Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr VIII/62/2007


UCHWAŁA NR VIII/62/2007

Rady Miejskiej w Moryniu

z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie Gminy Moryń udzielanych w ramach zasady de minimis

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 8 i art.40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759; z 2005r. Nr 172,poz. 1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006r. Nr 121, poz. 844, Nr 220, poz. 1601, Nr 225, poz. 1635 i Nr 245, poz. 1775 )
Rada Miejska w Moryniu uchwala, co następuje:

§ 1.Pomoc o której mowa w niniejszej uchwale jest pomocą de minimis w rozumieniu Rozporządzenia Komisji Europejskiej Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie stosowania art.87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE L 379 z 28 grudnia 2006 roku)

§ 2.Przedsiębiorca może uzyskać pomoc, o której mowa w §1, jeżeli wartość tej pomocy brutto łącznie z wartością pomocy de minimis, otrzymanej przez niego w okresie trzech lat podatkowych, nie przekracza kwoty stanowiącej równowartość 200.000 euro oraz 100.000 euro w sektorze transportu drogowego.

§ 3.Zwolnienia z podatku od nieruchomości przewidziane w niniejszej uchwale dotyczą gruntów, budynków, budowli lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, należących do przedsiębiorców, którzy spełniają łącznie następujące warunki:

1) nie posiadają wpisów w dziale 4 rejestru przedsiębiorstw, o których mowa w art. 41 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001r. Nr 17, poz. 209 z póź. zmianami);

2) nie figurują w rejestrze dłużników niewypłacalnych, o których mowa w art. 55 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2001r. Nr 17, poz. 209 z póź. zmianami).

§ 4.1.Zwalnia się z podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej należące do przedsiębiorcy, który poprzez inwestycje w środki trwałe w rozumieniu art.2 lit. c) Rozporządzenia Komisji WE Nr 70/2001 z dnia 12 stycznia 2001 roku w sprawie zastosowania art.87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy państwa dla małych i średnich przedsiębiorstw (Dz. Urz. WE L 10 z 13 stycznia 2001r.) utworzy nowe przedsiębiorstwo, rozbuduje istniejące przedsiębiorstwo (przy czym za takie nie uważa się przedsiębiorstwo powstałe w wyniku przekształcenia, podziału, zmiany nazwy przedsiębiorstwa prowadzonego wcześniej) w wyniku czego powstaną nowe miejsca pracy, a także utworzy nowe miejsca pracy w istniejącym przedsiębiorstwie.

§ 5.1.Zwolnienia przysługują przedsiębiorcy, który po raz pierwszy rozpoczął działalność na terenie gminy Moryń i dokonał inwestycji powodującej powstanie nowych miejsc pracy oraz przedsiębiorcy, który dokonał inwestycji polegającej na zwiększeniu powierzchni budynków lub wartości budowli , powodującej powstanie nowych miejsc pracy i utrzymaniu tych miejsc pracy przez okres udzielonej pomocy.

2.W przypadku zwiększenia powierzchni gruntów, budynków lub wartości budowli istniejącego już przedsiębiorstwa zwolnienie od podatku dotyczy tylko zwiększonej powierzchni gruntów, budynków i wartości budowli.

3.Zwolnienie z podatku od nieruchomości nie dotyczy przedsiębiorcy, który powstał przez przekształcenie, połączenie lub wydzielenie z innego przedsiębiorcy mającego siedzibę lub oddział na terenie gminy Moryń, który korzystał z określonych niniejszą uchwałą zwolnień przez okres ostatnich 4 lat lub zlikwidował działalność gospodarczą w okresie ostatnich 4 lat.

4.Zwolnienie obejmuje okres 4 lat i wynosi odpowiednio:

1) dla nieruchomości lub ich części , na których w wyniku inwestycji przedsiębiorca

(podatnik ) utworzył do 4 miejsc pracy wprowadza się zwolnienia:

a) w I roku korzystania ze zwolnienia -100% wymiaru podatku od nieruchomości;

b) w II roku korzystania ze zwolnienia -80% wymiaru podatku od nieruchomości;

c) w III roku korzystania ze zwolnienia -50% wymiaru podatku od nieruchomości ;

d) w IV roku korzystania ze zwolnienia -30% wymiaru podatku od nieruchomości.

2) dla nieruchomości lub ich części , na których w wyniku inwestycji przedsiębiorca

(podatnik) utworzył co najmniej 5 miejsc pracy wprowadza się zwolnienia:

a) w I roku korzystania ze zwolnienia -100% wymiaru podatku od nieruchomości;

b) w II roku korzystania ze zwolnienia -100% wymiaru podatku od nieruchomości;

c) w III roku korzystania ze zwolnienia -70% wymiaru podatku od nieruchomości ;

d) w IV roku korzystania ze zwolnienia -40% wymiaru podatku od nieruchomości.

§ 6.1.Zwolnienie z podatku od nieruchomości może otrzymać przedsiębiorca już prowadzący działalność, nie powiększający powierzchni użytkowej podlegającej opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości, u którego został zwiększony i utrzymany stan zatrudnienia przez okres udzielanej pomocy.

2.Za każdy 1% wzrostu zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy, zwolnienie wynosi 1% wymiaru podatku od nieruchomości na okres 12 miesięcy, z zastrzeżeniem ust. 4.

3.Przez wzrost stanu zatrudnienia rozumie się przyrost netto miejsc pracy w danym przedsiębiorstwie w stosunku do średniego zatrudnienia w ostatnich 12 miesiącach przed powstaniem okoliczności uprawniających do zwolnienia.

4.Wyliczone w ten sposób zwolnienie nie może przekroczyć rocznej wartości podatku od nieruchomości.

5. Przyrost zatrudnienia musi nastąpić na podstawie umów o pracę.

6.W przypadku zatrudnienia pracowników w niepełnym wymiarze czasu pracy wysokość zwolnień przelicza się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy nowo zatrudnionych pracowników.

§7.1.Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie z podatku od nieruchomości zobowiązany jest do złożenia wniosku w tej sprawie z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do skorzystania z powyższego zwolnienia.

2.Okres zwolnienia, o którym mowa w §4, §5 i §6 liczy się od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym została wydana decyzja o przyznaniu wnioskowanego zwolnienia.

§ 8.1.Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia określonego w §5 i §6 zobowiązany jest do składania najpóźniej do dnia 31 stycznia każdego roku, w którym korzysta ze zwolnienia, dokumentów potwierdzających utrzymanie stanu rzeczy, który uprawnia do tego zwolnienia.

2.W okresie korzystania z pomocy może następować weryfikacja złożonych przez przedsiębiorcę informacji w wyniku kontroli przeprowadzonych przez upoważnionych pracowników Urzędu Miejskiego w Moryniu.

§9.1.W przypadku utraty warunków uprawniających do zwolnienia, przedsiębiorca zobowiązany jest w terminie 14 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących utratę prawa do zwolnienia, pisemnie powiadomić o tym fakcie organ podatkowy.

2.Przedsiębiorca o którym mowa w § 8 ust.1 traci prawo do zwolnienia od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły okoliczności powodujące utratę tego prawa, bądź w którym powinien złożyć właściwe dokumenty oraz ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy w wysokości 30% wykorzystanego zwolnienia wraz z należnymi odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych.

3.Przedsiębiorca korzystający ze zwolnienia określonego w §5 i 6 który w okresie 12 miesięcy od dnia zakończenia korzystania ze zwolnienia zaprzestał wykonywania działalności gospodarczej na terenie Gminy Moryń traci prawo do zwolnienia za okres ostatnich 12 miesięcy w którym zwolnienie mu przysługiwało oraz ma obowiązek zwrotu udzielonej pomocy wraz z należnymi odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych.

4.Przedsiębiorca, który wprowadził w błąd organ podatkowy co do spełnienia warunków uprawniających go do zwolnienia traci prawo do zwolnienia oraz ma obowiązek zwrotu całej kwoty udzielonej pomocy wraz z należnymi odsetkami ustalonymi jak dla zaległości podatkowych.

5.Zwrot pomocy następuje wraz z odsetkami, w wysokości ustalonej jak dla zaległości podatkowej, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez przedsiębiorcę decyzji określającej wysokość zwrotu udzielonej pomocy.
W przypadku nie dotrzymania zwrotu udzielonej pomocy wobec przedsiębiorcy zostaną zastosowane środki egzekucyjne.

§ 10. Decyzję o zwolnieniu lub cofnięciu zwolnienia wydaje Burmistrz Morynia.

§ 11.1.Wykaz dokumentów, jakie powinien przedłożyć przedsiębiorca przy składaniu wniosku o udzielenie zwolnienia oraz potwierdzających dalsze uprawnienia do korzystania ze zwolnienia, o których mowa w niniejszej uchwale określone zostały w Załączniku do niniejszej uchwały.

2.Upoważnia się Burmistrza Morynia do określenia wzoru wniosku oraz dokumentów wymienionych w Załączniku nr 1 do niniejszej uchwały pkt. 1 lit. a i 2 . lit. i).

3. Określenie powyższych wzorów następuje w drodze zarządzenia.

§12.Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego i obowiązuje do dnia 31 grudnia 2007 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Karol Głodny

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/62/2007

Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 czerwca 2007r.

w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości na terenie
Gminy Moryń udzielanych w ramach zasady de minimis

Wymagane dane oraz dokumenty, które winien przedłożyć przedsiębiorca przy składaniu wniosku o zwolnienie oraz potwierdzające dalsze uprawnienie do korzystania z powyższego zwolnienia

 1. Przedsiębiorca ubiegający się o zwolnienie winien przedłożyć wniosek zawierający następujące informacje:

  1. rodzaj wnioskowanego zwolnienia oraz wskazujące na spełnienie warunków uprawniających do jego otrzymania;

  2. kategorię przedsiębiorcy w rozumieniu rozdziału 7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173 poz. 1807 ze zm.);

  3. formę prawną - organizacyjną przedsiębiorcy;

  4. NIP przedsiębiorcy;

  5. klasę rodzaju działalności zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 20 stycznia 2004 roku w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz.U. Nr 33 poz. 289 ze zm.). Zamiast oznaczenia PKD można wpisać oznaczenie EKD;

  6. stan prawny nieruchomości;

  7. liczbę zatrudnionych pracowników;

  8. oświadczenie przedsiębiorcy o podleganiu lub niepodleganiu podatkowi od nieruchomości, podatkowi od środków transportowych związanych z działalnością gospodarczą w innych gminach;

 1. Do wniosku należy przedłożyć następujące dokumenty:

  1. aktualny odpis z rejestru przedsiębiorców ze szczególnym uwzględnieniem zapisów działu 4 rejestru lub wypis z ewidencji działalności gospodarczej;

  2. potwierdzoną przez ZUS deklarację rozliczeniową DRA z ostatnich 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie,

  3. zaświadczenie o niezaleganiu ze składkami na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne;

  4. zaświadczenie od organów podatkowych o niezaleganiu z podatkami dochodowymi, od towarów i usług, akcyzowym;

  5. sprawozdania finansowe z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie, takie jak: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie F-01, a w przypadku przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność w danym roku podatkowym ww. dokumenty z okresu prowadzenia powyższej działalności;

  6. miesięczne deklaracje podatkowe składane do Urzędu Skarbowego dotyczące podatków dochodowych za dany rok podatkowy - za ostatnie 6 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o zwolnienie;

  7. zgłoszenie do ubezpieczenia społecznego (ZUS ZFA lub ZPA) z potwierdzeniem jego złożenia w ZUS-ie;

  8. inne, niezbędne do potwierdzenia uprawnień do skorzystania z wnioskowanego zwolnienia;

  9. informację o wielkości otrzymanej pomocy de minimis w roku bieżącym oraz w okresie dwóch poprzedzających latach podatkowych, w tym zaświadczenia organów udzielających pomoc de minimis wystawione na podstawie art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz.U. Nr 123 poz. 1291, z 2006r. Nr 191, poz.1411) zgodnie ze wzorem opublikowanym w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 roku w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U. Nr 53 poz. 354).

  10. informację o każdej innej niż de minimis pomocy publicznej otrzymanej ( nie tylko w okresie 3-letnim) w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikowanych, w związku z którymi będzie udzielana pomoc na podstawie w/w uchwały.

 

 

UZASADNIENIE

Podjęcie tej uchwały ma na celu:

 1. stworzenie nowych miejsc pracy;

 2. stymulowanie rozwoju gospodarczego na terenie naszej gminy.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 16-07-2007 12:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-07-2007
Ostatnia aktualizacja: - 16-07-2007 12:22