herb BIP - Urząd Miejski w Moryniu

www.moryn.pl

Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości: 363/2 Mirowo, 443 obręb 2 miasta Moryń, ul. Wodna

                                                                                                                                                                                     Moryń, dnia 17.12.2007r.

 

GMOŚ.7145-3-1/07

                                                                                                                                                                                          

                     O G Ł O S Z E N I E

 

 

                  Burmistrz Morynia ogłasza I ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż następującej nieruchomości:

 

Lp.

Nr Księgi  Wieczy-

stej

Nr nieru-chomo-ści

Pow.

w m2

 

Położenie

[ obręb]

Opis

nieruchomości

Przeznaczenie

w planie

miejscowym

Cena

nieruchomo-ści

Cena

wywoławcza

Wysokość

 wadium

 

Minima-lne

postąpie-

nie

w zł

Informa

cja o przezna-czeniu

Informa-

cje o

obciąże-

niach

nierucho-

mości

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

41559

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

41558

363/2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

443

 

451

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5400

Mirowo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obręb 2 miasta Moryń

ul. Wodna

Działka zabudowana budynkiem handlowo-usługowym ( były sklep)  o pow.

o pow. użytkowej 70,63 m2, pomieszczeniem pomocniczym

( kotłownią) o pow. 10,28m 2 .

Nieruchomość uzbrojona w sieć wodociągową, energię elektryczną, zbiornik bezodpływowy.

Dostęp do działki dobry z  drogi asfaltowej (powiatowej)

Nieruchomość położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (17km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km

Działka nie zabudowana, posiada dostęp do drogi publicznej. Zgodnie

z decyzją o warunkach zabudowy przeznaczona jest do budowy budynków mieszkalnych

z lokalami usługowymi nieuciążliwymi wraz  z niezbędną infrastrukturą.

Przez działkę przebiega sieć wodociągowa , którą

nabywca będzie zobowiązany przełożyć przed przystąpieniem do zabudowy działki. Wzdłuż części frontowej działki przebiega napowietrzna linia energetyczna średniego napięcia. Istnieje możliwość podłączenia się do mediów biegnących

w ul. Odrzańskiej. położona niedaleko przejść granicznych z Niemcami-Osinów Dolny (17km), Krajnik Dolny-Schwedt ( 20km) oraz niedaleko Berlina – 80 km

 

 

Miejscowy plan zagospodaro-wania przestrzennego nie obowiązuje. Obiekt może być wykorzysta

wany na cele  usługowe, handlowe lub mieszkaniowe po wcześniejszym dokonaniu zmiany sposobu użytkowania budynku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dla nieruchomości ustalono warunki zabudowy decyzją

Nr 7331-29/07 z dnia

20 września 2007r.

 

26.530,11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151.051,11 plus obowiązujący podatek Vat

26.600-,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

151.100,00

plus obowiązujący podatek VAT (obecnie 22%)

2.660-,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.110,00

270-,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1520-,

Sprzedaż na

własność

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność

Nierucho-

mość

nie

obciąż-

ona

 

 

Nabywca na własny koszt dokona geodezyjnego wznowienia granic nabywanej nieruchomości.

 

Przetarg odbędzie się w dniu 21.01.2008r. od godz. 1100  w Urzędzie Miejskim w Moryniu, Plac Wolności 1, pokój nr 11.

 

W przetargu mogą wziąć udział osoby i podmioty, które przedstawią w dniu przetargu:

- dowód wpłaty wadium w wysokości  określonej w powyższej tabeli , płatne w Banku Spółdzielczym  w Chojnie Odział Terenowy w Moryniu  

Nr 91937010460300064820030003, uiszczony w terminie do 16.01.2008r.

Dowód wpłaty wadium należy okazać komisji przetargowej, które po wygraniu przetargu zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a w przypadku uchylenia się przez osobę, która przetarg wygrała od zawarcia umowy, wadium przepada na rzecz Sprzedającego. Przebicie nie może być mniejsze niż określone w powyższej tabeli. Koszty zawarcia umowy i wpis do Księgi Wieczystej ponosi Nabywca. Osobom, które przetargu nie wygrają wadium będzie zwrócone niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania przetargu, zamknięcia przetargu, unieważnienia przetargu, zakończenia przetargu wynikiem negatywnym,  po potraceniu kosztów manipulacyjnych w wysokości 10 zł. 

Uwaga! Czynności związane z przeprowadzeniem przetargu uczestnik przetargu może zaskarżyć do Burmistrza Morynia w terminie 7 dni  od dnia ogłoszenia wyniku przetargu.

ZASTRZEGAM  SOBIE  PRAWO  UNIEWAŻNIENIA PRZETARGU Z  PODANIEM  PRZYCZYNY.

Szczegółowych informacji o nieruchomościach udziela E.Grygorcewicz- pracownik Urzędu Miejskiego w Moryniu, pokój nr 2, tel. 466 79 54

fax. 466 79 51. Informacja o przetargu znajduje się na stronie internetowej www.moryn.pl

 

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Molenda 19-12-2007 14:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Elżbieta Grygorcewicz 19-12-2007
Ostatnia aktualizacja: - 19-12-2007 14:05