Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IV / 32 / 2007 - w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007


Uchwała Nr IV/32/2007r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 21 luty 2007r.

w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się dochody budżetu określone w załączniku Nr 1 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się prognozę długu publicznego stanowiącą załącznik Nr 13 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/039/2007 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 25 stycznia 2007r w sprawie wydania opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego gminy Moryń w 2007r. oraz o prawidłowości załączonej do budżetu prognozy długu publicznego, publicznego także w związku z pismem Nr K-0010/15/MD/07 z dnia 26-01-2007r w sprawie badania uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Moryń na rok 2007, konieczne są zmiany Uchwały Budżetowej.

Pierwsza z nich dotyczy prognozy długu publicznego stanowiącej załącznik Nr 13 do uchwały budżetowej. W wierszu H-44 błędnie przyjęto w roku 2007 kwotę rocznego obciążenia budżetu w kwocie 173.000 zł, która obejmować powinna również wydatki związane z obsługą długu (75.000zł). Prawidłowy zapis w roku 2007 w części H (wiersz 44 roku 2007) winien więc przyjąć wartość 238.200zł (wiersz 22 - 163.200zł + 75.000 zł wydatków na obsługę długu).

Z kolei druga korekta jest związana ze zmianą ustawy z dnia 16 listopada 2006r o opłacie skarbowej, która zmieniając zapis art. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2006r Nr 121, poz. 844 z póź. zm.) uchyliła dotychczasowy pkt. 6 tejże ustawy, pozbawiając tym samym jednostki samorządu terytorialnego możliwości ustalania wpływów z opłaty administracyjnej. W związku z tym, iż w budżecie gminy Moryń planowane wpływy z tytułu opłaty administracyjnej wynoszą 1.000zł, zachodzi konieczność dokonania stosownej korekty i przesunięcie w/w kwoty w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej, oraz wydatki związane z ich poborem; rozdziału 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych; § 0450 - Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe, do §0910 - Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat. Wobec powyższego propozycja zawarta w tej uchwale obejmuje także zmianę załącznika Nr 1 do uchwały budżetowej na rok 2007.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 29-03-2007 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-03-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 29-03-2007 11:08