Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Strategia Rozwoju Gminy
Strategia Rozwoju Gminy Moryń

na lata 2003 - 2015

Moryń, czerwiec 2003

Wprowadzenie

Strategia Rozwoju Gminy Moryń została opracowana w ramach projektu „Program Rozwoju Instytucjonalnego”, realizowanego przez Konsorcjum Canadian Urban Institute i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie na zlecenie Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Publicznej.

„Program Rozwoju Instytucjonalnego” jest częścią „Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich”, którego celem jest wspieranie rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich poprzez zwiększenie pozarolniczego zatrudnienia, wsparcia procesu umacniania samorządów i rozwoju regionalnego oraz pomoc w budowaniu potencjału instytucjonalnego niezbędnego do uzyskania przedakcesyjnych i strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

U podstaw „Programu Rozwoju Instytucjonalnego” leży przekonanie, że jednym z kluczowych czynników służących rozwojowi obszarów wiejskich jest sprawna i efektywna administracja samorządowa, inicjująca i wspierająca działania na rzecz ich modernizacji. Aby jednostki administracji samorządowej mogły wypełniać te zadania na miarę istniejących i pojawiających się potrzeb, konieczne jest wzmocnienie ich potencjału instytucjonalnego. Pod pojęciem tym rozumie się odpowiednie struktury organizacyjne, właściwe procedury działania, mechanizmy zapewniające udział społeczności lokalnej w zarządzaniu sprawami publicznymi, oraz kompetentnych i sprawnych urzędników.

Harmonogram prac nad strategią rozwoju gminy

Etap prac

Termin

Powołanie zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie strategii. Spotkanie konsultanta z zespołem zadaniowym

Marzec 2003

Opracowanie przez zespół zadaniowy profilu jednostki.

Koniec kwietnia 2003r

Zaproszenie lokalnych liderów do udziału w pracach komitetu społeczno-gospodarczego.

Początek maja 2003

I sesja komitetu społeczno-gospodarczego.

20 maja 2003r

Opracowanie przez zespół zadaniowy wizji, misji oraz celów strategicznych i operacyjnych.

Początek czerwca 2003r

Przesłanie projektu strategii wszystkim członkom komitetu rozwoju społeczno-gospodarczego.

Druga połowa czerwca

II sesja komitetu społeczno-gospodarczego

Przełom czerwca i lipca 2003r

Przyjęcie strategii przez Radę Miejską w Moryniu.

Sierpień 2003r

Członkowie Zespołu Opracowującego Strategię

Imię i nazwisko

Reprezentowana instytucja

Maranda Jan

Przewodniczący Zespołu Opracowującego Strategię

Burmistrz Morynia

Choroszewicz Jerzy

Zastępca Przewodniczącego Zespołu Opracowującego Strategię

Sekretarz Gminy Moryń

Kurjata Marek

Sekretarz Zespołu Opracowującego Strategię

Inspektor UM Moryń

Budzyń Marek

Kierownik O/BS w Moryniu

Cichowlas Krystyna

Radny RM Moryń

Domaradzki Jerzy

Radny RM Moryń

Domaradzki Tadeusz

Koło LOK „DZIK”

Dziedzic Aneta

ZO Moryń

Filipowicz Zygmunt

Sady Witnica

Fryska Antoni

Radny RM Moryń

Głodny Karol

Przewodniczący Rady Miejskiej w Moryniu

Hałasa Franciszek

Prezes Zarządu M-G ZOSP Moryń

Hołota Zenon

„Eurodom” Nowe Objezierze

Janicki Henryk

Stowarzyszenie Przyjaciół Morynia i J. Morzycko

Januszczak Jerzy

Dyrektor PPT-M Rivera-Tourist

Jasek Sławomir

Radny RM Moryń

Jastrzębska Jadwiga

Kierownik OPS Moryń

Jeż Marek

Zamczysko Sp. z o.o.

Kaczmar Henryk

Dyrektor ZGKiM Moryń

Koladyński Robert

Sołtys Sołectwa Witnica

Kopczyńska Ewa

Kierownik ROO Moryń

Kopczyński Mieczysław

OSP Bielin

Kuzior Teresa

Sołtys Sołectwa Stare Objezierze

Lechowska Teresa

Dyrektor SP Witnica

Malinowska Anna

Dyrektor SP Klępicz

Markowski Józef

Prezes PSD

Michałowski Konstanty

OW „Gądno”

Nowiński Adam

Radny RM Moryń

Perepeczko Halina

Sp. ds.

Piątek Józef

Dyrektor ZS Moryń

Pietrzak Bogusław

Kierownik Rewiru Dzielnicowych w Moryniu

Pluciński Paweł

Koło Młodych Ekologów

Prus Jan

OSP Moryń

Prus Regina

Inspektor UM Moryń

Puch Zygmunt

Moryń

Ratańczuk Mikołaj

Sołtys Sołectwa Gądno

Rokicki Wojciech

Prezes OSP Witnica

Rzońca Barbara

Dyrektor MOK Moryń

Sawicka Wiesława

Inspektor UM Moryń

Serafińska Elżbieta

OPS Moryń

Serafiński Władysław

Radny RM Moryń

Sikora Kazimierz

Inspektor UM Moryń

Słobodzian Danuta

Skarbnik Gminy

Sydor Patrycja

Gminny Ośrodek Informacji Europejskiej

Szustek Wojciech

Nowe Objezierze

Tarnowski Józef

Radny Rady Miejskiej w Moryniu

Turowska Krystyna

Kierownik USC

Wiśniewska Katarzyna

KGW Moryń

Wnuk Jan

SM Witniczanka

Woźniak Roman

Prezes LKS „Witniczanka” w Witnicy

W pracach nad Strategią Rozwoju Gminy Moryń uczestniczył ekspert PRI dr Łukasz Mamica.

Struktura dokumentu

Strategia Rozwoju Gminy Moryń jest dokumentem planowania długookresowego. Układ treści jest uzależniony od metodyki konstrukcji strategii. Początkiem i punktem wyjścia działań było przygotowanie przez zespół zadaniowy Profilu Gminy Moryń, który stanowi załącznik do niniejszej strategii. Na jego podstawie została skonstruowana analiza szans i zagrożeń oraz mocnych i słabych stron (tzw. analiza SWOT). W dalszej części znajdują się kluczowe problemy, które poprzez realizację strategii zostaną rozwiązane. Następnie zostały opracowane wizja i misja gminy, oraz cele strategiczne, a do nich również cele szczegółowe.

Analiza strategiczna

Analiza strategiczna została przeprowadzona metodą SWOT.

Analiza otoczenia wewnętrznego

Mocne strony

Słabe strony

 • trwała ochrona wybitnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych gminy w obszarze i otulinie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,

 • bogate walory przyrodniczo-krajobrazowe,

 • niskie zanieczyszczenie gleb, wody i powietrza,

 • brak uciążliwego przemysłu,

 • otwartość na turystów (tolerancyjne społeczeństwo),

 • jednorodność społeczności lokalnej i jej zintegrowanie,

 • dysponowanie dużymi zasobami siły roboczej,

 • możliwości rozwoju sąsiedzkich kontaktów ze stroną niemiecką,

 • dysponowanie znacznym areałem urodzajnych gruntów ornych,

 • dysponowanie znacznymi złożami kruszyw naturalnych,

 • bardzo korzystne położenie gminy w pobliżu aglomeracji berlińskiej,

 • dobre skomunikowanie z układem dróg i kolei,

 • potencjał instytucjonalny,

 • dobra współpraca z sąsiednimi gminami,

 • wysoka aktywność organizacji pozarządowych.

 • ograniczenia dla inwestowania związane z potrzebą ochrony przyrody,

 • degradacja zabytkowych układów osadniczych oraz dawnych zespołów podworskich,

 • wysoki poziom bezrobocia,

 • brak wykształconej kadry,

 • trudna dla mieszkańców dostępność wielu usług zlokalizowanych poza gminą,

 • niepełne wykorzystanie przygranicznego położenia dla rozwoju gospodarczego gminy,

 • zły stan infrastruktury technicznej (niska jakość dróg, brak kanalizacji w prawie połowie gminy, brak sieci gazowej, konieczność modernizacji wodociągów, konieczność rekultywacji składowiska odpadów),

 • słabe wykorzystanie infrastruktury turystycznej,

 • słaba sieć komunikacji publicznej,

 • brak planów zagospodarowania przestrzennego,

 • brak uzbrojonych terenów dla lokalizacji nowych inwestycji,

 • brak źródeł finansowania,

 • niewystarczająca ilość materiałów promocyjnych,

 • brak preferencji dla możliwości inwestowania w gminie.

Analiza otoczenia zewnętrznego

Szanse

Zagrożenia

 • bliskość Berlina,

 • wejście Polski do Unii Europejskiej,

 • wzrost zainteresowania turystyką,

 • zapotrzebowanie na produkty ekologiczne.

 • dalsza degradacja walorów przyrodniczych i kulturowych,

 • ubożenie społeczeństwa,

 • rurociąg naftowy.

Kluczowe problemy

Na podstawie profilu gminy oraz analizy strategicznej, za kluczowe problemu rozwoju gminy zostały uznane:

 1. wysokie bezrobocie,

 2. brak inwestorów,

 3. niedorozwój infrastruktury technicznej (drogi, kanalizacja, kolektory sanitarne, sieć gazowa),

 4. postępująca dekapitalizacja obiektów zabytkowych,

 5. występowanie trudności w dostosowaniu do nowych warunków społeczno-gospodarczych,

 6. brak poczucia bezpieczeństwa socjalnego,

 7. niski poziom samoorganizacji rolników dla rozwoju zróżnicowanych form produkcji rolnej,

 8. niepełne wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych dla rozwoju bazy turystycznej gminy.

 9. opóźnienia w poprawie stanu technicznego dróg i wykorzystania możliwości lepszego skomunikowania z otoczeniem.

 10. opóźnienia w rozwoju sieci kanalizacyjnej,

 11. brak atrakcyjnej oferty dla inwestorów zewnętrznych oraz skutecznej promocji walorów inwestycyjnych gminy.

Wizja gminy Moryń

Wizja gminy Moryń została sformułowana w oparciu o uzgodnione kluczowe problemy gminy.

Wizja gminy - obraz przyszłego stanu gminy, będący wyobrażeniem pożądanej przyszłości. Wizja powinna zawierać syntetyczny opis dążeń i aspiracji społeczności lokalnej, opracowany przy współudziale mieszkańców oraz ich reprezentantów.

Gmina Moryń to atrakcyjne miejsce do inwestowania i rozwijający się rynek pracy, dysponująca rozbudowaną infrastrukturą społeczną i techniczną, wyróżniająca się efektywną produkcją rolną, posiadająca utrwaloną pozycję na rynku usług turystycznych, stanowiących ważne źródło dochodów mieszkańców.

Misja gminy Moryń

Misja gminy - opisuje mandat danej jednostki administracji publicznej do realizacji jej wizji rozwoju oraz nadrzędne wartości (zasady), jakimi ta jednostka będzie się kierować podejmując działania na rzecz realizacji wizji. Misja to syntetyczny opis sposobu postępowania w celu realizacji wizji gminy.

Wszechstronny rozwój gminy Moryń poprzez wykorzystanie miejscowych walorów krajobrazowo-kulturowych, bazy turystycznej, areału urodzajnych gruntów ornych oraz potencjału zintegrowanej społeczności gminy.

Struktura celów strategii

Cele strategiczne i cele szczegółowe

Cel strategiczny nr 1: Tworzenie nowych miejsc pracy

Ze względu na wysoki poziom bezrobocia, ważne są wszelkie działania mające na celu zmniejszenie skutków bezrobocia i pobudzanie rynku pracy w gminie. Do działań tych należeć będzie nie tylko pomoc gminy dla ludzi bez pracy, ale również szeroka współpraca z lokalnymi pracodawcami i potencjalnymi inwestorami, oraz intensywna informacja i promocja gospodarcza. Do zasadniczych działań ze strony Gminy zaliczyć należy przede wszystkim wspieranie działań aktywności gospodarczych, oraz wszelka pomoc dla podmiotów sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP).

Cel szczegółowy nr 1.1. Aktywizacja gospodarcza

Zadanie 1.1.1

Promocja gospodarcza w celu przyciągnięcia inwestorów zewnętrznych i utworzenie gminnej bazy informacji gospodarczej

Celem realizacji zadania jest wypromowanie gminy Moryń jako przyjaznego miejsca dla inwestorów. Środki promocji obejmować będą intensywne działania na rzecz wzrostu ilości inwestycji w gminie, oraz zbudowanie bazy danych informacji gospodarczej, która zostanie zamieszczona na stronach internetowych Morynia, będzie ona sukcesywnie uaktualniana. Podstawowe informacje o możliwościach inwestycyjnych w gminie oraz podmiotach gospodarczych muszą być również dostępne na stronie internetowej w języku niemieckim i angielskim.

Zadanie 1.1.2

Punkt pobudzania aktywności gospodarczej

Celem realizacji zadania jest stworzenie punktu informacji dla MSP i osób rozpoczynających działalność gospodarczą. Punkt będzie udostępniał informacje na tablicy w Urzędzie Miejskim w Moryniu, dotyczące spraw rejestracji i wyboru formy prowadzenia działalności gospodarczej, informacji o dostępnych programach unijnych. Pracownik Urzędu Miejskiego prowadzący Punkt Informacji Gospodarczej pomagał będzie również w dotarciu do informacji szczegółowych.

Cel szczegółowy nr 1.2. Stworzenie warunków do rozwoju przedsiębiorczości lokalnej

Zadanie 1.2.1

Opracowanie dokumentów do planowania przestrzennego w gminie Moryń

Celem realizacji zadania jest opracowanie nowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz aktualizacja studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń. Opracowanie tych dokumentów pozwoli na skrócenie czasu przygotowania dokumentacji dla inwestorów.

Zadanie 1.2.2

System preferencji podatkowych dla przedsiębiorców

Celem realizacji zadania jest stworzenie szczególnych preferencji dla przedsiębiorców. Dotyczyć one będą podatku od nieruchomości (od gruntów, budynków i budowli związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej). Preferencje polegać będą na całkowitym lub częściowym zwolnieniu z podatku od nieruchomości przez okres 3- 5 lat dla nowoutworzonej działalności, oraz dla osób tworzących nowe miejsca pracy.

Zadanie 1.2.3

Usługi dla ludzi starszych

Celem realizacji zadania jest zainteresowanie inwestorów zewnętrznych uruchomieniem domu spokojnej starości w budynku po starej szkole w Moryniu. W tym celu podjęte zostaną odpowiednie działania promocyjne.

Zadanie 1.2.4

Wspieranie rozwoju produkcji produktów zdrowych i ekologicznych

Celem realizacji zadania jest promowanie wśród rolników produkcji zdrowych i ekologicznych produktów rolnych. Czyste środowisko jest czynnikiem pozwalającym na konkurowanie lokalnych produktów przetwórstwa rolno-spożywczego na rynkach regionalnych i międzynarodowych. W dalszym etapie wspierane będą działania zmierzające do promowania na zewnątrz lokalnych producentów, a równolegle tworzony będzie pozytywny wizerunek gminy w tym zakresie.

W gminie powinna zostać przeprowadzona akcja informacyjna na temat możliwości wykorzystania środków pomocowych ze źródeł Unii Europejskiej przeznaczonych na zmianę charakteru produkcji rolniczej oraz zakup potrzebnych maszyn i urządzeń.

Cel strategiczny nr 2: Rozwój infrastruktury

Realizacja celu strategicznego dotyczącego rozwoju infrastruktury ma na celu podniesienie ilości inwestycji w infrastrukturę techniczną związaną z ochroną środowiska, podniesienie jakości usług świadczonych dla ludności, przygotowanie terenów pod inwestycje, a także wykorzystanie ekonomicznych i ekologicznych źródeł energii.

W związku z coraz większą dostępnością środków pomocowych z Unii Europejskiej kierowanych na inwestycje infrastrukturalne należy dokonać wyboru inwestycji priorytetowych, a następnie przystąpić do jak najszybszego opracowywania niezbędnej dokumentacji wymaganej przy składaniu wniosków. Równolegle po szacunkowym obliczeniu niezbędnych nakładów należy w taki sposób przygotowywać budżet gminy na kolejne lata, aby znalazły się w nich środki zapewniające wymagany wkład własny.

Cel szczegółowy nr 2.1.: Budowa infrastruktury związanej z ochroną środowiska

Zadanie 2.1.1

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej

Celem realizacji zadania jest budowa sieci kanalizacyjnych we wsiach gminy Moryń, w szczególności kanalizację przesyłową dla Gądna i Przyjezierza do oczyszczalni ścieków w Moryniu, budowa oczyszczalni ścieków w Bielinie, budowa kanalizacji sanitarnej dla Klępicza, Nowego Objezierza i Starego Objezierza. Wybór wariantu zostanie dokonany w oparciu o przygotowaną koncepcję kanalizacji gminy Moryń, która wskaże kierunki efektywnej i ekonomicznej zasadności realizacji zadań.

Zadanie 2.1.2

Uporządkowanie gospodarki odpadami stałymi

Celem realizacji zadania są ukierunkowane działania zmierzające do:

 • rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w gminie Moryń,

 • współuczestnictwo w innymi gminami w ramach Związku Gmin w użytkowaniu infrastruktury zakładu segregacji i składowania odpadów stałych.

Cel szczegółowy nr 2.2. Budowa infrastruktury sieci gazowej

Zadanie 2.2.1

Gazyfikacja gminy Moryń

Celem realizacji zadania jest pozyskanie inwestora i aprobaty społecznej do budowy sieci gazowej w gminie Moryń. Inwestor na własny koszt przeprowadzi niezbędne prace inwestycyjne związane z budową infrastruktury przesyłowej gazu ziemnego. Pozwoli to na znaczne zmniejszenie emisji zanieczyszczeń i pyłów do atmosfery spowodowane istnieniem domowych kotłowni węglowych.]

Cel szczegółowy nr 2.3 Poprawa stanu technicznego dróg

Zadanie 2.3.1

Modernizacja istniejącej sieci dróg gminnych, powiatowych, drogi wojewódzkiej i krajowej

Celem realizacji zadania jest wykonanie modernizacji istniejących dróg na terenie gminy Moryń, w porozumieniu z zarządcami dróg. Zarządcy dróg powiatowych, wojewódzkich i krajowych będą głównym inwestorem, natomiast gmina Moryń będzie partycypowała w kosztach niektórych inwestycji.

Cel strategiczny nr 3: Rozwój turystyki

Rozwój turystyki jest jednym z głównych obszarów zrównoważonego rozwoju gminy Moryń. Ważne są wszelkie działania polegające na promocji, organizacji oraz wspomaganiu turystyki. Poprzez stworzenie szerokiej oferty, oraz współpracę z ościennymi gminami, należy się spodziewać znacznego rozwoju różnych form turystyki w gminie, oraz znaczenia regionalnego i zagranicznego (głównie dla turystów niemieckich) Morynia i okolic  jako ważnego ośrodka turystycznego. Szansą rozwoju tej dziedziny jest współpraca z sąsiednimi gminami, bo tylko w ten sposób można wypromować na zewnątrz atrakcyjny turystycznie obszar południowej części powiatu gryfińskiego.

Cel szczegółowy nr 3.1.: Tworzenie infrastruktury okołoturystycznej

Zadanie 3.1.1

Wykorzystanie istniejącej linii kolejowej

Celem realizacji zadania jest uruchomienie turystycznych przewozów kolejowych z Niemcami poprzez gminę Cedynia i do Morynia. W założeniu ruch odbywać ma się na nieczynnej linii kolejowej PKP, która ma zostać przekazana na mienie gminne. Środkiem lokomocji będzie lekki tramwaj turystyczny. Może to być mocny element produktu turystycznego gminy.

Zadanie 3.1.2

Budowa infrastruktury turystyczno-sportowej

Celem realizacji zadania jest rozbudowa i budowa obiektów sportowych. Do obiektów tych między innymi zaliczyć należy zespół boisk sportowych przy Zespole Szkół w Moryniu, budowę kortów tenisowych, pól do mini-golfa, oraz zespół rekreacyjno-sportowy powiązany z linią kolejową i stacją PKP w Przyjezierzu. W ramach zadania konieczne jest również zapewnienie niezbędnych warunków wypoczynku nad jeziorami, poprzez zagospodarowanie brzegów.

Zadanie 3.1.3

Modernizacja i poprawa stanu ścieżki rowerowej wokół jeziora Morzycko

Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie niezbędnych prac mających za zadanie poprawę stanu ścieżki rowerowej - głównie na terenach ciągu trasy w obszarze leśnym, oraz zapewnienie niezbędnej infrastruktury towarzyszącej (kosze, ławki, tablice informacyjne, itp.).

Zadanie 3.1.4

Budowa ścieżki rowerowej „Tysiąca Jezior”

Celem realizacji zadania jest budowa Międzynarodowej Trasy Rowerowej „Tysiąca Jezior”, która przebiega również przez gminę Moryń, od granicy z Niemcami do wschodniej granicy województwa zachodniopomorskiego. Budowa polegać będzie na modernizacji odcinków trasy przebiegającej przez zniszczone ciągi dróg gruntowych, oraz oznakowanie trasy przejazdu.

Cel szczegółowy nr 3.2.: Informacja i promocja turystyczna

Zadanie 3.2.1

Organizacja Punktu Informacji Turystycznej

Celem realizacji zadania jest stworzenie i usystematyzowanie rozproszonych informacji o pokojach, wolnych miejscach noclegowych, ośrodkach wypoczynkowych, imprezach, oraz udostępnianie ich dla zainteresowanych turystów. Taką bazę danych obsługiwać będzie Punkt Informacji Turystycznej. Zakres działalności punktu obejmować będzie również udostępnianie materiałów promocyjnych (foldery, opracowania o regionie). W celu dotarcia z informacją do szerokiej liczby poszukujących informacji, dane te zostaną umieszczone w internecie na stronach Morynia.

Zadanie 3.2.2

Promocja żeglarstwa i sportów wodnych

Celem realizacji zadania jest stworzenie odpowiednich warunków, które będą sprzyjać rozwojowi i utrzymaniu zainteresowania sportami wodnymi. Będą to wszelkie kroki mające na celu propagowanie aktywnych form wypoczynku.

Zadanie 3.2.3

Promocja nowych form sportu i rekreacji

Celem realizacji zadania jest propagowania i zainteresowanie uprawianiem rzadko uprawianych obecnie w gminie form sportu i rekreacji, takich jak nurkowanie, paralotniarstwo, loty balonem. W tym celu nawiązać należy kontakty z klubami sportowymi, które propagują tego typu sporty i przedstawić im swoją ofertę.

Zadanie 3.2.4

Promowanie kwater prywatnych

Celem realizacji zadania jest wykorzystanie metod i środków promocji, mających na celu rozpropagowanie kwater prywatnych i miejsc noclegowych udostępnianych przez osoby fizyczne. Na podstawie uzyskanych informacji o kwaterach prywatnych należy sporządzić ich internetową bazę danych, zawierającą podstawowe informacje o standardzie, zdjęcie obiektu, opis położenia, cena noclegu, telefon, itp.

Zadanie 3.2.5

Promocja gruntów pod budownictwo rekreacyjne i pensjonatowe

Celem realizacji zadania jest przygotowanie atrakcyjnych terenów pod budownictwo pensjonatowe i rekreacyjne, uzbrojenie terenów, oraz zachęcanie do prowadzenia działalności w zakresie obsługi ruchu turystycznego.

Rozważyć należy również możliwość przekazania lub sprzedaży Związkowi Harcerstwa Polskiego jednego z opuszczonych spichlerzy z przeznaczeniem na stanicę harcerską. Wpłynęło by to na zwiększenie ruchu turystycznego w gminie, a także promocję jej walorów przyrodniczo-kulturowych.

Zadanie 3.2.6

Przeprowadzenie akcji informacyjnej wśród mieszkańców nt. troski o dziedzictwo architektoniczne

Powszechność występowania budynków z ciosanego kamienia podnosi atrakcyjność turystyczną Morynia i okolic. Niestety w wielu wypadkach obiekty te (zwłaszcza stodoły i spichlerze) popadają w ruinę lub są rozbierane (w lepszym wypadku tynkowane co i tak obniża ich atrakcyjność). W ten sposób marnowane są wyjątkowe zasoby stanowiące o atrakcyjności turystycznej okolicy. Proponuje się nawiązanie współpracy z wyższą uczelnią (wydziały architektury lub etnografii) w celu zorganizowania w Moryniu praktyk studenckich, podczas których przeprowadzona zostałaby inwentaryzacja tego typu obiektów. Przy okazji studenci prowadziliby akcję promowania znaczenia tego typu obiektów dla przyszłości rozwoju gminy.

Cel szczegółowy nr 3.3.: Działania instytucjonalne wspomagające rozwój turystyki

Zadanie 3.3.1

Eksponowanie walorów przyrodniczych - poszerzenie form ochrony przyrody

Celem realizacji zadania jest wyeksponowanie najcenniejszych obiektów przyrodniczych, oraz ich szczególna ochrona. Dodatkowo podejmowane będą działania mające na celu ochronę ważnych dóbr i obiektów przyrodniczych, poszerzenie form ich ochrony.

Zadanie 3.3.2

Współpraca transgraniczna i międzygminna

Celem realizacji zadania jest wszelkiego rodzaju działania mające na celu umocnienie więzi z ościennymi  gminami i miastami partnerskimi z zagranicy, poprzez częste kontakty, wspólne przedsięwzięcia, udział i organizacja wspólnych imprez, opracowywanie wspólnych projektów, oraz wymianę doświadczeń.

Zadanie 3.3.3

Użytkowanie jezior pod kątem potrzeb wędkarskich

Celem realizacji zadania jest współpraca z rybackim użytkownikiem jeziora (racjonalna gospodarka rybacka uwzględniająca potrzeby wędkarskie, zarybianie, eliminację połowów za pomocą agregatu prądotwórczego) w wyniku czego nastąpi wzrost atrakcyjności jeziora dla turystów.

Zadanie 3.3.4

Stworzenie warunków do rozwoju gastronomii

Celem realizacji zadania jest ukierunkowane działanie polegające na możliwości tworzenia warunków dla celów zapełnienia niszy w obszarze obiektów gastronomicznych głównie pod kątem obsługi ruchu turystycznego.

Zadanie 3.3.5

Opracowanie produktu turystycznego dla Morynia i okolic

Należy opracować krótki folder informujący o podstawowych atrakcjach Morynia i okolicy, zawierający propozycję turystycznej trasy jednodniowej i trzydniowej. Umieszczenie w nim płatnych reklam podmiotów turystycznych powinno znacząco obniżyć koszty jego wydania. Ponieważ w pobliżu znajdują się również bardzo atrakcyjne pod względem turystycznym miejscowości (Trzcińsko Zdrój, Cedynia) produkt turystyczny powinien uwzględniać także wersję kilkudniową pozwalającą na zapoznanie się z atrakcjami w innych gminach. Wyjątkowość istnienia średniowiecznych murów miejskich powinna stać się elementem budowy szerokiej oferty turystycznej i nie stanowi zagrożenia konkurencją ze strony poszczególnych miasteczek. Wręcz przeciwnie jest to atrakcja mogącą przyciągać turystów do całego powiatu gryfińskiego.

Cel strategiczny nr 4: Gospodarka finansowa

W okresie wahań cyklu koniunkturalnego, zapaści gospodarki, oraz niepewnej sytuacji finansowej, konieczne są każde działania mające na celu uzyskanie efektów wpływających na budżet, tj. odciążenie budżetu i uzyskanie długookresowych korzyści w postaci oszczędności. Władzę dotyczącą kształtowania gospodarki finansowej gminy sprawuje w głównej mierze parlament, jednak gmina w ramach ustawowych działań, posiada określone możliwości odpowiedniego kształtowania dochodów i wydatków budżetu gminy. Możliwości uzyskania długookresowych korzyści w postaci oszczędności, co przekłada się na zmniejszenie wydatków z budżetu gminy na bieżącą działalność pozwoli wygospodarować środki w późniejszym czasie na inwestycje wspomagające rozwój lokalny.

Cel szczegółowy nr 4.1.: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej

Zadanie 4.1.1

Termomodernizacja budynków Urzędu Miejskiego, ZGKiM, MOK-u, przedszkola, oraz Zespołu Szkół w Moryniu

Celem realizacji zadania jest zmniejszenie opłat za energię cieplną poprzez wykonanie inwestycji polegającej na dociepleniu budynków i zmianie systemu grzewczego. Realizacja inwestycji odbędzie się w oparciu o środki pomocowe oraz pożyczkę z WFOŚ, która w części może zostać umorzona, a w pozostałej części spłacona z uzyskanych dzięki termomodernizacji oszczędności w kosztach eksploatacji wspomnianych obiektów.

Cel szczegółowy nr 4.2.: Obniżenie kosztów realizacji zadań oświatowych

Zadanie 4.2.1

Określenie zasad tworzenia oddziałów w szkołach prowadzonych przez Gminę Moryń

Celem realizacji zadania jest zwiększenie liczebności oddziałów w szkołach, co prowadzi do obniżenia kosztu utrzymania 1 oddziału, 1 ucznia, a w konsekwencji obniży dopłatę z budżetu Gminy do zadań oświatowych.

Zadanie 4.2.2

Racjonalizacja sieci szkół

Celem realizacji zadania jest przeprowadzenie racjonalizacji sieci szkół. Polegać będzie ona na zmniejszeniu liczby publicznych placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę. Wynikiem tego zmniejszą się wydatki na oświatę, gdzie w obecnej sytuacji niewystarczająca kwota subwencji oświatowej musi być uzupełniana przez budżet gminy. Pozwoli to na przesunięcia środków na inwestycje zapewniający zrównoważony rozwój gminy Moryń.

Monitoring realizacji strategii rozwoju gminy

Monitorowaniem strategii zajmuje się burmistrz miasta i gminy Moryń wraz z podległymi mu pracownikami. Raz w roku przedstawia on na sesji rady gminy raport o stanie realizacji strategii. Do realizacji poszczególnych celów strategicznych wyznaczeni zostaną odpowiedni pracownicy gminy, którzy dwa razy w roku przedkładają burmistrzowi sprawozdanie na temat realizacji strategii i ewentualnych powodów jej nie realizowania. Strategia aktualizowana jest w trybie rocznym po zapoznaniu się ze stanem jej realizacji.

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 31-05-2007 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Kurjata 31-05-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 31-05-2007 10:06