Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nr VII/50/2007 - w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007


Uchwała Nr VII/50/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 26 kwietnia 2007r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu i pożyczki na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń na zadania określone w uchwale budżetowej na rok 2007

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 9 lit.c ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717 i Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441 i Nr 175, poz.1457 oraz z 2006r Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337/, w związku z art. 82 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 13 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Dz 2005r Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, oraz z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832), Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 849.823  /słownie: osiemset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset dwadzieścia trzy zł/ na realizację następujących zadań:

 1. Rewitalizację Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami - 422.451 zł,

 2. Wiejskie Centrum Administracji, sportu i rekreacji w Klępiczu - 25.815 zł,

 3. Przyjezierskie Centrum Kultury i Sportu - 12.095 zł,

 4. Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Bielinie - 28.579 zł,

 5. Stworzenie Centrum Rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gądnie - 10.883 zł,

 6. Modernizacja boiska miejskiego UKS Morzycko - 200.000 zł,

 7. Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu i budowa promenady nad jeziorem Morzycko - 50.000 zł,

 8. Remont budynku przedszkola w Moryniu - 50.000 zł,

 9. Projekty Interreg III A realizowane przez MOK - 50.000 zł.

§ 2. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę w kwocie 428.000zł (słownie: czterysta dwadzieścia osiem tysięcy złotych) na finansowanie następujących zadań:

 1. Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu (Etap II) w wysokości 28.000zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie

 2. Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Wokół Jeziora Morzycko w wysokości 400.000zł.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza do udzielenia zabezpieczenia kredytu i pożyczki w formie uzgodnionej z wierzycielami, z wyłączeniem udzielenia pełnomocnictwa do dysponowania rachunkami bankowymi jednostki samorządu terytorialnego - art. 195 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2005 o finansach publicznych (Dz.U. Dz 2005r Nr 249, poz. 2104, Nr 169, poz. 1420, oraz z 2006 Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217 i 1218, Nr 187, poz. 1381 i Nr 249, poz. 1832).

§ 4. Jako źródło spłaty kredytu ustala się dochody własne gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Karol Głodny

Uzasadnienie

Zgodnie z zapisami Uchwały Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007, zmienianej uchwałami:

 • Nr IV/32/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmian w uchwale Nr III/19/2006 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Moryń na rok 2007,

 • Nr VI/36/2007 Rady Miejskiej w Moryniu w sprawie zmiany budżetu Gminy Moryń na rok 2007,

zaplanowano przychody na realizację niektórych zadań określonych uchwałą budżetową. Realizacja przychodów z tytułu kredytów i pożyczek jest konieczna w celu pokrycia planowanego deficytu budżetu Gminy Moryń - art. 82 ust.1. pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz. 2104 z póź. zm.).

Planowy deficyt będzie przeznaczony na realizację zadań ujętych w budżecie Gminy Moryń na rok 2007, których sposób finansowania przedstawia się następująco:

L.p.

Nazwa zadania

Łączna wartość ujęta w budżecie roku 2007

FINASOWANIE w roku 2007

Łączna kwota zadania

Środki własne

Kredyt/ Pożyczka

Kwota Dofinanso-wania ZPORR/
SPO-ROL

Pozostałe środki
(w tym wydatki niewyga-sające)

1

Rewitalizacja Placu Wolności w Moryniu wraz z przyległymi budynkami

1 114 448

422 451

691 997

1 143 118

2

Wiejskie Centrum Administracji, sportu i rekreacji w Klępiczu

56 657

2 815

25 815

28 027

16 000

177 280

3

Przyjezierskie Centrum Kultury i Sportu

35 127

12 095

23 032

4

Ośrodek Kulturalno-Sportowy w Bielinie

83 011

28 579

54 432

5

Stworzenie Centrum Rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Gądnie

23 997

10 883

13 114

6

Modernizacja boiska miejskiego UKS Morzycko

200 000

200 000

1 000 000

7

Rewitalizacja plaży miejskiej w Moryniu i budowa promenady nad jeziorem Morzycko

50 000

50 000

300 000

8

Remont budynku przedszkola w Moryniu

50 000

50 000

50 000

9

Projekty Interreg III A realizowane przez MOK

50 000

50 000

200 000

Razem

1 663 240

2 815

849 823

810 602

16 000

2 870 398

10

Rekultywacja składowiska odpadów w Moryniu

35 000

7 000

28 000

178 900

12

Uporządkowanie Gospodarki Wodno-Ściekowej Wokół Jeziora Morzycko
- Zadanie III

400 000

400 000

2 040 000

Razem:

435 000

7 000

428 000

0

0

2 218 900

OGÓŁEM:

2 098 240

9 815

1 277 823

810 602

16 000

5 089 298

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 01-06-2007 11:15
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 01-06-2007
Ostatnia aktualizacja: - 01-06-2007 11:15