herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości 309/3 obręb 2 miasta Moryń, 309/4 obręb 2 miasta Moryń, 143/11 obręb 1 miasta Moryń.

                                                                                                                                                             Moryń, dnia 18.12.2007r.

 

GMOŚ.72241-7-1/07

 

                       O G Ł O S Z E N I E

 

 

Burmistrz Morynia ogłasza II ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

 

Lp.

Nr Księgi  Wieczy-

stej

Nr nierucho-mości

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Wartość nieruchomości

Termin I przetargu

 

Cena wywoławcza

nieruchomości
w II przetargu

Wysokość wadium

i  informacja

o sprzedaży

1.

41557

309/3

1061

2 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

Niezabudowana, nieuzbrojona, kształt działki regularny, dojazd do działki droga asfaltową, media komunalne znajdują się w ulicy Piaskowej

Wg ewidencji gruntów jest to RIV-203m2,

RV-858m2

Plan miejscowy nie obowiązuje.

Kierunek zagospodarowania w studium zabudowa mieszkaniowo-usługowa

37.800,00

22.10.2007

35.000,00

3.500,00

Sprzedaż

na własność

2.

41557

309/4

1070

2 miasta Moryń,

ul. Piaskowa

-  „  -

 

-  „  -

38.000,00

22.10.2007r.

35.000,00

3.500,00

sprzedaż na

własność

3.

9356

143/11

720

1 miasta Moryń

Nieruchomość nie zabudowana , nie uzbrojona, dostęp do drogi publicznej gminnej drogą gruntową

 Wg ewidencji gruntów jest to RIVb-686m2 ,

RV-34m2

Wg decyzji

o warunkach zabudowy działka przeznaczona pod budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną

21.000,00

22.10.2007r.

20.000,00

2.000,00

sprzedaż na

własność

 

 

 

 

- 2-

 

   Nieruchomości można oglądać od poniedziałku do piątku w godz. od 8.00 do 14 min. 30.

   Jednocześnie informuję, że nie odpowiadam za nierozpoznane urządzenia podziemne.

   Agencji Nieruchomości Rolnych służy prawo skorzystania z pierwokupu nabycia nieruchomości przeznaczonych w ewidencji gruntów na

   cele rolne.

   Ponadto Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości

 

Uwaga!  Do wylicytowanej ceny wywoławczej działek nr 309/3 i nr 309/4 i 143/11 doliczony będzie podatek od towarów i usług

w wysokości 22%.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 22.01.2008r. o godz. 11.00  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości  określonej w powyższej tabeli,  płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie 18.01.2008r.

Wadium przetargowe należy wpłacić na każdą z działek, do której ma zamiar przystąpić Nabywca nieruchomości.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem do pełnych dziesiątek złotych. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca.

Warunkiem zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości z nabywcą będącym  cudzoziemcem w rozumieniu ustawy
z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców ( Dz.U.z 1996r. nr 54,poz.245 z póź. zm.) jest uzyskanie zezwolenia wydawanego przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, na zasadach i w sytuacjach określonych w ustawie.

            Cudzoziemiec przystępując do przetargu zobowiązany jest przedłożyć promesę- przyrzeczenie wydania w/w zezwolenia.

            Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwracane w następnym dniu po przetargu, nie później niż przed upływem   3 dni od dnia odwołania lub zamknięcia przetargu, po potraceniu kosztów manipulacyjnych wysokości 10 zł. 

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO ODWOŁANIA PRZETARGU JEDYNIE  Z WAŻNYCH POWODÓW, NIEZWŁOCZNIE PODAJĄĆ INFORMACJĘ O ODWOŁANIU PRZETARGU  DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI W SPOSÓB  ZWYCZAJOWO PRZYJĘTY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2,
tel. (091) 466-79-54, fax 466-79-51, strona internetowa www.moryn.pl

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-12-2007 08:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 19-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2007 08:22