dla terenu UT.05 o powierzchni 0,3595 ha ustala się :

1) przeznaczenie terenu:

teren do zagospodarowania na cele zgodne z kategorią terenów turystycznych i sportowych, zgodnie z * 21.2, dopuszcza się lokalizację indywidualnych domów rekreacyjnych;

2) zasady i warunki parcelacji terenu:

podział geodezyjny działek zgodnie z rysunkiem planu;

3) zasady zabudowy i zagospodarowania terenu :

 1. dopuszczalny maksymalny wskaźnik powierzchni zabudowy PZ  = 0.20,

 2. dopuszczalny maksymalny wskaźnik intensywności zabudowy IZ   = 0.30,

 3. minimalny wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej TZ  = 0.60,

 4. dopuszczalna maksymalna wysokość zabudowy do 2 kond, lecz nie więcej niż HZ = 8 ,5 m,

 5. linie regulacyjne zabudowy zgodnie z rysunkiem planu,

 6. przekrycie wysokimi, symetrycznymi, dwuspadowymi dachami o prostej formie, nachylenie połaci 400 - 500, układ kalenic zgodny z rysunkiem planu, dopuszcza się stosowanie lukarn o wielkości maksimum do 20% powierzchni połaci dachu,

 7. pokrycia dachów dachówką w kolorze czerwonym,

 8. formy zabudowy inspirowane formą tradycyjnej zabudowy wiejskiej, zalecane materiały: cegła, drewno, kamień,

 9. dopuszczalne ogrodzenie ażurowe o wysokości do 1,2 m, oraz o wysokości do 1,6 m lokalizowane wyłącznie wzdłuż zewnętrznych granic zespołu terenów UT, zakaz stosowania ogrodzeń betonowych,

 10. dopuszczalna lokalizacja plenerowych urządzeń rekreacyjnych, altan, basenów, urządzeń sportowych,

 11. nasadzenia krzewów i drzew zalecane w formie grup zieleni i żywopłotów, zalecane stosowanie gatunków rodzimych;

4) ustalenia dotyczące obsługi inżynieryjnej terenu:

obsługa inżynieryjna i komunikacyjna z drogi wewnętrznej 01.KD.W oraz 03.KD.W;

5) warunki ochrony:

teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora, obowiązują ustalenia zawarte w * 7.

Rozdział 2

Ustalenia dla terenów komunikacji drogowej KD

* 26.1 Tereny komunikacji drogowej służą przede wszystkim lokalizacji dróg oraz obiektów związanych z obsługą ruchu drogowego.

 1. Na terenach komunikacji drogowej lokalizuje się:

 1. jezdnie, ścieżki rowerowe, chodniki;

 2. przyuliczne pasy postojowe i zatoki parkingowe dla samochodów;

 3. zieleń przyuliczną i izolacyjną;

 4. sieci i urządzeń technicznego uzbrojenia terenu;

 5. urządzenia organizacji ruchu;

 6. oświetlenie ulic;

 7. elementy wyposażenia ulic i urządzenia przestrzeni publicznych.

 1. Lokalizacja obiektów i urządzeń oraz elementów urządzenia przestrzeni publicznych jest dopuszczalna pod warunkiem niepowodowania ograniczenia lub zagrożeń dla ruchu drogowego.

 2. Na terenie objętym planem wyznacza się następujące kategorie ulic:

1) KD.W - drogi wewnętrzne

2) KD.P - przejścia piesze

* 27. Dla terenu 01.KD.W o powierzchni 0,1947 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

ulica wewnętrzna, ogólnodostępna, obsługująca zespół zabudowy rekreacyjnej;

2) zasady zagospodarowania terenu:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 10,0 m do 25,0 m, zakończone placykami manewrowymi z miejscami postojowymi,

 2. ulica jednojezdniowa z chodnikami dwustronnymi z elementów drobnowymiarowych,

 3. wzdłuż drogi wymóg nasadzenia drzew, dopuszczalne gatunki: lipa drobnolistna, klon, jesion,

 4. w liniach rozgraniczających drogi lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego:

- sieci wodociągowej o średnicy 80 -150 mm,

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy  100-300 mm,

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy  150-300 mm,

- sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

- sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,

- kanalizacji telekomunikacyjnej,

 1. dla odprowadzenia wód opadowych dopuszcza się prowadzenia otwartych rynsztoków lokalizowanych wzdłuż jezdni,

f) oświetlenie uliczne typu parkowego o wysokości latarń do 3,0 m, punkty świetlne z osłonami ograniczającymi rozproszenie światła do 1200 w kierunku ziemi;

3) warunki ochrony:

teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora, obowiązują ustalenia zawarte w * 7.

* 28. Dla terenu 02.KD.W o powierzchni 0,0478 ha ustala się:

1) przeznaczenie terenu:

ulica wewnętrzna, niepubliczna o ograniczonej dostępności, obsługująca zespół zabudowy rekreacyjnej UT.01, od strony wjazdu z drogi gminnej, dopuszcza się lokalizację bramy wjazdowej ograniczającej dostęp do terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 8,0 m do 15,0 m, zakończone placykami manewrowymi,

 2. pieszojezdnia o szerokości minimum 5,0 m, nawierzchnia gruntowa stabilizowana lub z elementów drobnowymiarowych,

 1. pobocza gruntowe trawiaste,

 2. wzdłuż drogi wymóg nasadzenia drzew, dopuszczalne gatunki: lipa drobnolistna, klon, jesion,

 3. w liniach rozgraniczających drogi lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego:

 • sieci wodociągowej o średnicy   80 -150 mm,

 • sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy  100-300 mm,

 • sieci kanalizacji deszczowej o średnicy  150-300 mm,

 • sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

 • sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,

 • kanalizacji telekomunikacyjnej,

 1. dla odprowadzenia wód opadowych dopuszcza się prowadzenia otwartych rynsztoków lokalizowanych wzdłuż jezdni,

 2. oświetlenie uliczne typu parkowego o wysokości latarń do 3,0 m, punkty świetlne z osłonami ograniczającymi rozproszenie światła do 1200 w kierunku ziemi;

3) warunki ochrony:

teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora, obowiązują ustalenia zawarte w * 7.

* 29. Dla terenu 03.KD.W o powierzchni 0,0826 ha ustala się :

1) przeznaczenie terenu:

ulica wewnętrzna, niepubliczna o ograniczonej dostępności, obsługująca zespół zabudowy rekreacyjnej UT.02, UT.03 i UT.05, od strony wjazdu z drogi 01.KD.W dopuszcza się lokalizację bramy wjazdowej ograniczającej dostęp do terenu;

2) zasady zagospodarowania terenu:

 1. szerokość w liniach rozgraniczających zmienna zgodnie z rysunkiem planu od 8,0 m do 15,0 m, zakończone placykami manewrowymi,

 2. pieszojezdnia o szerokości minimum 5,0 m, nawierzchnia gruntowa stabilizowana lub z elementów drobnowymiarowych,

 3. pobocza gruntowe trawiaste,

 4. wzdłuż drogi wymóg nasadzenia drzew, dopuszczalne gatunki: lipa drobnolistna, klon, jesion,

 5. w liniach rozgraniczających drogi lokalizacja sieci uzbrojenia podziemnego:

- sieci wodociągowej  o średnicy  80 -150 mm,

- sieci kanalizacji sanitarnej o średnicy  100-300 mm,

- sieci kanalizacji deszczowej o średnicy  150-300 mm,

- sieci gazowej średniego i niskiego ciśnienia,

- sieci elektroenergetycznych średniego i niskiego napięcia,

- kanalizacji telekomunikacyjnej,

 1. - dla odprowadzenia wód opadowych dopuszcza się prowadzenia otwartych rynsztoków lokalizowanych wzdłuż jezdni,

 2. oświetlenie uliczne typu parkowego o wysokości latarń do 3,0 m, punkty świetlne z osłonami ograniczającymi rozproszenie światła do 1200 w kierunku ziemi;

3) warunki ochrony:

teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora, obowiązują ustalenia zawarte w * 7.

* 30. Dla terenów 04.KD.P o powierzchni 0,2783 ha ustala się :

 1. przeznaczenie terenu:

 1. przejście piesze, ogólnodostępne, tworzące ciąg spacerowy wokół jeziora,

 2. wewnątrz wydzielenia 04/1.KD.P wymóg utrzymania ciągłego pasa zieleni nadbrzeżnej, szuwarowej, z możliwością wykonania dwóch zejść do wody o szerokości 3, 0 m każde, na wysokości UT.04;

2) zasady zagospodarowania terenu:

a) szerokość w liniach rozgraniczenia zmienna od 4,0 m do 20,0 m, zgodnie z rysunkiem planu,

b) nawierzchnia gruntowa stabilizowana lub drewniana,

c ) oświetlenie uliczne typu parkowego o wysokości latarń do 3,0 m, punkty świetlne z osłonami ograniczającymi rozproszenie światła do 1200 w kierunku ziemi;

3) warunki ochrony:

teren położony w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz objęty strefą ochrony ekspozycji jeziora, obowiązują ustalenia zawarte w * 7.

DZIAŁ IV

Ustalenia końcowe

Rozdział 1

Ochrona gruntów rolnych i leśnych

* 31. Zgodnie z niniejszą uchwałą na cele nierolne i nieleśne przeznacza się łącznie 3,4249 ha gruntów rolnych pochodzenia mineralnego, w tym: 2,4703 ha klasy R IIIa (1,6078 ha) i R IIIb (0,8652 ha) za zgodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - Decyzja z dnia 31.08.2006 r., pismo znak: GZ.tr.057-602-535/06,  0,3465 ha gruntów klasy R IVa i 0,6110 ha gruntów rolnych klasy Ps V za zgodą Rady Miejskiej w Moryniu - decyzją niniejszego planu.

Rozdział 2

Skutki prawne uchwalenia zmiany planu

* 32. Zgodnie z art.10 ust.3 i art.36 ust.4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ustala się jednorazową opłatę od wzrostu wartości nieruchomości w wysokości 0% dla terenów komunikacji i 30 % dla wszystkich pozostałych terenów objętych planem.

* 33. Uchwała wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podlega publikacji na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Moryniu.

SKŁAD ZESPOŁU AUTORSKIEGO

0x08 graphic

Opracowanie wykonane zostało przez:

STOWARZYSZENIE PRACOWNI AUTORSKICH "AFIX " S-ka z o.o.

Pracownia Projektowa
71-034 Szczecin ul. Borówkowa 10
TEL. (O91) 48 35 947

FAX (O91) 48 69 110

Zespół Autorski w składzie:

główny projektant:

dr inż. arch. Tomasz Cykalewicz /upr. do proj. w plan. przestrz. Nr 1201/91 /

kierownik pracowni:

mgr inż. arch. Małgorzata Cykalewicz /upr. urbanistyczne. Nr 1575/

mgr inż. arch. Alicja Cykalewicz Tymbarska

mgr inż. arch. Krzysztof Tymbarski

mgr inż. Tomasz Ostach

mgr inż. Olga Kurzawska

dr Mateusz Kurzawski

Mikołaj Granat /opracowanie graficzne/.


Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-03-2007 10:16
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-03-2007 10:57