Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/42/2007 - w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Moryniu na 2007r.


Uchwała Nr VI/42/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 marca 2007r.

w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Moryniu na 2007r.

Na podstawie art.41 , ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz.1231 , Nr 167, poz.1372, Nr 128, poz. 1401 , Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 719, Nr 122, poz.1143, Dz. U. z 2004r. Nr 29 poz.257 , Nr 99 poz.1001, Nr 152, poz.1597 , Nr 273,poz. 2703, Dz. U. z 2005r. Nr 23 , poz.186,Nr 132 poz.1110, Nr 155, poz. 1298, Nr 179, poz. 1485 , z 2006 r. Nr 170, poz.1217, Nr 171, poz. 1225 , Nr 220 , poz. 1600 / i art. 10, ust. 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005r.

o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2005 r. Nr 179 ,poz.1485 z 2006r. Nr 66, poz. 469, Nr 120, poz. 826 / Rada Miejska w Moryniu uchwala ,co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Moryń na 2007 rok - stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2007r.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

załącznik do Uchwały Nr VI/42/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 marca 2007r.

Rozdział I

Wprowadzenie

Podstawą prawną działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych jest ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz.1231, z późn. zm. )

W myśl art. 41 powyższej ustawy do zadań własnych gmin należy prowadzenie

działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracja społeczna osób uzależnionych od alkoholu.

W szczególności zadania te obejmują:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacji

dla osób uzależnionych od alkoholu.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą

w rodzinie.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii,

w szczególności dla dzieci i młodzieży.

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywania problemów alkoholowych.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonym

w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

Kluczowym aktem prawnym na podstawie, którego prowadzona jest realizacja

działań jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych uchwalany corocznie przez radę miejską ( art.41 ust.2 ustawy). Zadania ujęte w gminnym programie są inicjowane przez gminną komisje rozwiązywania problemów alkoholowych powołaną przez Burmistrza w drodze zarządzenia .

Ustawa wskazuje gminom źródła pozyskiwania środków finansowych

na realizację zadań. W celu pozyskania dodatkowych środków na prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych gminy pobierają opłatę za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (art.111). Opłata ta stanowi dochód gminy, który w całości jest przekazywany na realizację ww. zadań. Zgodnie z art.182 cytowanej ustawy dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wykorzystywane będą na realizacje gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i nie mogą być przeznaczone na inne cele.

Oznacza to, ze środki pochodzące z opłat są ściśle powiązane z finansowaniem zadań gminnego programu i nie można ich wykorzystać na inne zadania nie mające z nim merytorycznego związku. Środki finansowe niewykorzystane w danym roku budżetowym nie wygasają z upływem roku budżetowego i są przeznaczone w następnym roku na realizacje gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Podstawowym celem programu jest zapobieganie powstawania problemów alkoholowych i innych patologii społecznych, a także zmniejszenie rozmiarów zjawisk takich jak narkomania, przemoc w rodzinie. Program ma ponadto na celu stworzenie warunków do prawidłowego rozwoju osobowościowego dzieci i młodzieży w oderwaniu od zjawisk patologicznych.

Rozdział II

Kierunki działania

Rada Miejska w Moryniu ustala na 2007 rok następujące kierunki działania:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej

dla osób uzależnionych od alkoholu poprzez:

1) Uruchomienie punktu konsultacyjnego. Zatrudnienie terapeuty

- psychologa na umowę - zlecenie - 3.000 zł

2) Dofinansowanie badań , organizacja podręcznej biblioteczki

o tematyce uzależnień - 200 zł

3) Finansowanie przeprowadzenia badań przez lekarza biegłego

(psychiatra i psycholog) celem wydania opinii o uzależnieniu

od alkoholu - 1.500 zł

4) Dofinansowanie terapii udzielanej w podstawowej opiece zdrowotnej

dla osób zgłaszających się po pomoc, a posiadających trudną sytuację

materialną - 5.000 zł

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe

pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony

przed przemocą w rodzinie.

1) Pomoc dla dorosłych członków rodziny z problemem alkoholowym.

Szkody zdrowotne wywołane alkoholem nie ograniczają się tylko

do szkód występujących u osób uzależnionych, ale dotyczą także

członków ich rodzin. Członkowie rodziny osoby uzależnionej żyją

w stanie permanentnego stresu, co staje się przyczyną wystąpienia

u nich stałych zaburzeń /współuzależnienie/.Udzielanie pomocy

osobom współuzależnionym poprzez pracę z psychologiem bądź

terapeutą.

2) Przeciwdziałanie zjawisku przemocy w rodzinie. Gminna komisja

rozwiązywania problemów alkoholowych jest organem do którego

najczęściej zgłaszają się po pomoc członkowie rodzin z problemem

alkoholowym, przede wszystkim dlatego, ze komisja podejmuje

czynności zmierzające do wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec

osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu

w zakładzie lecznictwa odwykowego. Aby usprawnić przebieg

rozmowy z członkami rodziny z problemem alkoholowym i dostrzec

przemoc w danej rodzinie rekomenduje się stosowanie procedury

interwencji komisji w sprawach przemocy domowej „Niebieskiej Karty”.

Procedura ta służy m.in. rozpoznaniu zaburzeń życia rodzinnego

wywołanego nadużywaniem alkoholu i stosowania przemocy, ułożeniu

planu pomocy członkom rodziny/ dorosłym i dzieciom/ i zaplanowaniu

działań interwencyjnych. Analizowanie wszystkich wniosków składanych

do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych pod kątem

informacji o przemocy domowej. Ścisła współpraca GKRPA z Policją

oraz Ośrodkiem Pomocy Społecznej.

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej

w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania

narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.

1) Finansowanie działalności świetlic opiekuńczo-wychowawczych

/środowiskowych/ działających na terenie gminy.

W 2007 roku będzie działało 6 świetlic (Moryń, Klępicz, Witnica,

Bielin, Stare Objezierze, Przyjezierze) .

Ogólny koszt działalności - 27.400 zł .

2) Udzielenie pomocy i wsparcia finansowego szkołom, instytucjom,

organizacjom pozarządowym w realizacji zadań związanych

z promocją zdrowia, zapobieganiu patologiom /alkoholizm,

narkomania, przemoc w rodzinie/ poprzez współorganizowanie,

finansowanie i wdrażanie profesjonalnych szkolnych programów

profilaktycznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

- 3.000 zł.

3) Wspieranie finansowe zajęć prowadzonych w czasie ferii zimowych

i letnich, kolonii i obozów terapeutycznych, wyjazdów na wycieczki

dzieci i młodzieży z rodzin z problemem alkoholowym. Cele postawione

w programie mogą być realizowane przy zastosowaniu różnych form

i metod pracy z dziećmi np. poprzez zajęcia sportowe, plastyczne,

muzyczne, konkursy, wycieczki, wyjazdy na basen, do kina, itp.

- 13.000 zł .

4) Doposażenie świetlic opiekuńczo - wychowawczych w niezbędny

sprzęt - 700 zł .

4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych

służącej rozwiązywania problemów alkoholowych.

1) Promocja imprez bezalkoholowych organizowanych przez instytucje,

stowarzyszenia i osoby fizyczne. Organizowanie w okresie letnim

festynów promujących abstynencję - 1.200 zł.

5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów

określonym w art. 131 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem

w charakterze oskarżyciela publicznego.

1) Opiniowanie wniosków w sprawie wydawania i cofania zezwoleń

na sprzedaż napojów alkoholowych .

2) Przeprowadzanie kontroli placówek handlowych prowadzących

sprzedaż napojów alkoholowych na terenie miasta i gminy Moryń

w szczególności w aspekcie sprzedaży dla nieletnich - 385 zł .

3) Organizowanie szkoleń dla sprzedawców napojów alkoholowych .

4) Występowanie do organów ścigania i sądów w sprawach związanych

z nie przestrzeganiem ustaw: o wychowaniu w trzeźwości

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii

oraz przemocy w rodzinie.

Rozdział III

Zasady wynagradzania członków

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych powołana została

na podstawie art. 41 ust.3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi .

Do zadań Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych należy :

a) inicjowanie zadań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych

z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych ,

b) podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowanie wobec osoby

uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa

odwykowego,

c) opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych

- zgodność lokalizacji punktów sprzedaży z uchwałami rady miejskiej , o których

mowa w art. 12 ust.1 i 2 ustawy ,

d) kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż

lub podawanie napojów alkoholowych .

Za pracę w Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

ustala się miesięczne wynagrodzenie ryczałtowe w następującej wysokości :

1) dla Przewodniczącego Komisji w wysokości 15% minimalnego

wynagrodzenia za pracę.

2) dla członków Komisji w wysokości 10% minimalnego wynagrodzenia

za pracę.

Ogółem wynagrodzenia komisji - 7.200 zł .

2. Narady szkoleniowe w tym szkolenia nowo powołanych członków

GKRPA - 700 zł

3. Koszty podróży służbowych - 500 zł

W związku z nowelizacją ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeciwdziałaniu narkomanii oraz nasileniem się zjawiska przemocy

w rodzinie członkowie GKRPA będą zobowiązani do odbycia dodatkowych szkoleń uzupełniających.

Rozdział IV

Jednostki realizujące Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów

Alkoholowych.

Zadania wyszczególnione w Programie wynikające z art. 41,ust.1 ustawy

o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizowane są przez

Ośrodek Pomocy Społecznej w Moryniu i Pełnomocnika Burmistrza ds. Uzależnień .

Rozdział V

Oczekiwane korzyści z realizacji Programu.

1. Zmniejszenie nowych przypadków uzależnienia od alkoholu.

2. Ogólna poprawa kondycji psychofizycznej i moralnej społeczności gminy

oraz zwiększenie stabilności i bezpieczeństwa środowiska rodzinnego.

3. Poprawa zasobów materialnych gospodarstw domowych.

4. Zwiększenie wiedzy społeczności gminy o problematyce uzależnienia od

alkoholu, współuzależnienia, leczenia odwykowego oraz przemocy w rodzinie.

5. Zmniejszenie ilości i dolegliwości zaburzeń życia rodzinnego, w tym

przemocy, zaniedbań z powodu nadużywania alkoholu.

6. Zmniejszenie wydatków na pomoc społeczną i wymiar sprawiedliwości.

7. Zmniejszenie udziału nietrzeźwości wśród przyczyn naruszenia prawa

i porządku publicznego.

8. Zmniejszenie śmiertelności i degradacji psychofizycznej osób

uzależnionych od alkoholu.

9. Zwiększenie efektywności w pracy zawodowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-05-2007 09:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Leokadia Kuryłowicz 10-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 10-05-2007 13:50