Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr IX/72/2007 w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń

Uchwała Nr IX/72/2007
Rady Miejskiej w Moryniu
z dnia 29 sierpnia 2007r.
 
w sprawie: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń
 
Na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717, z 2004 r. Nr 6,  poz. 41, Nr 141, poz. 1492) Rada Miejska w Moryniu uchwala co następuje:
 
§1.Zgodnie z uchwałą Nr III/12/06 Rady Miejskiej w Moryniu z dnia 28 grudnia 2006r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń uchwala się zmianę studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń przyjętego Uchwałą Nr XXXVI /352/98 Rady  Miejskiej w Moryniu z dnia 6 lutego 1998r.

§2.Przedmiotem zmiany w tekście Studium - Część I Kierunki i zasady zagospodarowania przestrzennego gminy, są:
1) W ustępie 2. Zasady ochrony i kształtowania środowiska, punkt 2.1. Środowisko przyrodnicze  podpunkt 2.1.1. Obszary chronione przepisami prawa miejscowego na stronie 7, po zmianie otrzymuje brzmienie:
              „2.1.1. Obszary chronione przepisami prawa miejscowego
*         Cedyński Park Krajobrazowy
Rozporządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 24/2006 z dnia 16 lutego 2006r. w sprawie Cedyńskiego Parku Krajobrazowego ( zmiany: Rozporządzenie Nr 99/2006 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 29 maja 2006r.). 
Obowiązują nakazy , zakazy i ograniczenia zawarte w cytowanym wyżej rozporządzeniu.
*     Obszar Natura 2000 potencjalnej specjalnej ochrony ptaków tzw. Ostoja Cedyńska, kod obszaru PLB320017 w obszarze objętym zmianą studium  - działka nr 110/6 w Przyjezierzu.
       Zabrania się podejmowania działań mogących w istotny sposób pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk gatunków roślin i zwierząt, a także wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000.
*            Pomniki przyrody nieożywionej (w mieście i na południe od Witnicy).”
2) W ustępie 3. Struktura Funkcjonalno przestrzenna gminy – zasady kształtowania, punkt                    3.1. Funkcje gospodarcze, podpunkt 3.1.3. Turystyka i wypoczynek na str.16 i 17, po zmianie otrzymuje brzmienie:
          „3.1.3.     Turystyka i wypoczynek
•     Preferuje się rozwój wszystkich form turystyki w gminie, traktując ją jako gospodarczą
funkcję o znaczeniu egzogenicznym.
•     Obszar Cedyńskiego Parku Krajobrazowego oraz pozostałe cenne obszary faunistyczne
i florystyczne na obszarze gminy traktuje się jako strefę „bezinwestycyjną" o funkcji poznawczej dla ruchu turystycznego.
•  W oparciu o waloryzację środowiska przyrodniczego i kulturowego wyznacza się następujące tereny dla rozwoju funkcji:
- o charakterze intensywnym ze znaczną koncentracją osadnictwa turystycznego:
-          miasto Moryń z preferencją:
>    stworzenia ogólnodostępnej bazy noclegowej dla wypoczynku długo
i   krótko   -   okresowego   o   wysokim   standardzie   wyposażenia
i zapleczem usług paraturystycznych;
>    stworzenia zaplecza dla turystyki wodnej (wszystkie formy
> żeglarstwa)
             -wsie Gądno i Przyjezierze o następujących formach zagospodarowania:
>   zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa,
>   budownictwo letniskowe,
>   campingi i pola namiotowe,
>   baza paraturystyczna w postaci usług gastronomiczno-handlowych, zaplecza sportowego itp.
- o charakterze ekstensywnym:
-wsie : Stare i Nowe Objezierze, Bielin oraz Dolsko.
>preferowana forma wypoczynku:
-  agroturystyka,
-  turystyka poznawcza,
- turystyka    specjalistyczna:     turystyka     konna,     wędkarstwo, myślistwo, itp.
>zasady zagospodarowania:
-  adaptacja opuszczonych obiektów (zagród),
-   zabudowa mieszkaniowo-pensjonatowa z wykorzystaniem istniejących rezerw  terenowych,
- rejon jeziora Bielin:
Dopuszcza się zagospodarowanie turystyczne poza strefą cennych obszarów faunistycznych ze spełnieniem wymogów zawartych w punkcie 2.2.4. oraz w oparciu o analizę chłonności jeziora.
-rejon jeziora Narost:
Zagospodarowanie wariantowe jako tereny penetracji dla turystów z bazą noclegową zlokalizowaną w sąsiedztwie wschodnich brzegów jeziora lub w formie ekstensywnego zagospodarowania terenów w gminie Moryń.
*             Ustala się następujące zasady zagospodarowania turystycznego:
-   dostosowanie formy zabudowy do architektury miasta i wsi oraz otoczenia,
-   uwzględnienie powierzchni zabudowy w powierzchni działek – 30%,
- dla budownictwa letniskowego  zaleca się wyznaczanie działek  o powierzchni przekraczającej 1000 m2,                                                                                                                                                   
-   dla terenów przyjeziornych ustala się :
-      dostosowanie miejsc noclegowych do chłonności jeziora; zalecane wskaźniki
dotyczące terenów plażowania i kąpieli:
>   plaża piaszczysta i trawiasta                            l osoba/10 m2,
>   plaża trawiasta                                                  l osoba/15 m2,
>   pomosty                                                            6-20 osób/pomost,
>   woda do kąpielisk                                              l osoba/5 m2,
-  ustala się zapewnienie dogodnej dostępności do brzegów jezior (zakaz grodzeń).
We wsiach Gądno i Przyjezierze w sposobie zagospodarowania należy uwzględnić ochronę cennych obszarów przyrodniczych (obszary o cennych wartościach dla herpetofauny i ornitofauny).
- Dla obszaru wyznaczonego w zmianie studium obejmującego działkę nr 110/6 w Przyjezierzu z  przeznaczeniem na funkcję rekreacyjną z dopuszczeniem zabudowy,               ustala się:
- forma architektoniczna zabudowy nawiązująca do tradycyjnej zabudowy lokalnej, naturalne materiały budowlane, kolorystyka stonowana.
- typ zabudowy: wolnostojąca; garaże i pomieszczenia gospodarcze w jednej bryle z budynkiem zasadniczym
- wysokość zabudowy: 2 kondygnacje w tym poddasze użytkowe, do 8 m od poziomu terenu do najwyżej położonej krawędzi dachu lub punktu zbiegu połaci dachowych;
- minimalna wielkość wydzielanej działki 1000 m2
- powierzchnia zabudowana działki nie może przekraczać  25%;
- powierzchnia terenu biologicznie czynna: minimum 50% powierzchni działki;
- wyznaczenie terenów pod urządzenia wspólne: stacje transformatorowe, przepompownie ścieków,  zbiornik na nieczystości ciekłe ( na okres przejściowy), parking;
- wydzielenie terenu z zakazem zabudowy obejmującego jezioro i obniżenia terenowe w powiązaniu z terenami zieleni do urządzenia, urządzeniami sportowymi i ciągami pieszo rowerowymi.”
3) Ustęp 6. Rodzaj i zakres dalszych prac planistycznych na str. 29, po zmianie otrzymuje brzmienie:
„Zaleca się sporządzenie następujących opracowań:
- Miejscowe   plany   zagospodarowania   przestrzennego   dla   następujących   jednostek
osadniczych:
-   miasto Moryń,
-   wsie: Klępicz, Witnica, Gądno, Przyjezierze, Bielin,
-   rejon jeziora Narost,
-   inne wyznaczone obszary zgodnie z potrzebami.
- Opracowania   specjalistyczne   dotyczące   obszarów   funkcjonalnych   i    problemów
komunikacyjnych:
-   plan ochrony Cedyńskiego Parku Krajobrazowego,
-   plan rewaloryzacji Starego Miasta, sporządzony w oparciu o zaktualizowane studium
historyczno-urbanistyczne,
- studium (plan obszarów funkcjonalnych) dotyczące perspektywicznej  gospodarki zasobami surowcowymi, poparte rachunkiem ekonomicznym , z uwzględnieniem wartości pozostałych cennych elementów środowiska przyrodniczego, Studium powinno zawierać również optymalne rozwiązania dotyczące transportu kruszywa oraz ilości i kierunków wywozu (uzgodnione z DODP w Szczecinie) wraz z kosztami budowy, modernizacji i przystosowania dróg dla potrzeb tego typu transportu,
- studium wykorzystania wód geotermalnych dla potrzeb grzewczych.”

§3.Przedmiotem zmiany Studium na rysunku Studium  jest zmiana funkcji rolniczej obszaru zmiany studium na funkcję rekreacyjną.

§4.Integralną część uchwały stanowią:
1) ujednolicony tekst Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Moryń stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały z wprowadzonymi zmianami wyróżnionymi pogrubioną i pochyłą czcionką ;
2) załącznik graficzny – plansza podstawowa Studium w skali 1:25 000 stanowiąca załącznik nr 2 do niniejszej uchwały z wniesionymi zmianami w sposób wykazany w legendzie;
3) rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                                 
                                                                                                                                                                Przewodniczący Rady
 
                                                                                                         
                                                                                                                                                                      Karol Głodny

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 26-09-2007 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Regina Prus 26-09-2007
Ostatnia aktualizacja: Maciej Molenda 26-09-2007 08:23