Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miejski w Moryniu
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie Burmistrza Morynia i I Przetargu Na sprzedaż Nieruchomosci - Dz. Nr 188/17 Stare Objezierze.


Moryń, dnia 22-10-2004r.

GMOŚ.72241/30/01

O G Ł O S Z E N I E

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

Lp.

Nr Księgi

Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w ha

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Wartość

nierucho

-mości

i

cena

nierucho

-mości w zł

Cena

wywoła

-wcza

Wysokość

wadium w zł,

forma wniesienia

wadium

Wysokość

postąpienia

w zł

Informacja o przezna-

czeniu i obciążeniu

nieruchomości

Informacje

o obciążeniach

nieruchomości

1.

51158

188/17

10,4680ha

Obręb

Stare Objezie-rze

Nieruchomość nie zabudowana, nie uzbrojona. Kształt działki nierównomierny. Dostęp do drogi dobry, droga utwardzona częściowo płytami jombo i brukiem,. Działka znajduje się w pobliżu żwirowni kruszyw, zbiornika wodnego i lasu. Wg ewidencji gruntów jest to RIIIB-1,0457 ha; IVa-2,2580ha,

RIVb-4,4793ha;

RV-1,7613ha;

RVI-0,9237ha.

Miejscowy plan nie obowiązuje.

Kierunek zagospodaro-wania w studium -w części na tereny występowania surowców mineralnych, w części na cele rolne

68.042,00

69.000,00

69.000,00

6.900,00

gotówka

690,00

Sprzedaż na

własność,

nieruchomość nie

obciążona

Nierucho-

mość

nie obciążona

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

Agencji Nieruchomości Rolnych przysługuje prawo pierwokupu powyższej nieruchomości.

Przetarg odbędzie się w dniu 30-11-2004r. o godz. 10.00 w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości 6.900,00, na konto Urzędu Miejskiego w Moryniu Nr 91937010460300064820030003, Bank Spółdzielczy w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu, uiszczony w terminie do 25-11-2004r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Postąpienie nie może wynosić mniej niż 690,00 zł.

Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym, po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM SOBIE PRAWO UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU W PRZYPADKU UZASADNIONEJ PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomości udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54, fax. 466 79 51.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Marek Kurjata 25-10-2004 12:21
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 25-10-2004
Ostatnia aktualizacja: - 25-10-2004 12:21