Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VI/36/2007r - w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007


Uchwała Nr VI/36/2007r

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 27 marca 2007r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4, pkt 9.lit. „d” ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806 z 2003r. Nr 80, poz.717i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128, Nr 175, poz. 1457 i Nr 181, poz. 1337/, Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu o ogólną kwotę 77.231,-

w tym:

Dział

756

rozdział

75621

§

0010

o kwotę

10.352 zł

758

75801

§

2920

66.879 zł

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu o ogólną kwotę 84.000,-

w tym:

Dział

010

rozdział

01010

§

6050

o kwotę

10.000 zł

710

71004

§

4300

30.000 zł

900

90003

§

6060

28.000 zł

926

92605

§

2820

16.000 zł

§ 3. Zwiększa się wydatki budżetu o ogólną kwotę 146.769,-

w tym:

Dział

600

rozdział

60016

§

6050

o kwotę

110.000 zł

754

75495

§

4210

200 zł

801

80101

§

6050

30.000 zł

900

90095

§

4110

1.382 zł

921

92109

§

4300

2.372 zł

§

6050

2.815 zł

§ 4. Zwiększa się przychody budżetu w § 952 - „Kredyty” o kwotę 90.000

§ 5. Zmniejsza się rozchody budżetu w § 991 - „Udzielone pożyczki”: o kwotę 50.000 zł

§ 6. Ustala się deficyt w wysokości 2.833.841 zł

który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z

  1. zaciąganych kredytów w kwocie 1.210.389 zł

  2. zaciąganych pożyczek w kwocie 1.716.652 zł

  3. spłat udzielonych pożyczek w kwocie 120.000 zł

§ 7. Zmienia się Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009 określone w załączniku Nr 3 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 8. Zmienia się Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności określone w załączniku Nr 4 do uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienionej uchwałą Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 21 luty 2007r w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, który przyjmuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie:

Do § 1 - Zmniejszenie DOCHODÓW:

Dział

756

- zmniejszenie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych wynikające z informacji Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST3-4820-3/2007)

10.352 zł

758

- zmniejszenie dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej wynikające z informacji Ministerstwa Finansów (Pismo Nr ST3-4820-3/2007)

66.879 zł

Do § 2 - Zmniejszenie WYDATKÓW:

Dział

010

- zmniejszenie planu wydatków przeznaczonych na dokumentację na wodociąg Bielin-Macierz ze względu na niższą planowaną realizację tego zadania

10.000 zł

710

- zmniejszenie planu wydatków na prace planistyczne

30.000 zł

900

- zmniejszenie planu wydatków na przekarasowanie śmieciarki

28.000 zł

926

- zmniejszenie planu wydatków na dotacje dla klubów sportowych ze względu na niepełne wykorzystanie środków (brak ofert z dwóch organizacji).

16.000 zł

Do § 3 - Zwiększenie WYDATKÓW:

Dział

600

- zwiększenie planu wydatków na realizację Projektu „Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu” w odniesieniu do wydatków z zakresu branży drogowej. Wydatki sfinansowane z przychodów z tytułu kredytu bankowego.

110.000 zł

754

- zwiększenie planu wydatków na zakup nagród w konkursie o ruchu drogowym

200 zł

801

- zwiększenie planu wydatków na roboty dodatkowe objęte projektem „Poprawa stanu technicznego obiektów sportowych w ramach polsko-niemieckiego partnerstwa gmin: Moryń- Joachimsthal”. Wydatki sfinansowane z przychodów z tytułu kredytu bankowego.

30.000 zł

900

- zwiększenie planu wydatków na koszty związane z zatrudnieniem poborowego w ZGKiM w Moryniu.

1.382 zł

921

- § 4300: zwiększenie planu wydatków na świetlice wiejskie (koszty związane z utrzymaniem świetlic nieprzekazanych dla MOK).

2.372 zł

- § 6050: zwiększenie planu wydatków na realizację projektu „Wiejskie centrum administracji, kultury, sportu i rekreacji w Klępiczu” na roboty dodatkowe (usunięcie starych fundamentów, wykopanie żywopłotu, niwelacja terenu pod plac zabaw, krawężniki).

2.815 zł

Do § 4: zwiększenie PRZYCHODÓW:

Planowane w budżecie Gminy Moryń przychody ogółem w wysokości 2.957.041 zł poprzez zwiększenie wydatków na zadania inwestycyjne (110.000 zł na rewitalizację Placu Wolności i 30.000 na budowę boisk przyszkolnych) i wskazanie źródeł pokrycia z przychodów z tytułu kredytów bankowych powoduje konieczność zmiany pozycji przychodów budżetu na rok 2007. Dokonano również korekty przychodów poprzez ich zmniejszenie o 50.000zł z tytułu mniejszego zapotrzebowania na pożyczkę Miejskiego ośrodka kultury w Moryniu, która finansowana miała być w całości (100.000zł) z przychodów z tytułu kredytu bankowego. Łącznie więc korekta przychodów stanowić będzie kwotę 90.000zł (140.000zł - 50.000zł), co spowoduje zwiększenie przychodów do kwoty 3.047.041zł.

Do § 5: zmniejszenie ROZCHODÓW:

Planowane na rok 2007 rozchody w ogólnej kwocie 263.200zł, stanowiły spłatę kredytów zaciągniętych w latach poprzednich, jak również w celu udzielenia pożyczki w kwocie 100.000zł dla Miejskiego Ośrodka Kultury w Moryniu na realizację dwóch projektów z udziałem środków z programu INTERREG III A. Zapotrzebowanie MOK-u na środki udzielane w formie pożyczki będą mniejsze i wyniosą 50.000zł. W związku z tym zachodzi konieczność korekty rozchodów o w/w kwotę do wartości 213.200zł.

Do § 6: DEFICYT i źródła jego pokrycia:

W związku ze zmianą dochodów i wydatków budżetowych, oraz zwiększeniem wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach budżetowych - nastąpiło zwiększenie planowego deficytu budżetowego. Dochody po zmianie wyniosą: 8.652.079 zł, zaś wydatki: 11.485.920 zł. Różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu, który wstępnie określony w budżecie gminy Moryń na kwotę 2.693.841 ulega zwiększeniu o kwotę 140.000zł do wartości 2.833.841zł. W przypadku gdy Rada Gminy dokonuje zwiększenia planu wydatków powodującego zwiększenie deficytu, w uchwale takiej wskazuje również źródła pokrycia deficytu budżetowego.

Do § 7. Zmiana załącznika WPI

Dokonując zmian w planie wydatków obejmujących zadania inwestycyjne ujęte w załączniku „Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007-2009, należy dokonać stosownej korekty tegoż załącznika w celu zapewnienia zgodności kwot w planie finansowym i WPI.

Do § 8. Zmiana załącznika Wydatki na projekty UE

Dokonując zmian w planie wydatków obejmujących zadania inwestycyjne ujęte w załączniku „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu spójności”, należy dokonać stosownej korekty tegoż załącznika w celu zapewnienia zgodności kwot w planie finansowym i tymże załączniku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 10-05-2007 13:49
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 10-05-2007
Ostatnia aktualizacja: - 10-05-2007 13:49