Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr VI/40/2007 - w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 110/6 w obrębie geodezyjnym Przyjezierze, gmina Moryń

UCHWAŁA Nr VI/40/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 marca 2007r.

 

w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  obszaru obejmującego działkę nr 110/6 w obrębie geodezyjnym  Przyjezierze, gmina Moryń

 

Na podstawie art. 14, ust. 1 i 2  ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym , Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz.717 (zmiany: Dz. U. z 2004r. Nr 6, poz. 41 i Nr 141, poz. 1492; z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087; z 2006r. Nr 45, poz.319  i Nr 225, poz. 1635) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:

 

§1.Przystąpić do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obejmującego działkę nr 110/6 w obrębie geodezyjnym Przyjezierze. 

1.1.Granice obszaru o powierzchni 21,7447 ha objętego projektem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego zaznaczone są na załączniku graficznym do niniejszej uchwały i przebiegają po granicy działki nr 110/6 w obrębie geodezyjnym  Przyjezierzu

§2.Przedmiotem sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest zagospodarowanie rekreacyjne terenu z dopuszczeniem zabudowy.

§3. Zakres prac planistycznych zgodny z art.15 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ( Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w prasie miejscowej oraz przez obwieszczenie, a także w sposób zwyczajowo przyjęty.

 
 

 

                                                                                                          Przewodniczący Rady

                                                                                     Karol Głodny

                                               

UZASADNIENIE 

1.Analiza zasadności przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Obszar będący przedmiotem uchwały Rady Miejskiej stanowi nieruchomość niezabudowaną, użytkowaną rolniczo, położony jest przy drodze powiatowej do Mętna. Centralna część działki z kierunku północno zachodniego na południowy wschód przedzielona jest jeziorem i ciągiem podmokłych obniżeń terenowych               ( trzy enklawy). Zadrzewienie występuje w formie zieleni porastającej brzegi jeziora i tworzącej pasmo łączące jezioro z największym obniżeniem terenu. Rzeźba terenu urozmaicona, różnice wysokości sięgają 20 m. Powierzchnia obszaru objętego planem wynosi 21,7447 ha. Grunty rolne będące przedmiotem zmiany funkcji wymagać będą uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia na cele nierolnicze i nieleśne zgodnie z Ustawą  z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych ( Dz. U. Nr 16, poz. 78 z późniejszymi zmianami) oraz Ustawą z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  ( Dz. U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Obszar planu miejscowego, nie jest objęty żadną formą ochrony przyrody poza położeniem w otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego – dla otuliny nie ma sprecyzowanych zakazów i nakazów w Rozporządzeniu Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 24/2006 z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego ( zmiany: Rozporządzenie Nr 99/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2006r.). W Studium i w waloryzacji przyrodniczej  nie włączono objętego planem miejscowym obszaru do terenów o istotnych walorach kulturowych, przyrodniczych i krajobrazowych i nie wprowadzono zakazu zabudowy.

W ramach uzyskiwania wniosków do zmiany studium Zespół Parków Krajobrazowych Doliny Dolnej Odry wniósł objęcie terenu ochroną jako potencjalny obszar Natura 2000 – Ostoja Cedyńska, kod obszaru PLB320017, który obecnie znajduje się na etapie uzgodnień międzyresortowych. Zalecono stosowanie zapisów Ustawy z dnia16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ( Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późniejszymi zmianami) w art. 33 ust1 i 2 , cytat: „zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000”. Do chwili obecnej nie został spełniony warunek wynikający z art. 27 ust. 2 przytoczonej ustawy, a dotyczący zasięgnięcia opinii Rady Gminy co do projektu listy obszarów Natura 2000 oraz nie została sporządzona inwentaryzacja przyrodnicza gminy Moryń.

Jednym z ważniejszych kierunków rozwoju gminy, określonych w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń jest rozwój turystyki i rekreacji. Dopuszczenie zabudowy wzdłuż drogi powiatowej do Miętna pozwoli na ekonomiczne wykorzystanie projektowanej w ciągu drogi powiatowej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

2. Analiza stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium

Rozwiązania planistyczne będą zgodne z ustaleniami sporządzanej na podstawie Uchwały Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń obejmującej działkę nr 110/6 w obrębie 1 Przyjezierze. Przedmiotem zmiany studium jest zmiana funkcji rolniczej wyznaczonego obszaru na funkcję rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy wraz z ustaleniem kierunków i wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania obszaru z zaleceniem sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego.

W założeniach do miejscowego planu przyjmuje się utrzymanie równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska ze szczególnym uwzględnieniem kompleksowego rozwiązania problemów zabudowy, gospodarki wodnej, odprowadzenia ścieków, gospodarki odpadami, komunikacji oraz urządzania i kształtowania terenów rekreacji bez prawa zabudowy kubaturowej obejmujących istniejące jezioro i podmokłe obniżenia terenowe.    

3. Ustalenie niezbędnego zakresu prac planistycznych

Zakres planu będzie zawierać elementy określone w art. 15, ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

W ramach sporządzania projektu planu przewiduje się wykonanie koncepcji programowo przestrzennej w co najmniej dwu wariantach i przedstawienie jej Burmistrzowi do akceptacji. Plan miejscowy określi między innymi szczegółowe warunki zagospodarowania i kształtowania zabudowy, obsługi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji oraz zasady podziału nieruchomości obszaru objętego planem. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-05-2007 08:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 10-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-05-2007 13:58